Transport

Aktiviteten i primærskogbruket er sterkt påvirket av lønnsomheten i skognæringen generelt. Det er også en kjensgjerning at det er sterk usikkerhet knyttet til eierskap og lokalisering av fremtidens treindustri, og da spesielt for prosessindustriens vedkommende. Avsetningen på massevirket avgjør samtidig også tilgangen på sagtømmer. Derfor er avsetning, og pris på massevirket en umiddelbar og vedvarende kjerneutfordring for skogbruket. Store transportkostnader gjør skogbruket sårbart for endringer fordi det geografiske nedslagsfeltet for råstoffet er begrenset. Derfor arbeider NORSKOG for å effektivisere transporten langs vei, jernbane og til sjøs, samt samspillet mellom disse ulike transportbærerne.

 

 

 

Her kan du lese hva NORSKOG har uttalt seg om i kronikker, pressemeldinger, høringsuttalelser og andre medier.

Kaupanger tømmerkai åpnet av Listhaug - mars 2015

Nytt vedrørende ligning av skogsveglag - januar 2015

Mot en løsning for veilagene - januar 2015

Næringen sikret tilgang til Lierstranda! - desember 2014

NORSKOGs innspill til endringer i Motorferdselloven - september 2014

Modulvogntog får permanent ordning - september 2014

Ny landbruksveiforskrift - nye utfordringer - juni 2014

INON og skogsveier - mai 2014

Skogsbilveger kan tilpasses endret klima - april 2014

Transport - strakstiltak for verdikjeden! - mars 2013

Bruken av tømmerkaier må organiseres! - januar 2013

Besøksadresse:

Lilleakerveien 31,

Oppgang B,

0283 Oslo

Postadresse:

Postboks 123, Lilleaker

0216 Oslo

Telefon: 481 71 000

E-post: firmapost@norskog.no »