Skogfag

Eiendomsretten forsvares så lenge den har en samfunnsnytte. En forvaltning av norske skoger som bidrar til råstoff til en lang og lønnsom verdikjede er derfor det beste forsvar av den private eiendomsretten. I dag hogges rundt 35% av tilveksten i norske skoger, noe som er svært lite sammenlignet med våre naboland som ligger på rundt 80%. Enkeltskogeiere kan utelukkende bidra til aksept for eiendomsretten gjennom aktiv forvaltning av sin eiendom. Andre mekanismer som hindrer økt aktivitet i skogbruket forvaltes av myndighetene. NORSKOG har derfor skarpt fokus på ulike offentlige rammevilkår som hemmer utvikling av skogbruket. Gjennomsnittseiendommen i norsk skogbruk er på ca 500 dekar, ofte arrondert i spredte teiger. Med dagens fullmekaniserte driftsapparat er slike eiendommer marginalt lønnsomme. Små eiendommer betyr lite for eierens samlede økonomi, og blir oftest ekstensivt forvaltet. Dette fører til at store tømmerreserver står urørt og i ytterste konsekvens blir ødelagt. Av landets 125.000 skog-eiendommer er under 300 av en størrelse som forsvarer ett årsverk. Konsesjonsreglene i landbruket er etter vårt syn hovedårsaken til at anvendelsen av skogressursene er kritikkverdig lav i Norge. For jordbrukets del kan regimet forsvares ved at regelverkets hinder for effektivitet kompenseres av et massivt tilskuddssystem. For skogbruket derimot kompenseres i liten grad de ulempene som konsesjonsregimet medfører. NORSKOG mener derfor at statlige hinder som ikke har rasjonelle formål må fjernes, slik at næringen rustes for økt sunn aktivitet.

 

Her kan du lese hva NORSKOG har uttalt seg om i kronikker, pressemeldinger, høringsuttalelser og andre medier.

 

 

Kaupanger tømmerkai åpnet av Listhaug - mars 2015

Skogeiersamvirket og bygging av ny skogindustri - mars 2015

NORSKOG foreslår å doble FoU-avgiften i skogbruket - juni 2014

Høringsuttalelse angående forslag om implementering av EUs tømmerforordning -  august 2013

NORSKOGs kommentarer til "Rapport om skogbruksplanlegging" - august 2013

Valg 2013 - Skog og partiprogram - juli 2013

Riksrevisjonen svarer ikke på spørsmålet - september 2012

Lensa prosjektet i trøndelag og konkurranseaspektet - august 2012

Forslag om ny forskrift for plantevernmidler - juli 2012

Høring om Kapitalforhøyelse og statlig lån til Statskog SF - Høringsuttalelse, mars 2011

NOTAT: Til Terje Aasland (Ap), leder Næringskomiteen på Stortinget - Mai 2011

Høring på strategi for skogplanteforedling 2010-2040 - Høringsuttalelse september 2010

Bruk av utenlandske treslag - Høringsuttalelse august 2010

Konkurranse til besvær - Kronikk, mars 2010

NOU 16 2009: Skogutvalg uten skogfagkyndige - Kronikk, februar 2010

Høringuttalelse retningslinjer Vestmarka - Februar 09

Tilskuddsmidler i skogbruket, til jordbruksoppgjøret - Mai 2006

Fellesprogram skog og trenæringen - Utspill til Regjeringen, mai 2006

Revisjon av Levende Skog standarder på høring - Høringsuttalelse, april 2006

Høring om bærekraftig skogbruk - Høringsuttalelse, oktober 2005

Høringsuttalelse skogloven 2004 - Høringsuttalelse, mars 2004

 

 

Besøksadresse:

Lilleakerveien 31,

Oppgang B,

0283 Oslo

Postadresse:

Postboks 123, Lilleaker

0216 Oslo

Telefon: 481 71 000

E-post: firmapost@norskog.no »