SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo

Dato: [09.09.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Hvem har rett til å bruke arealene?

Litteraturhuset, Oslo, torsdag 28.september kl. 14.30 -17.00

Les mer »

SAMARBEIDSAVTALE OM PRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF

Dato: [19.09.17]

Publisert av: Arne Rørå

Preem AB og Biozin AS (100% eiet av Bergene Holm AS) inngikk 15. september 2017 en samarbeidsavtale med intensjon om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon i Norge gjennom
det felleseide selskapet Biozin Holding AS (u.s.). Biprodukter fra skogbruk og treindustri er råstoffet.

Les mer »

Dette mener FrP om skogbruk

Dato: [08.09.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Over en tredjedel av fastlandet i Norge er dekket av skog, og har i alle tider vært en viktig ressurs for landet vårt. Gjennom tidene har vi lært oss å utnytte skogen på mange måter, og både sagbruk og trelasthandel har gitt nasjonen stor økonomisk gevinst.

Les mer »

Dette mener Venstre om skogbruk

Dato: [07.09.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Det offentlige skal spille på lag med skogbruksnæringen for å legge til rette for enkel transport av tømmer og utvikling av nye produkter. Skognæringen spiller en sentral rolle når Norge nå går over til miljøvennlige løsninger. 

Les mer »

Dette mener Arbeiderpartiet om skogbruk

Dato: [06.09.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Vi må satse på å foredle mer i Norge. Vi vil blant annet legge til rette for bærekraftig biodrivstoffproduksjon og andre muligheter i bioøkonomien, forskning og utvikling, pilot- og demonstrasjonsanlegg, infrastruktur og kapitalvirkemidler som Investinor. 

Les mer »

Verdikjeden Skog og Tre advarer mot EU-forslag

Dato: [06.09.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Treindustrien, Treforedlingsindustriens Bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, og NoBio utgjør samarbeidet "Verdikjeden Skog og Tre". Hensikten er å bidra til å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

Les mer »

Dette mener SV om skogbruk

Dato: [05.09.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Skogen er viktig som næringsvei

I Norge er skogbruk og foredlingsindustri viktige næringer for mange bygdesamfunn. Nedgangen i særlig papirproduksjon har gitt lavere aktivitet, men forskning og utvikling peker mot nye næringsmuligheter. Alt som kan lages av olje, kan man også lage av trær, for eksempel kjemiske produkter og plast. 

Les mer »

Dette mener KrF om skogbruk

Dato: [04.09.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

KrF mener skognæringen er en strategisk viktig næring for Norge, og vi er opptatt av å utnytte mulighetene Norge har for nye grønne og kompetansekrevende arbeidsplasser i skogens verdikjede. Vi betrakter skognæringen som en viktig nøkkel i det grønne skiftet. 

Les mer »

Dette mener Høyre om skogbruk

Dato: [02.09.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Skog- og trenæringen er en av få komplette verdikjeder i Norge. Økt verdiskaping fra skogen forutsetter at en større del av det produktive skogarealet som kan drives lønnsomt, tas aktivt i bruk med hensyn på bl.a. økt avvirkning, høsting av biobrensel og oppbygging av ny skog. Skogressursene spiller videre en betydelig rolle i landets fremtidige bioøkonomi.

Les mer »

NORSKOGs høringsvar på forslag til endringer i markaforskriften

Dato: [01.09.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

NORSKOG er tilfreds med at man ønsker et regelverk som legger til rette for en effektiv forvaltning av skogbruket i Marka. Å forenkle markaforskriften ved å ta ut reguleringer som er i varetatt i annet regelverk vil også bidra til en betydelig forenkling for alle parter.

Les mer »

Dette mener Miljøpartiet De Grønne om skogbruk

Dato: [01.09.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Alt som kan lages av olje, kan lages av trær.

 

Vi vil at norsk skognæring blir en mye viktigere del av norsk økonomi enn i dag. Vi ser allerede eksempler på en ny vår i skognæringen. Potensialet er åpenbart stort, og det vil vi legge til rette for å utvikle videre. 

Les mer »

Landskapsplaner skal være revidert i løpet av 2017

Dato: [26.08.17]

Publisert av: Jens Kolstad

Norsk PEFC Skogstandard 2016 stiller krav til planlegging i skogbruket (kravpkt. 3). For den langsiktige planleggingen står at «For sammenhengende teiger med over 10 000 dekar produktiv skog, skal det være utarbeidet en egen landskapsplan som viser hvordan bestandsovergripende, landskapsøkologiske hensyn ivaretas ved planlegging og forvaltning av skogen». 

Les mer »

Miljøpolitikk på ville veier

Dato: [25.08.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

 

Av Rolf Hatlinghus

 

Da Gro Harlem Brundtland avsluttet konferansen om bevaring av biologisk mangfold i Rio i 1991, var det lagt et godt grunnlag for å arbeide målrettet videre med å bevare verdens artsmangfold. Det viktigste budskapet til verdens ledere var å arbeide for en bærekraftig utvikling for alle sektorer. 

Les mer »

Velkommen til skogdag 5. september på Hurum

Dato: [24.08.17]

Publisert av: Øivind Østby-Berntsen

Forebygging av skogskader i skogbruket. Test av Ponsse Buffalo 10-hjuling mot standard Ponsse Buffalo med 8 hjul.

Les mer »

Høringsuttalelse: Endringer i omsetningskravet for biodrivstoff

Dato: [22.08.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

"Endringer i omsetningskravet for biodrivstoff" 

 

Treindustrien, Treforedlingsindustriens Bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, og NoBio utgjør samarbeidet "Verdikjeden Skog og Tre". Hensikten er å bidra til å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

Les mer »

Jonas Gahr Støres Nei til salg av Norge

Dato: [22.08.17]

Publisert av: Arne Rørå

«I Norge er det en viktig verdi at vi eier naturressurser sammen», skriver Jonas Gahr Støre i en gjestekommentar i Nationen 14.august. Han mener det er galt å selge «store deler av Norge» og han hevder at salg av skogsområder dessuten vil føre til at færre får tilgang til jakt, fiske og friluftsliv. 

Les mer »

NORSKOG klager på rovviltnemdenes vedtak om kvote for lisensfelling av ulv og tidsramme for uttak innenfor ulvesona.

Dato: [06.07.17]

Publisert av: Arne Rørå

NORSKOG mener at den eksplosive utviklingen i ulvebestanden, det høye antallet revirhevdende par og den negative utviklingen i elgbestandene, tilsier at utfordringen nå ikke er å sikre måloppnåelse i øvre del av målintervallet. Nå må vi etterstrebe å holde den kraftige bestandsveksten under kontroll, slik at man kan klare å holde seg nede på bestandsmålet også kommende år.

Les mer »

Åpning for bruk av skogfond til hogstprognoser og avvirkningsanalyser

Dato: [04.07.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Landbruksdirektoratet har på forespørsel fra NORSKOG gjort en vurdering av bruk av skogfond. NORSKOG er svært fornøyd med muligheten for å bruke skogfond til kostnader for utarbeidelse av hogstprognoser og avvirkningsanalyser på skogeiendommer. 

Les mer »

Fremdeles for lavt uttak av ulv!

Dato: [26.06.17]

Publisert av: Arne Rørå

Rovviltnemdene i region 4 og 5 vedtok i dag at Slettåsflokken skal tas ut i tillegg til flokkene i Osdalen og Julussa. En bedring fra sekretariatets forslag, men fremdeles for lavt uttak mener NORSKOG.

Les mer »

NORSKOGs innspill til rovviltnemndene i region 4 og 5 vedr. lisensfelling av ulv i 2017/18

Dato: [23.06.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

NORSKOG synes det er oppsiktsvekkende at forslaget fra sekretariatet helt ignorerer stortingets intensjon, nemlig å legge distriktspolitiske hensyn til grunn for felling av ulv innenfor sonen.

Les mer »

Handlekraftig Statsråd

Dato: [21.06.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

 

Kongen i Statsråd har i dag vedtatt at ikrafttredelsesdato for endringen i konsesjonsloven hva gjelder prisregulering skal være 1.juli. Med dette viser Landbruks- og matminister Jon Georg Dale en imponerende gjennomføringsevne.

Les mer »

Endringene i konsesjonsloven vedtatt

Dato: [20.06.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Stortinget vedtok mandag endringer i konsesjonsloven, jordloven, odelsloven mv etter 3.gangs behandling av saken.

Les mer »

Viktig steg for aktivt skogbruk!

Dato: [13.06.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

NORSKOG er svært fornøyd med endelig å ha fått gjennomslag for en kampsak gjennom 20 år. Vi vil rette en varm takk til Regjeringspartiene og støttepartiet Venstre som med dette bidrar til et markert skifte for skognæringen. 

Les mer »

Fiksjon og fakta om skatt

Dato: [12.06.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Norge er et av verdens rikeste og likeste land. Likevel bør vi diskutere ulikhet. Globale utviklingstrekk kan føre oss i retning av større ulikhet. Det trengs fornuftig politikk for å motvirke store forskjeller.

Les mer »

Formuesskatten på arbeidende kapital svekker jobbskaping

Dato: [09.06.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Når jobbskaping er politikernes prioritet nummer én, hvorfor fortsetter vi da å skattlegge arbeidende kapital som skaper nye jobber? Når investeringene i norske bedrifter på fastlandet er de laveste siden 90-tallet, hvorfor fortsetter vi da å straffe det som gir nye jobber?  Norge er det eneste vestlige land som har valgt en formuesbeskatning av arbeidende kapital som rammer selv de minste bedrifter.

Les mer »

Lasse Asmyhr begynner hos NORSKOG

Dato: [07.06.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Lasse Asmyhr (37) begynner hos NORSKOG 1.august. Han begynner som konsulent i utmarksforvaltning.

Les mer »

Rene skogeiendommer slipper priskontroll !

Dato: [06.06.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

 

Stortingets næringskomite har avgitt innstilling i saken om endringer i konsesjonsloven.

 

Et flertall i komiteen vil fjerne priskontrollen på rene skogeiendommer, og heve konsesjonsgrensen fra 25 til 35 dekar dyrket mark. Dette har NORSKOG arbeidet for gjennom årtier, og er svært fornøyd med at Stortinget forstår betydningen, sier næringspolitisk sjef i NORSKOG, Benthe E. Løvenskiold.

Les mer »

Frivillig vern. Er erstatningene gode?

Dato: [05.06.17]

Publisert av: Yngve Holth

Etter en meget konfliktfylt periode på 80- og 90-tallet ble ordningen om «frivillig vern» lansert og har vært nesten enerådende som verneform i skogbruket siden 2003. Ordningen har fått ned konfliktnivået mellom grunneierne og Staten, gjennomføringstiden er redusert og Staten har spart gjennomføringskostnader. 

Les mer »

Salg av Statskogs eiendommer, alternative fakta

Dato: [30.05.17]

Publisert av: Yngve Holth

Knut Storberget og Norges Jeger og Fiskeforbund har dannet en allianse som mener det er galt å selge «store deler av Norge» og man hevder at salg av skogsområder dessuten vil føre til at færre får tilgang til skogsområdene og til jakt og fiske.

Les mer »

NORSKOG på høring i Finanskomiteèn

Dato: [23.05.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Revidert Nasjonalbudsjett 2017 setter fingeren på oljenæringen, som det ømmeste punktet i norsk økonomi. Regjeringen erkjenner behovet for rask og lønnsom omstilling av konkurranseutsatt privat næringsliv. Arbeid, aktivitet og omstilling utpekes som ledestjernene for prosessen. Samtidig er landets store tilgang til naturressurser trukket frem, noe som er spesielt gledelig for oss i skognæringen. 

Les mer »

Erstatning ved skogvern til deltagerlignede selskaper

Dato: [19.05.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Erstatning for skogvern til deltagerlignede selskaper er skattefritt som for enkeltpersonsforetak. I Statsbudsjettet for 2017 ble det også klart at det skal være skattefritt ved utdeling videre til deltagerne i disse selskapene.

Les mer »

NORSKOG er hørt i Revidert Nasjonalbudsjett

Dato: [11.05.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold


Vedtaket i Statsbudsjettet 2017 om at deltagere i deltagerlignede selskaper (sameier) kan motta erstatning fra skogvern skattefritt, er i Revidert nasjonalbudsjett foreslått å gis tilbakevirkende kraft. Loven endres ikke, derfor må eiere av slike selskaper selv ta vernesaker fra før 2017 opp med Skattedirektoratet. Skattleggingen vil da omgjøres.

Les mer »

Revidert Nasjonalbudsjett - Mer penger til ulvetiltak

Dato: [11.05.17]

Publisert av: Arne Rørå

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett 40 millioner kroner ekstra til en ny tilskuddsordning til kommuner innanfor ulvesonen, til merking av ulv og til økt kunnskap og formidling. 

Les mer »

Konsesjonsloven, kommentar til Stortingshøring i dag

Dato: [11.05.17]

Publisert av: Arne Rørå


Under næringskomiteens høring på Stortinget fremkom det lite nytt. Verdikjeden skog representert ved Carsten Dybevig fra Treforedlingsindustriens bransjeforening var tydelig på at konsesjonsloven må endres nå.

Les mer »

Styrkeprøven

Dato: [11.05.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

I dag ble Revidert Nasjonalbudsjett lagt frem. Dette er ikke anledningen for de helt store omveltningene, men gir allikevel en pekepinn om hvor regjeringen ser behovet for å justere kursen.

Les mer »

Eiendomsskatt i landbruket

Dato: [06.05.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

 

Mange skog- og jordbrukere har kommet i nærkontakt med eiendomsskatten de siste ukene. Dette er en kommunal skatt som er regulert i  «Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)».  I den forbindelse får vi mange henvendelser, spesielt på hva som skal regnes med i grunnlaget og fastsetting av verdier.

Les mer »

Vedrørende jakttid på elg i Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger og Grue

Dato: [05.05.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

NORSKOG har i dag sendt brev til Hedmark Fylkeskommune angående jakttid på elg. NORSKOG  ber om at Fylkeskommunen avslår søknadene om utsatt oppstart av elgjakten.

Les mer »

Christian Anker-Rasch ny styreleder i NORSKOG

Dato: [28.04.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Christian Anker-Rasch er en engasjert og kompetent skogeier med ledererfaring fra en rekke styreverv i alt fra idrett til næringsvirksomhet, blant annet har han sittet i styret for NORTØMMER AS.

Les mer »

Frokostmøte om skog og industri i Norge.

Dato: [26.04.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Agenda arrangerte onsdag i samarbeid med Norges Skogeierforbund, Staskog og NORSKOG  frokostmøte om skog og industri.  Jonas Gahr Støre, Kristin Skogen Lund og Hans Christian Gabrielsen var blant debattantene.

Mens Sverige og Finland investerer voldsomt i ny industri, er Norge i dag en sinke.

Les mer »

Kurs- PEFC skogstandard, innhold og praktisering

Dato: [25.04.17]

Publisert av: Erling Bergsaker

8. mai 2017 kl. 10.00.

Bamserudloven, Mysen

Les mer »

Velkommen til Agenda-frokost!

Dato: [24.04.17]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Mens Sverige og Finland investerer voldsomt i ny industri, er Norge i dag en sinke. Oljeinntektene synker. Vi må sørge for at det finnes kapital og gjøres investeringer som skaper nye industribedrifter og arbeidsplasser Norge kan tjene penger på.

Les mer »

Losby Bruk blir omdannet fra ansvarlig selskap til aksjeselskap.

Dato: [24.04.17]

Publisert av: Erling Bergsaker

Losby Bruk har siden 1958 vært et sameie, formelt organisert som et ansvarlig selskap (ANS).

Les mer »

Prisregulering for skogeiendommer foreslås fjernet

Dato: [21.04.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Landbruks- og matdepartementet (LMD) kom i dag tilbake til Stortinget med forslag til endringer i konsesjonsloven. NORSKOG er svært tilfreds med at det foreslås å fjerne priskontrollen på rene skogeiendommer og skogdominerte eiendommer (skogeiendom uansett størrelse, men med inntil 35 daa jord).

Les mer »

Mot full seier for Norskog i ulvesaken!

Dato: [19.04.17]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Stortingets Energi- og miljøkomite har i dag avgitt sin innstilling til regjeringens forslag om å endre Naturmangfoldloven for å legge til rette for et begrenset uttak av ulv ved lisensfelling. Komiteens flertall støtter ikke lovendringsforslaget.

Les mer »

Velkommen til NORSKOG's årsmøte!

Dato: [19.04.17]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Fredag 28. april kl 14.00 er det Årsmøte for NORSKOG. I tillegg til ordinært årsmøte blir det spennende fagforedrag. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og Statssekretær i LMD Terje Halleland kommer. Det gjør også utfordrer Trygve Slagsvold Vedum.  

Les mer »

Benthe Løvenskiold næringspolitisk sjef i NORSKOG

Dato: [19.04.17]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Benthe Løvenskiold tiltrer stillingen som næringspolitisk sjef i NORSKOG fra 2. mai. Hun overtar etter Gaute Nøkleholm, som skal begynne som almenningsbestyrer i hjemkommunen. - Jeg er svært glad for at Benthe har takket ja til denne utfordrende oppgaven, uttaler NORSKOGs direktør Arne Rørå.

Les mer »

Skogbruk og avgiftsmessig virksomhet

Dato: [29.03.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Finansdepartementet har nå svart på vår henvendelse om hvordan skogeiere som kommer under virksomhetsgrensen skal håndteres avgiftsmessig.

Les mer »

NORSKOG med innspill til Revidert nasjonalbudsjett 2017

Dato: [16.03.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

NORSKOG ber om at følgende punkter prioriteres i RNB:

1. Nedskriving av kostpris med skogfond

2. Redusert sats på formuesskatten for arbeidene kapital

3. Tilbakevirkende kraft for skattefritak for deltagere i deltagerlignede selskaper ved skogvern

Les mer »

Vidar Helgesen og KLD forsøker å føre folk bak lyset med sin endring av Naturmangfoldsloven.

Dato: [08.03.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Ulveforvaltningen går fra vondt til verre med denne endringen.

Vi må markere ovenfor Høyre sitt landsmøte at dette ikke er greit.

Torsdag 9. mars kl 12.30 – 13.15 Thon Congress Gardermoen (Balder Alle 2)

Vi bør få samlet oss ved åpningen av landsmøtet. All nasjonal media er tilstede.

Les mer »

Tettere planting som klimatiltak - gjelder også suppleringsplanting

Dato: [08.03.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Tettere planting på eksisterende skogarealer er i rapporten Klimakur 2020 framhevet som et tiltak som på lang sikt gir økt CO2-fangst.

Les mer »

Kan Stortinget tåle en ny unnamanøver fra Helgesen?

Dato: [06.03.17]

Publisert av:

Det spørsmålet stiller Anne Gjerlaugsen Delphin (Norskog), Espen Søilen (Norges jeger- og fiskerforbund), Per Skorge (Norges Bondelag), Knut Herland (Utmarkskommunenes sammenslutning)Olav Veum (Norges skogeierforbund), Arnodd Lillemark (Norges Fjellstyresamband) og Tone Våg (Norsk Sau og Geit). Her kan du lese deres felles kronikk.

Les mer »

Norsenga ved Kongsvinger må gis første prioritet i "godspakken"

Dato: [06.03.17]

Publisert av:

NORSKOG, Glommen Skog, Stora Enso og K+ møtte Gunnar Gundersen (H) og Tor Andre' Johnsen (FrP) på Norsenga i dag. Hovedbudskapet var at Norsenga er det kritiske punktet for virkestransporten på bane og uten at denne utvides raskt vil man ikke få maksimal effekt av andre tiltak i "Godspakka".

Les mer »

Helgesens lovforslag er uegnet som verktøy i ulveforvaltningen

Dato: [03.03.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

«Dette er på grensen til lureri», sier styreleder i Norskog, Anne Delphin. «Helgesen får det til å se ut som at han kommer næringene og befolkningen i ulvesonen i møte, mens han i realiteten fortsetter å begrense lisensjakten så mye han kan. Det var ikke det Stortinget ba om!

Les mer »

Ulven og jussen - seminar tirsdag den 7. mars

Dato: [02.03.17]

Publisert av:

Tirsdag organiserer NORSKOG i samarbeid med en allianse fra grunneiersiden et seminar i Oslo for å belyse hvordan forvaltningen av ulv kan gjennomføres i tråd med Stortingets vedtak.   

Les mer »

Mener KLD ikke etterkommer Stortingets ønske

Dato: [27.02.17]

Publisert av:

I en felles høringsuttalelse mener NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Utmarkskommunenes Sammenslutning, NJFF, Norsk Sau og Geit, samt Fjellstyresambandet at KLD ikke lytter til Stortinget ved å legge frem sitt forslag til lovendring.

Les mer »

Høyesterettsadv. Stordrange konkluderer med at skade på jaktretten gir grunnlag for lisensjakt!

Dato: [24.02.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

LISENSFELLING AV ULV: INNSPILL TIL FORSTÅELSEN AV NATURMANGFOLDLOVEN OG BERNKONVENSJONEN

Les mer »

Faktainnspill – Konsekvenser av den norske ulvebestanden for jakt- og utmarksbasert næring

Dato: [24.02.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

I forbindelse med saken som skal legges frem for Stortinget ønsker NORSKOG også å bidra med faktainformasjon om konsekvensene av den voksende ulvebestanden for utøvelse av jakt og jaktbasert utmarksnæring i områder berørt av ulv, og da særlig ulvesonen.

Les mer »

KLD foreslår endringer i Naturmangfoldloven som gir begrenset adgang til lisensjakt på ulv.

Dato: [23.02.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

KLD har kommet med forslag til endringer i lovverket og forklarer at dette er nødvendig for å sikre sammenfall mellom Stortingets vedtak, Bern konvensjonen og Naturmangfoldloven.

Les mer »

Skogvernerstatning er ikke skattefrie ut av aksjeselskap

Dato: [13.02.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

I forbindelse med Statsbudsjettet for 2017 ble det gjort en endring som  innebærer at også videre utdeling av gevinst ved skogvern til deltaker i deltakerlignet selskap ikke beskattes. Dette gjelder ikke ved utdeling av utbytte fra aksjeselskap.

Les mer »

NORSKOG kritisk til KLD i rovvilthøring

Dato: [11.02.17]

Publisert av:

NORSKOG har lørdag kveld sendt inn høringssvar til KLD vedrørende forslag om utvidelse av lisensperioden for jakt på ulv innenfor rovviltsonen. NORSKOG stiller i brevet spørsmålstegn ved hvorfor departementet ikke har fulgt Storingets pålegg om å legge til rette for effektuering av fellingsvedtaket.

Les mer »

Skogmeldingen behandlet i Stortinget

Dato: [03.02.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Skogmeldingen ble tirsdag 31.januar debattert  i Stortinget. Meldingen har etter næringskomitéens behandling blitt en god melding for skogbruket, strategien er tydeligere og konkrete tiltak er på plass. Saksordfører Line Henriette Hjemdal (bildet) fikk mye skryt av de andre medlemmene for sitt engasjement for skogen og for å gjøre meldingen best mulig.

Les mer »

Fakkeltoget mot ulv påvirket Stortinget

Dato: [31.01.17]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

NORSKOG var en av initiativtakerne for fakkeltoget i Oslo mandag kveld. 4000 - 5000 deltakere fylte gatene fra Stortinget til Statsministerens kontor. Politikere fikk holde apell foran folkemengden før marsjen startet, og skapte et formidabelt trykk på saken som utløste en historisk behandling i Stortinget dagen etter.  

Les mer »

Alternativ sporskadeoppretting

Dato: [31.01.17]

Publisert av: Øivind Østby-Berntsen

Prosjektet «Alternativ sporskadeoppretting» er  ferdigstilt og rapporten kan lastes ned her.

Les mer »

KLD bruker alternative fakta for å vri seg unna Stortingets vilje!

Dato: [28.01.17]

Publisert av: Arne Rørå

I forrige uke skrev KLD et brev som skulle sendes til Justisdepartementets lovavdeling for å få en juridisk vurdering av om fare for skade på jaktretten kan gi grunnlag for lisensfelling. Brevet ble oppfattet som en gladsak av Høyre sentralt og sendt ut til Høyres fylkeslag. Der møtte det motstand for ikke å si fortørnelse.

Les mer »

Ny felthåndbok for praktisering av Norsk PEFC skogstandard 2016

Dato: [27.01.17]

Publisert av: Øivind Østby-Berntsen

NORTØMMER og Norsk Skogsertifisering har nå laget en ny felthåndbok for praktisering av Norsk PEFC skogstandard 2016.

Les mer »

Vedrørende høring på innskrenket jakttid på elg.

Dato: [25.01.17]

Publisert av:

NORSKOG registrerer at Nord-Trøndelag Fylkeskommune har iverksatt høringsprosess rundt et forslag om å begrense elgjakttiden i Trøndelag. 

 

Les mer »

En god dag for skogbruket!

Dato: [21.01.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Næringskomiteens merknader til Skogmeldingen er god og positiv lesing. NORSKOG vil rose komiteen for å ha lyttet til de innspill som har kommet fra næringen, og at meldingen med dette blir mer helhetlig og strategisk.

Les mer »

Skuffende redegjørelse av Klima- og miljøminister Helgesen om forvaltning av ulv for Stortinget

Dato: [17.01.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Det er svært oppsiktsvekkende at Helgesen ikke har snudd i denne saken, etter den massive kritikken vedtaket har fått, en kritikk støttet av samtlige organisasjoner i landbruket, partene i ulveforliket og alle fylkeslag i hans eget parti, sier NORSKOGs styreleder Anne Delphin.

Les mer »

Statsministeren om ulv i Spørretimen

Dato: [11.01.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

NORSKOG var tilstede under dagens muntlige Spørretime i Stortinget, der Erna Solberg måtte svare på spørsmål fra en rekke representanter om Regjeringens oppfølging av ulveforliket og vedtaket om å stanse lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen.

Les mer »

Distrikts-Norge har gitt Helgesen marsjordre!

Dato: [10.01.17]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Under Høyres landskonferanse på Søndag ble det helt klart at et nær samlet Høyre ba statsministeren og klima og miljøministeren om  å iverksette oppfølging av Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv. Skal Høyre nå lande med bena først er avledningsmanøvere det siste de bør tenke på.    

Les mer »

NORSKOG møtte statssekretæren i KLD vedr ulv

Dato: [09.01.17]

Publisert av:

Gaute Nøkleholm (ass. dir) og Anne G. Delphin (styreleder) møtte mandag statssekretær Lars Andreas Lunde i KLD. Lunde mener fortsatt at det annonserte merkeprosjektet skal gjennomføres. Lovavdelingen i Justisdepartementet blir samtidig bedt om å vurdere svensk Høyesteretts beslutning om å åpne for jakt, for å se om dette har overføringsverdi til Norge.

Les mer »

Helgesen prøver å inngå forlik på ulveforliket

Dato: [07.01.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Det finnes ikke et logisk mål for bestandsstørrelse for ulv som alle parter i rovdyrkonflikten kan diskutere seg fram til og bli enige om. Stortinget gjennomførte derfor en omfattende behandling og forhandling og vedtok til slutt et ulveforlik.

Les mer »

Høy temperatur i "Debatten"

Dato: [05.01.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

"Debatten" på Nrk torsdag kveld handlet om ulv. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen møtte blant andre NORSKOGs styreleder Anne G. Delphin. Tidligere statssekretær for AP i Miljøverndepartementet, Stein Lier Hansen, rettet en kanonade av de sjeldne mot ulvemotstanderne.

Les mer »

NORSKOG med appell foran Stortinget

Dato: [04.01.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

I forbindelse med demonstrasjonen mot regjeringens stans av den planlagte ulvejakten holdt NORSKOG en appell foran Stortinget. 

Les mer »

NORSKOG purrer KLD om svar om ulv og jaktrett

Dato: [03.01.17]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

NORSKOG ber i et brev til Klima- og miljødepartementet om en begrunnet redegjørelse for departementets standpunkt om å ikke la truede jaktrettigheter utløse lisensfeling av ulv.
Da NORSKOG ba om økt uttak av ulv var dette begrunnet med nettopp jaktretten. Departementet besvarte ikke dette, men det juridiske standpunkt på feltet avviker fra deres kollegaer i Sverige og Finland. Derfor ber NORSKOG på nytt om et svar.

Les mer »

Ekstra innbetaling av skogfond

Dato: [02.01.17]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Hvis du ønsker å innbetale ekstra til skogfond for 2016, så haster det!

Les mer »

NORSKOG trekker seg fra Sentralt Kontaktutvalg for Rovdyr

Dato: [23.12.16]

Publisert av:

I lys av Klima- og Miljødepartementets vedtak om å oppheve vedtaket om felling av ulv innenfor ulvesonen, innser NORSKOG at desentralisert beslutningsmodell i praksis ikke anerkjennes av Klima- og Miljødepartementet.

Les mer »

Yngve Holth er ansatt i NORSKOG

Dato: [23.12.16]

Publisert av: Arne Rørå

NORSKOG opplever god vekst i oppdragsvolumet både fra skogeiere, og forsknings og utviklingsprosjekter. Yngve Holth (48) er derfor ansatt som leder av NORSKOGs konsulentavdeling.

Les mer »

Rovviltnemda i Hedmark legger ned sine verv

Dato: [21.12.16]

Publisert av:

«Med vedtaket fra Klima- og miljøminister Vidar Helgesen om å nekte all lisensjakt på ulv innenfor ulvesona, ser ikke medlemmene i Regional Rovviltnemnd i region 5 det lenger formålstjenlig å sitte i rovviltnemnda. Vi varsler med dette at vi legger ned våre verv med øyeblikkelig virkning» (utdrag fra brev til Vidar Helgesen).

Les mer »

Tømmerkonto en realitet fra 2017

Dato: [20.12.16]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Tømmerkontoen var ikke en del av endringene i budsjettforliket, den vil derfor tre i kraft fra 1. januar 2017

Les mer »

Departementet endrer ulvevedtaket!

Dato: [20.12.16]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Klima- og miljødepartementet endrer rovviltnemndenes vedtak av 21. juni og 16. september 2016, og åpner ikke for lisensfelling av ulv i ulverevirene Kynna, Slettås og Letjenna som alle ligger innenfor ulvesonen. Videre åpner departementet heller ikke for lisensfelling av ulv i Osdalsreviret som hovedsakelig ligger utenfor ulvesonen.

Les mer »

Ulvejakta avlyst – Stortinget ført bak lyset

Dato: [20.12.16]

Publisert av:

Klima- og miljødepartementet (KLD) har i dag avgjort klagene på vedtaket om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen, fattet av Rovviltnemdene i region 4 og 5 i september. NORSKOG var en av partene som klaget på vedtaket.

Les mer »

Skogbrukets utviklingsfond sikret for 2017

Dato: [12.12.16]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Da Statsbudsjettet for 2017 ble lagt frem 6.oktober var midlene til Skogbrukets utviklingsfond fjernet i sin helhet. Et godt samarbeid mellom politikerne og oss har nå ført til at disse midlene også er sikret for 2017. Vi vil spesielt takke  Line Henriette Hjemdal fra KrF for godt samarbeide.

Les mer »

Skogsamarbeid sikret innblandingskrav i budsjettforliket

Dato: [04.12.16]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

NORSKOG, Statskog og Skogeierforbundet viste i et felles utspill til Finland, som har et krav om 20% innblanding av biodrivstoff i 2020. Dette ble innledet i et felles brev til Klima- og Miljødepartementet tidligere i år og organisasjonene har fulgt opp arbeidet i høringer og møter med politikere like til det siste. Derfor er det gledelig at fremstøtet har gitt resultater i budsjettforliket. Her kan du lese utspillet som sikret skogen en rolle i budsjettforliket.

Les mer »

Husk skogfondsrefusjon

Dato: [01.12.16]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Har du refusjonskrav som skal registreres i skogfondssystemet for 2016 så haster det.

Les mer »

Innlandet trenger skog- og trestrategi

Dato: [23.11.16]

Publisert av:

Verdikjeden skog og tre i Hedmark og Oppland trenger en felles strategi. Det mente NORSKOG i sitt innlegg under møte mellom fylkesmennene og fylkeskommunene i Innlandet onsdag. Her kan du se innlegget fra NORSKOG med kommentarer.  

Les mer »

Helgesen, ulven og eiendomsretten

Dato: [21.11.16]

Publisert av:

Hvis det  kun er fare for skade på beitedyr som skal legges til grunn ved uttak av ulv, hvordan kan  man da  regulere ulvebestanden i områder der det ikke lenger finnes beitedyr? Det spørmålet stiller Styreleder i NORSKOG, Anne G. Delphin i en kronikk i flere aviser i dag.

Les mer »

Fusjonerer planteskoler

Dato: [18.11.16]

Publisert av:

Skogselskapene i Telemark og Buskerud etablerer 1.1.2017 selskapet Norgesplanter AS. Skogselskapet i Buskerud sin planteskole går inn som eier i dagens Telemark Skogplanter AS og blir eier på lik linje med skogselskapet i Telemark.

Les mer »

Alliansen i møte med Siv Jensen

Dato: [18.11.16]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Alliansen for privat, norsk eierskap hadde i dag møte med Finansminister Siv Jensen. Temaet var kjent, hvordan utfase formuesskatten på arbeidene kapital.

Les mer »

Evig eies kun den tapte – jaktretten…

Dato: [17.11.16]

Publisert av:

I et skriftlig spørsmål til Klima- og miljøminister Vidar Helgesen spør Trygve Slagsvold Vedum om det bør tas hensyn til tap i jaktbasert utmarksnæring ved fastsettelse av fellingskvoter innenfor ulvesonen. Statsråd Helgesen fastslo imidlertid at han verken ville ta hensyn til tap av vilt eller i jaktbasert utmarksnæring når fellingskvotene fastsettes. Dette er alvorlig!

Les mer »

Skogforum i gang på Honne

Dato: [02.11.16]

Publisert av:

Det tradisjonsrike todagers Skogforumet på Honne er godt i gang. Følg NORSKOG på Facebook for å få med litt av innholdet og stemningen.  

Les mer »

NORSKOG - på skogeierens side!

Dato: [27.10.16]

Publisert av:

En tømmerhogst i Krødsherad har i den siste tiden vært forsøkt stoppet av naturvernorganisasjonene. Miljøvernministeren er enig med NORSKOG om at det ikke er grunnlag for å stanse hogsten ved å benytte myndighetsvern i denne saken. NORSKOG er fornøyde med at grunneierretten står sterkt i Norge.

Frivillig vern skal fortsatt være frivillig!

Les mer »

NORSKOG har vært på høring i næringskomiteen

Dato: [19.10.16]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

SKOG22 som representerte en samlet verdikjede, herunder et samlet landbruk, understreket behovet for et dynamisk eiendomsmarked. Hensikten er å få passivt forvaltede eiendommer til aktive drivere som høster av ressursene og forsyner verdikjeden med råstoff.

Les mer »

NORSKOGs kommentarer til Regjeringens Skogmelding

Dato: [14.10.16]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

I dag la Landbruks- og matminister Jon Georg Dale frem Regjeringens Skogmelding. Denne meldingen har skog- og trenæringen ventet på i lengre tid og det har vært knyttet store forventninger til den. Vedlagt følger NORSKOGs kommentarer til innholdet i meldingen.

Les mer »

NORSKOG har i dag vært i finanskomiteen i høring om Statsbudsjettet

Dato: [13.10.16]

Publisert av:

NORSKOG mener at dersom regjeringen ønsker forenkling av skattesystemet for skogeiere og samtidig stimulere til økt avvirkning, så bør det innføres flat kapitalskatt på skoginntekt.

Les mer »

Statsbudsjettet og skognæringen

Dato: [06.10.16]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Potensialet som ble skissert i SKOG22 forutsetter politisk vilje til målrettet satsing. Det er realpolitikken bak festtalene om «grønt skifte» og «bioøkonomi» som fremkommer av Statsbudsjettet, og det vi kan lese mellom tallene og ordene i budsjettet er en regjering som særlig sliter med å tekkes Venstre.

Les mer »

NORSKOG er hørt i saken om skattefritak for sameier ved skogvern

Dato: [06.10.16]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

NORSKOG har i brev til tre ulike departementer bedt om at loven endres slik at deltagere i deltagerlignede selskaper (sameier) også kan motta erstatning fra skogvern skattefritt. Dette er nå foreslått i Statsbudsjettet for 2017.

Les mer »

NORSKOG påklager kvoten for lisensfelling

Dato: [04.10.16]

Publisert av:

Norskog mener at den fastsatte kvoten for lisensfelling av ulv innenfor forvaltningsområdet er satt for lavt i forhold til bestandsmålet på 4-6 ynglinger, hvorav 3 helnorske. Norskog mener vedtaket om hvilke grupper eller par som skal tas ut gir en svært uheldig skjevfordeling av ulvebelastningen og at vedtaket ikke er tilstrekkelig opplyst i forhold til skadepotensialet for jaktretten.

Les mer »

Få formell status som veiplanlegger

Dato: [29.09.16]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Kommuner, skogeiere mv. skal vite hvem de kan henvende seg til når det er behov for planleggerkompetane/profesjonell veiplanlegger innen landbruket. Skogkurs vil i løpet av høsten 2016 og i samarbeid med Landbruksdirektoratet, gjennomføre et kvalifiserende oppdateringskurs for å dokumentere planleggerkompetansen til dagens planleggere. Frist for påmelding er allerede 2. oktober.

Les mer »

Fagsamling Vei 2016 - Haugesund

Dato: [23.09.16]

Publisert av:

Den årlige «Fagsamling vei» er et forum for faglig utvikling og formidling av kompetanse innen forvaltning, planlegging og organisering av skogbrukets infrastruktur (skogsdrifter, veier, terminaler/kaier, bil, båt og jernbane). Årets samling gjennomføres i Haugesund (Rogaland) i tidsrommet 19.– 20. oktober med opphold på Scandic Maritim som ligger bare 15 minutter fra Haugesund lufthavn.

Les mer »

Høringssvar på konsesjonsloven

Dato: [09.09.16]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Regjeringen har blitt kritisert for sine forslag om endringer av konsesjonsloven. Kritikken dreier seg om problemstillinger for jordbruket. Verdikjeden skog trenger på sin side endringene for å utvikles. Her kan du lese NORSKOG sitt tilsvar i høringen.

Les mer »

Feil på server rammet NORSKOG og NORTØMMER

Dato: [09.09.16]

Publisert av:

NORSKOG og NORTØMMER har vært uten mail-server i to døgn. Vår undreleverandør av denne tjenesten har arbeidet på spreng for å avdekke og utbedre feilen. Systemet var utbedret i går kveld. NORSKOG og NORTØMMER beklager de komplikasjoner dette måtte ha ført til for medlemmer og kunder.     

Les mer »

Eiendomsretten og friluftslivet

Dato: [02.09.16]

Publisert av:

Regjeringen har lagt frem en melding om Friluftslivet som skal behandles av Stortinget i høst. Det er mange gode grunner for å få flere folk ut av sofaen, men spørsmålet er om verktøyene som foreslås i Friluftsmeldingen betyr noe som helst for det som er målet. For NORSKOG er problemet med regjeringens melding at den utfordrer grunneierretten.

Les mer »

Slår ring om rypa

Dato: [31.08.16]

Publisert av:


Felles pressemelding fra NORSKOG, NJFF, Norges Skogeierforbund, FeFo, Statskog og Norges fjellstyresamband.

 

Les mer »

Innspill til statsbudsjettet 2017 fra Alliansen for norsk, privat eierskap

Dato: [30.08.16]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Bredden av norsk næringsliv, representert ved Alliansen for norsk, privat eierskap, der NORSKOG er medlem, ber Regjeringen
om at den i statsbudsjettet for 2017 fortsetter arbeidet med å frita arbeidende kapital for formueskatt.

Les mer »

Konsesjonsloven hemmer bioøkonomien

Dato: [26.08.16]

Publisert av:

SKOG22 fremhevet eiendomsstrukturen som et problem for både aktivitet i skogen. Hvis politikerne overser svarene de får fra ekspertene de rådspør, så er næringen spilt sjakk-matt. Å indirekte prioritere passiv forvaltning av vår kanskje største biologiske ressurs er samfunnsøkonomisk selvskading som rammer både sysselsetting, verdiskaping, velferd og klimaarbeid ved inngangen til bioøkonomien.

Les mer »

NORSKOG ber vegmyndighetene gi dispensasjon for tømmertransport

Dato: [06.07.16]

Publisert av:

Tømmer regnes som "delbart gods" - altså at det er mulig å kjøre flere og mindre lass. Transportører av annet gods som ikke kan dele lasset får gjerne dispensasjon til å kjøre. - For skogbruket skaper dette nullområder fordi merkostnadene ofte blir for store, mener Gaute Nøkleholm. I dag ba han Samferdselsdepartementet endre reglene for tømmer.

Les mer »

NORSKOG ønsker økt helhetlig tenking i NTP

Dato: [06.07.16]

Publisert av:

Ett av landets fremste næringsmessige fortrinn er nærhet til sjø og dermed potensielt lave avstandskostnader for import av råvare og eksport av ferdigvare til og fra et globalt marked. Effektiv samhandling mellom bil-, tog- og båttransport er fundamentalt viktig for fremtidig verdiskaping i Norge.

Les mer »

Regjeringen vil fjerne priskontrollen for rene skogeiendommer!

Dato: [27.06.16]

Publisert av:

- Vi er svært tilfreds med at regjeringen har lyttet til våre anbefalinger om å skille mellom jord og skog, sier Arne Rørå i NORSKOG. Skog har helt andre markedsvilkår enn jord, og det må gjenspeiles i regelverket, sier han . Kombinert med at andre organisasjoner i næringen støtter opp om synet er dette en anerkjennelse av vår argumentasjon, sier Rørå.

Les mer »

Skognæringen med "veikart" til ekspertutvalg for Grønn Konkurransekraft

Dato: [20.06.16]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Verdikjeden Skog- og Tre overleverte i dag sitt forslag til hvordan skognæringen kan utvikles og bidra til grønn utvikling. Idar Kreutzer og Connie Hedegaard mottok "veikartet" fra næringen på vegne av utvalget.  

Les mer »

Rødt kort til statsråd Helgesen!

Dato: [15.06.16]

Publisert av:

Den store politiske taperen denne våren er partiet Høyre, personifisert ved statsråd Helgesen. Han har i løpet av noen få uker dokumentert at partiet Høyre ikke er til å stole på, verken for Bygde-Norge eller for landets grunneiere. 

Les mer »

NORSKOGs høringssvar på landbruksbeskatningen

Dato: [06.06.16]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Finansdepartementet foreslår å erstatte dagens gjennomsnittsligning med en ny "Tømmerkonto".

Les mer »

Regjeringens skogvernoffensiv

Dato: [01.06.16]

Publisert av: Arne Rørå

 

I forrige uke mottok vi det overraskende vedtaket om at 10% av skogen i Norge skal vernes. Vedtaket kom ved behandlingen av Stortingmeldingen «Natur for livet». Meldingen som lå til grunn for behandlingen inneholdt ingen antydning om et prosentmål for skogvernet. Så hva skjedde egentlig?

Les mer »

Samlet skogbruk med felles brev til Erna Solberg om 10% skogvern

Dato: [30.05.16]

Publisert av:

Overraskelsen og skuffelsen var stor da det ble kjent at regjeringspartiene - i strid med sin egen stortingsmelding, sikret flertall for at det skal være et mål at 10 prosent av skogarealet skal vernes. Knapt noen regjeringsplattform har vært så tydelig på at det skal satses på å utvikle skognæringen i Norge. Så langt har næringens forventninger til Regjeringen i liten grad blitt innfridd.

Les mer »

Vernefeber kan gi «frivillig vern» på billigsalg!

Dato: [26.05.16]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Mandag behandlet Stortinget innstillingen til handlingsplan for naturmangfold. Resultatet ble 10% vern som en målsetting for skog i Norge. Dette er å gå bioøkonomien baklengs i møte, mener NORSKOG og advarer skogeiere mot at «verne-feberen» kan sette verdier i fare. Bruk skogøkonomisk kompetanse hvis du vurderer "frivillig vern", er NORSKOG's klare råd til skogeierne.

Les mer »

Frontalangrep på Høyre og FrP på vegne av skognæringen.

Dato: [23.05.16]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Marit Arnstad (SP) filleristet Høyre og FrP i Stortinget under behandlingen av handlingsplan for norsk artsmangfold. Som eneste representant som gikk imot 10% skogvern i komitebehandlingen fant hun holdningen til privat eiendomsrett underlig fra Høyre og FrP.   

Les mer »

10% skogvern i Stortinget i dag

Dato: [23.05.16]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

På torsdag i forrige uke behandlet Stortingets Energi- og Miljøkomite' forholdet til skogvern og meldeplikt. Stikk i strid med både skog- og miljøfaglig dokumentasjon. 31% av landets skogareal er underlagt ulike restriksjoner, men bare et selektivt utvalg av disse kvalifiserer til å telle med i 10% målet. - Hvis prosenten vedtas må den omfatte alle former for vern, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG.   

Les mer »

Skogbranndag på Sognsvann 22. mai

Dato: [19.05.16]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Vårværet har slått til og skogbrannfaren er økende i mange norske skogområder. Samtidig ser vi konsekvensene av voldsomme naturkrefter gjennom bilder og reportasjer fra katastrofebrannen i Alberta i Canada. Skogbrannforebygging er tema for Skogbranndagen på Sognsvann 22. mai, som også ble gjennomført i fjor med nærmere 8000 deltakere. Hjertelig velkommen til familiedag på Sognsvann førstkommende søndag!

Les mer »

God overgangsordning presentert i revidert Nasjonalbudsjett

Dato: [11.05.16]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

I dag kom beskjeden om at det blir en ny overgangsordning for skogeiere som gikk ut av virksomhetsbegrepet . For disse skogeierne som gikk ut av gjennomsnittsligningen ved årsskiftet ville vedtaket fra Statsbudsjettet i fjor ført til at mange ville få vesentlig høyere skatt.

Les mer »

Skog defineres som "arbeidene kapital" !

Dato: [10.05.16]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Da er det avgjort. Finanskomiteen har definert skog til å falle under definisjonen "arbeidene kapital". Det innbærer 20 % rabatt på formuesverdien. Dette er en seier for skogbruket, sier Benthe Løvenskiold fornøyd.

Les mer »

Avslører faktafeil i «ulvemeldingen»

Dato: [04.05.16]

Publisert av:

Analyseselskapet IPSOS (tidligere Synovate) har på oppdrag fra Glommen Skog i samarbeid med NORSKOG utført en analyse av nordmenns holdning til ulv. Resultatet av gjennomgangen er oppsiktsvekkende og avslører feil i «Ulvemeldingen».   

Les mer »

Økt formueskatt på skog avverget - igjen!

Dato: [04.05.16]

Publisert av:

Det blir en bred enighet om skattereform. I enigheten ligger blant annet at skogfaktoren for beregning av formueskatten i skog forblir på 5. - Dette har vi arbeidet hardt for og er glade for at vi har lyktes med dette for andre gang, sier Benthe Løvenskiold i NORSKOG.

Les mer »

Artsforvaltningen må bli mer treffsikker!

Dato: [02.05.16]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Stortinget skal i løpet av få uker behandle handlingsplanen for biologisk mangfold og forvaltningen av den norske ulvebestanden. Diskusjonene dreier seg dessverre lite om norske miljøfaglige realiteter og om hvordan en kan innrette den fremtidige bruken av naturen, samtidig som man ivaretar arter som virkelig er truet.

Les mer »

NORSKOG i høring på Stortinget om "ulvemeldingen"

Dato: [27.04.16]

Publisert av:

Denne uken var styreleder i NORSKOG, Anne G. Delphin, i høring for Stortingets Energi- og Miljøkomite vedrørende "Ulvemeldingen". Her kan du lese standpunktene som hun fremførte.  

Les mer »

Ingen snakker om ulven i rommet…

Dato: [20.04.16]

Publisert av:

Hva fikk egentlig Økokrim til å nenytte de virkemidlene som ble brukt mot den angivelige ulve-mafiaen i Hedmark? Spørsmålet ble aktualisert da Eidsivating Lagmannsrett slo fast at det verken var grunnlag for å bruke mafiaparagrafen, eller at ulven i Norge kan hevdes å være truet. Hvem har forklaringsproblemet? Økokrim eller ulveforskerne?

Les mer »

Skogforum - fremtidens skattepolitikk!

Dato: [18.04.16]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Skogforum

Skatt for avvikling eller utvikling?

 

Tid: Tirsdag 3.mai kl.13.00-15.30

Sted: Litteraturhuset, Oslo

 

 

Les mer »

Høring - Natur for livet

Dato: [08.04.16]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

NORSKOGS syn på Meld. St. 14 (2015-2016) "Natur for livet" :

 

Grunnpilaren i norsk naturforvaltning ligger i en god og balansert avveining mellom bruk og vern. I verneområdene får bevaringshensynene komme foran alle andre hensyn. Utenfor verneområdene skal det drives en bærekraftig bruk av naturen.

Les mer »

Bistand til frivillig vern

Dato: [06.04.16]

Publisert av:

Rådgivning og bistand ifbm. frivillig vern er GRATIS FOR SKOGEIER. Skogøkonomi og skatt er NORSKOGs spesialfelt, og vi har lang erfaring med å bistå både medlemmer og andre skogeiere i prosesser rundt frivillig vern. 

Les mer »

Styrk den private eiendomsretten!

Dato: [17.03.16]

Publisert av: Arne Rørå

Erstatningen grunneiere får når eiendom blir ekspropriert, er for liten, skriver Arne Rørå i denne kronikken på trykk i Nationen i dag.  

Les mer »

Og her er regjeringens syn i ulvespørsmålet…

Dato: [17.03.16]

Publisert av:

Regjeringen foreslår to alternativer. Enten å opprettholde dagens bestandsmål, eller å sette målet inntil åtte flokker inkludert grenseflokker, men der det skal være tre helnorske valpekull i Norge.  Sonen skal til en viss grad beholdes, men man kutter ut arealer på vestsiden av Glomma og legger til arealer nordover.       

Les mer »

Mener hjorteviltforvaltningen truer artsmangfoldet

Dato: [16.03.16]

Publisert av:

 Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet mener dagens hjorteviltforvaltning truer artsmangfoldet i Norge. Dette kom frem under et foredrag under årets Hjorteviltseminar. Her kan du lese hvorfor han mener dette.

Les mer »

Vil vinne den grønne omstillingen, men glemmer skogen!

Dato: [15.03.16]

Publisert av:

Nå øker behovet for å omstille Norge og Regjeringen retter oppmerksomheten på mulighetene gjennom tre konferanser om grønn omstilling. Ikke ett av dem inneholder temaet skog!   

Les mer »

Staten krenket grunneiers eiendomsvern

Dato: [11.03.16]

Publisert av: Arne Rørå

Oslo tingrett slår i en fersk dom fast at grunneier Morten Bøvre fikk sitt eiendomsvern i Den europeiske menneskerettskonvensjonen krenket i 2007 da tomtefesteloven satte til side hans avtalte rett til å regulere festeavgiften på grunnlag av tomteverdi. 

Les mer »

Viktig! Nye skogeiere - gjennomsnittsligning.

Dato: [09.03.16]

Publisert av: Benthe E. Løvenskiold

Nye skogeiere som ennå ikke har gått inn i gjennomsnittsligningen, bør ta en ekstra «regnerunde» før de leverer selvangivelsen for 2015.

 

Les mer »

Finansdepartementet vil erstatte gjennomsnittsligningen med tømmerkonto

Dato: [04.03.16]

Publisert av:

I dag kom Finansdepartementets forslag til landbruksbeskatning. Her foreslås gjennomsnittsligningen avviklet og en taps/vinnings-konto opprettet under navnet «tømmerkonto». Om dette er en forenkling er NORSKOG tvilende til og opprettholder ønsket om kapitalskatt på skoginntekt.

Les mer »

Skog som virksomhet - retningslinjene har kommet!

Dato: [02.03.16]

Publisert av:

I dag kom reglene fra Skattedirektoratet som definerer hvilke skogeiendommer som omfattes av virksomhetsbegrepet. NORSKOG har fått medhold i de fleste av sine kjernepunkter. - Jeg er fornøyd med at begrepene som brukes for verdsetting av skogformue legges til grunn for nyttbar tilvekst, sier Benthe Løvenskiold i NORSKOG.  

Les mer »

El-sykkel og allemannsrett i utmark

Dato: [02.03.16]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Miljødirektoratet foreslår at el-sykkel skal kunne brukes i utmark. Nei, mener NORSKOG. Det prinsipielle skillet mellom frekomstmiddel med eller uten motor må opprettholdes. Her kan du lese begrunnelsen.

Les mer »

Formuesskatten på investeringer i bedrifter bør fjernes

Dato: [02.03.16]

Publisert av:

Det vil trygge og skape arbeidsplasser. NORSKOG er 1 av 11 organisasjoner som er med i Alliansen for norsk privat eierskap. Alliansen arbeider med å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital.

Les mer »

Ta næringslivet på alvor

Dato: [29.02.16]

Publisert av: Arne Rørå

Norsk økonomi er inne i en krevende omstillingsperiode. Et samlet norsk næringsliv forteller at formuesskatten på driftsmidler, aksjer og annen arbeidende kapital begrenser investeringer i de bedriftene vi skal leve av i fremtiden. 

Les mer »

NORSKOG og NORTØMMER AS får nye sentralbordnummer!

Dato: [22.02.16]

Publisert av:

Fra 9. mars går NORSKOG og NORTØMMER AS over til mobilt bedriftsnett og vi vil få nye sentralbordnummer. 

 

Les mer »

Finansdepartementet vurderer overgangsordning

Dato: [17.02.16]

Publisert av:

Finansdepartementet vurderer å åpne for overgangsordning for de skogbrukere som faller ut av gjennomsnittsligningen ved ny virksomhetsvurdering. Dette er vi svært fornøyd med, sier Benthe E. Løvenskiold. NORSKOG har  jobbet med dette helt siden Statsbudsjettet kom.  

 

Les mer »

Årsmøtet i Hedmark Høyre - ulven og skogen under lupen

Dato: [15.02.16]

Publisert av:

I en resolusjon fra Årsmøtet i Hedmark Høyre denne helgen etterlyses en faglig tilnærming til ulveforvaltningen. Videre ønsker Hedmark Høyre en helhetlig skoglig tilnærming til bioøkonomien.

Les mer »

NORSKOG ber Høyre avklare sitt forhold til eiendomsretten

Dato: [15.02.16]

Publisert av:

Myndighetenes forhold til eiendomsretten er i ferd med å bli et problem. Enkeltpersoner og organisasjoner utfordrer eiendomsretten, men det er først og fremst Staten, under regjeringens ledelse, som gjør dette mulig.

Les mer »

Den nye virksomhetsgrensen for skogbruk

Dato: [12.02.16]

Publisert av:

I Statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt at de minste skogeiendommene skulle få en flat kapitalbeskatning.Retningslinjene for hvordan dette skal håndteres i praksis blir fastsatt av Skattedirektoratet. NORSKOG har sendt inn forslag til hvordan vi mener at dette kan håndteres slik at skogeiere, tømmermeglere og regnskapsførere på en enkel måte kan finne ut av om skogeieren er over eller under virksomhetsgrensen.

Les mer »

Vi inviterer til åpent møte om villsvinet - problem eller ressurs?

Dato: [11.02.16]

Publisert av:

Villsvinet er på rask fremmarsj i grenseområdene.             
Er dette uten videre et problem eller skaper det også muligheter?

Les mer »

Vi må heie litt mer på kapitalistene

Dato: [09.02.16]

Publisert av:

Små og mellomstore bedrifter (bedrifter med mindre enn 100 ansatte) utgjør 98% av alle norske virksomheter. Det er i disse bedriftene verdiskapning og nye arbeidsplasser skapes og skal skapes. Da må insentivordningene, les skattesystemet, innrettes deretter, skriver Inga Lise Moldestad (Holbergfondene) i en kronikk i Bergens Tidende.

Les mer »

Formuesskatten svekker hele bredden av Bedrifts-Norge

Dato: [05.02.16]

Publisert av: Arne Rørå

Dagens formuesskatt svekker investerings- og omstillingsevnen til norsk økonomi. Spesielt går dette ut over mindre bedrifter som ikke har tilgang til utenlandsk egenkapital. Kun 1 av 20 bedrifter har over 20 ansatte.

Les mer »

Sterk kritikk av Grønn skattekommisjon fra Statskog, Skogeierforbundet og NORSKOG

Dato: [05.02.16]

Publisert av: Arne Rørå

I et brev til Stortinget påpeker de tre organisasjonene at Grønn skattekommisjon ikke har skjønt hvor viktig det er for klimaet å kunne mobilisere mer fornybart råstoff fra skogen. I stedet for å foreslå tiltak som øker skogproduksjonen og uttaket av trevirke fra norske skoger, foreslår de det motsatte. 

Les mer »

Flertallet vil lempe på priskontrollen

Dato: [03.02.16]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Regjeringen og samarbeidspartiene, KrF og Venstre, synes nå å være enige om endringer i konsesjonsloven. Forholdet til skogen er spesielt omhandlet, og slik det ligger an nå så vil rene skogeiendommer bli fritatt for priskontroll.– Dette har vært en fanesak som NORSKOG alene har måttet trekke mot-hårs igjennom systemet, sier en fornøyd Gaute Nøkleholm. Han mener skogeiendommer med et uvesentlig jordareal også bør fritas.

Les mer »

NORSKOGs innspill til budsjettforhandlingene - Statsbudsjettet for 2017

Dato: [01.02.16]

Publisert av: Arne Rørå

NORSKOG sendte før helgen inn våre innspill til finanskomiteen vedr. statsbudsjettet for 2017. I budsjettforhandlingene for 2017 er etter vårt syn særlig følgende punkter viktige:

 

Les mer »

Landbruksminister Jon Georg Dale på besøk hos NORSKOG og NORTØMMER

Dato: [27.01.16]

Publisert av: Arne Rørå

Landbruks- og matministeren deltok på et privat arrangement hos NORSKOG og NORTØMMER på Elverum i går. Sammen med Statsråden deltok også stortingspolitiker Gunnar Gundersen (H) og Fylkespolitiker i Hedmark Per Roar Bredvold (Frp). Vi er svært godt fornøyd med at møtet og at Landbruksministeren tok seg tid til å lytte på våre synspunkt og delta i en konstruktiv dialog sier NORSKOGs styreleder Anne Delphin.

Les mer »

SEMINARET HJORTEVILT 2016

Dato: [22.01.16]

Publisert av:

Det blir vilt-faglig løft ved Hafjell 15. og 16. mars. Landets viktigste arrangement for formidling av ny kunnskap og reflekterte holdninger om hjortevilt er nå klart for påmelding.

Les mer »

Støtter NORSKOG-utspill om dødsbo.

Dato: [20.01.16]

Publisert av:

NORSKOG har siden 2007 frontet problemstillingen med det høye antallet dødsbo i landbruket overfor myndighetene. Det har av naturlige årsaker ikke vært politisk fokus på saken, siden saken ligger til behandling i justisdepartementet og tidligst vil være sluttført i 2017, noe NORSKOG har fått bekreftet senest i år. Det er allikevel både nyttig og gledelig at NSF nå tydelig tilkjennegir sin støtte til initiativet.   

Les mer »

Ny friluftsbrosjyre

Dato: [13.01.16]

Publisert av:

NORSKOG har i samarbeid med Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund, Statskog, Friluftsrådenes Landsforbund og Norsk Friluftsliv utarbeidet en veileder for grunneiere og tilretteleggere om nye regler i friluftsloven. 

Les mer »

Stortingets Naturverngruppe informerte om ulv

Dato: [12.01.16]

Publisert av:

Tirsdag inviterte Stortingets Naturverngruppe til ulveseminar på Stortinget. Informasjonen ble gitt av de Bård Vegard Solhjell beskrev som landets fremste fagpersoner på feltet. Her kan du lese et sammendrag fra møtet. Bilde: WWF, Naturvernforbundet og Foreningen Våre Rovdyr sitt forslag til ny ulvesone.

Les mer »

Forvirrende informasjon omkring konsesjonsloven

Dato: [08.01.16]

Publisert av: Arne Rørå

I en rekke intervjuer uttrykker Norges Skogeierforbund at de ønsker å opprettholde konsesjonsloven. Begrunnelsen er en frykt for at en opphevelse av loven vil føre til en oppsplitting av eiendom. Norges Skogeierforbund ønsker heller å speilvende lovens prinsipp, slik at små eiendommer fritas for konsesjon, mens det fortsatt skal være konsesjonsplikt for større eiendommer. 

Les mer »

Kan åpne for persontransport i utmarksnæring

Dato: [06.01.16]

Publisert av:

NORSKOG har fulgt prosessen rundt motorferdsel i utmark, og blant annet deltatt i lovutvalget. NORSKOG har tatt til orde for å åpne for persontransport i forbindelse med utmarksnæring, og er tilfreds med at Regjeringen nå har saken ute til høring. NORSKOG oppfordrer de som har befatning med problematikken om å sende sitt tilsvar.  

Les mer »

Faktafeil om konsesjonsloven

Dato: [05.01.16]

Publisert av:

Norges Skogeierforbund vil beholde konsesjonsloven for å hindre oppsplitting av eiendom. Et forhold som reguleres av jordloven... Istedenfor å skille mellom jord- og skogeiendom, slik Skog22 foreslo for prisregulering, vil NSF nå isteden sette skillet mellom store og små landbrukseiendommer i konsesjonssammenheng.   

Les mer »

Kan bli skille mellom jord og skog i konsesjonsloven

Dato: [02.01.16]

Publisert av:

- NORSKOG har lenge arbeidet for å fjerne konsesjonslovens begrensninger for skog og skogdominerte eiendommer og setter pris på den retning debatten om konsesjonsloven nå tar, sier Arne Rørå i en kronikk i Østlendingen 2. Nyttårsdag.  

Les mer »

Men regjeringen toer sine hender…

Dato: [22.12.15]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

I dag kom beskjeden om at en 40 åring fra Trysil er siktet for å ha drept en ulv som norsk miljøforvaltning definerer som svært viktig. Dette samtidig som regjeringen ikke vil legge frem noen stortingsmelding om rovdyrpolitikken. Det stilles i samme stund store spørsmålstegn ved det faglige grunnlaget for dagens rovdyrforvaltning. NORSKOG mener et meldingsarbeid er helt nødvendig for å skape klarhet. Å la være er en unnlatelsessynd.

Les mer »

Stortingsmelding om naturmangfold lagt frem i dag

Dato: [18.12.15]

Publisert av:

For skogbrukets del har den bombastiske kritikken av næringen stilnet noe, som følge av at miljøtilstanden i norsk skog beviselig er i positiv utvikling. Dette har allikevel ikke ført til noen direkte anerkjennelse av skogeiernes egen innsats, og fortsatt virker det som om offentlige tiltak er de eneste fungerende verktøy for miljøet.         

Les mer »

Julen 2015

Dato: [18.12.15]

Publisert av:

NORSKOG og NORTØMMERs sentralbord holder stengt i romjulen. 

Les mer »

Ny rapport fra NORSKOG

Dato: [18.12.15]

Publisert av:

NORSKOG har, finansiert av Utviklingsfondet for skogbruket og Skogtiltaksfondet, utarbeidet en rapport om hogsttidspunkt for gran på Vestlandet. 

Les mer »

NORSKOGs innspill til forslaget til ny skattereform - Bedre Skatt

Dato: [17.12.15]

Publisert av: Arne Rørå

Finanskomiteen holdt tirsdag høring om forslaget til ny skattereform. Under kan du lese NORSKOGs innspill i sin helhet. 

Les mer »

Vil drøfte et skille mellom jord og skog i konsesjonsloven

Dato: [15.12.15]

Publisert av:

Under Civitas møte om konsesjonsloven i Landbruket stilte Knut Storberget (Ap), Gunnar Gundersen (H), Terje Breivik (V) og Sylvi Listhaug (FrP). NORSKOG fikk honnør fra politikerpanelet for å vært viktig informant for skogen, og på spørsmål fra Arne Rørå (adm. dir. NORSKOG) ble det gitt klart til kjenne fra alle fire at de var villige til å drøfte et skille mellom jord og skog i konsesjonsloven.  

Les mer »

Eiendomsrettens farligste fiende

Dato: [10.12.15]

Publisert av:

Historien viser klart at å eie det man lever av gir nyskaping og drivkraft. Retten til å bruke sitt eierskap aktivt til å skape verdier er avgjørende for et samfunn i markedsøkonomien.

Les mer »

Grønn Skattekommisjon - klimafaglig til stryk!

Dato: [09.12.15]

Publisert av:

Skog-22 mener skognæringen kan firedoble dagens verdiskaping, forutsatt de rette tiltakene. Dette vil komme godt med i en ønsket tilpasning til bioøkonomien i Norge, men nå møter utviklingen uventet motstand fra Grønn Skattekommisjon. Kommisjonen la onsdag frem sin innstilling der de gikk til frontalangrep på viktige forutsetninger for en ønsket utvikling av skognæringen.

Les mer »

Forvaltningsplan for villsvin i Østfold

Dato: [01.12.15]

Publisert av: Arne Rørå

Østfold Fylkeskommune har utarbeidet et forslag til forvaltningsplan for villsvin i Østfold. Dokumentet er en veiledning i lokal forvaltning av villsvin. NORSKOG er høringsinstans og ber om innspill på planen. 

Les mer »

Eierskifte på landbrukseiendom, hva nå?

Dato: [26.11.15]

Publisert av: Øivind Østby-Berntsen

Er dere i en fase der neste ledd skal ta over eiendommen? Benytt muligheten til å snakke med familien om overdragelse av eiendom, for eksempel i juleferien når man er samlet. NORSKOG har lang erfaring med rådgivning  i generasjonsskifter og kan spare dere for mye hodebry og fallgruver. Du kan spare en del på å ta de riktige valgene til rett tidspunkt.

Les mer »

Spennende muligheter med hydrogen

Dato: [25.11.15]

Publisert av: Øivind Østby-Berntsen

Andreas Wessel vil lage hydrogen til Ruters busser ved småkraftverket sitt i Nittedal. Nå har han i samarbeid med Småkraftforeninga fått 100 000 kroner fra Forskningsrådet for å utrede mulighetene.

 

Les mer »

Enighet mellom Regjeringspartiene og støttepartiene.

Dato: [23.11.15]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Hovedtrekkene i budsjettet beholdes, men det flyttes på 5,9 mrd kroner. Budsjettet har blitt mer grønt og det legges opp et grønt skatteskifte.

Les mer »

Gundersen vil ha fakta om ulven på bordet!

Dato: [17.11.15]

Publisert av:

Gunnar Gundersen (H) har vært ensom våpendrager for næringen i rovviltpolitikken. Han mener stortingets behandling av bestandsmål og rovviltsone stilles i bero i påvente av pålitelig faktagrunnlag. NORSKOG støtter dette synet. – Det påhviler skogbruket et miljømessig uttømmende «føre –var-prinsipp» og det sammen bør som et minimum gjelde norske miljømyndigheter, sier Gaute Nøkleholm.

Les mer »

Skatt for utvikling eller avvikling?

Dato: [17.11.15]

Publisert av:

Det har vært skrevet mye om NORSKOGs synspunkt ift. regjeringens forslag om gevinstbeskatning ved salg av eiendom til familie. Hvis man må velge mellom dagens system eller Regjeringens forslag så velger NORSKOG det siste. Dette har skapt debatt, men bakgrunnen for valget, og nyansene bak konklusjonen, er behendig utelatt.  

Les mer »

Ny skoghåndbok fra NORSKOG og Skogselskapet

Dato: [06.11.15]

Publisert av: Tormod Dale

Denne uken lanseres NORSKOG og Skogselskapets nye utgave av Skoghåndboka. Den har samme format som tidligere, men med nytt og oppdatert innhold.

Les mer »

Presentasjonene fra Skogforum på Honne

Dato: [06.11.15]

Publisert av:

Her kan du se presentasjonene fra Skogforum på Honne, november 2015.

Les mer »

Høringssvar til Næringskomiteen

Dato: [05.11.15]

Publisert av: Arne Rørå

Her kan du lese NORSKOGs høringssvar vedr. St Meld 31: "Garden som ressurs - marknaden som mål - Vekst og gründerskap innen landbruksbaserte næringer"

Les mer »

Notat fra NORSKOG vedr. prisregulering i konsesjonsloven

Dato: [05.11.15]

Publisert av: Arne Rørå

NORSKOG er svært positive til forslaget om å oppheve bestemmelsen om priskontrollen i konsesjonsloven. Denne endringen må sees i en større sammenheng når det gjelder skogeiendommer og verdikjeden skog og tre, og viser til nærmere redegjørelse under.

 

Les mer »

Skogbruk, gevinstbeskatning og virksomhetsbegrep

Dato: [04.11.15]

Publisert av: Arne Rørå

Et tilnærmet samlet storting legger vekt på skogens betydning for framtidens bioøkonomi. NORSKOG mener nå skatteverktøyet må tas i bruk for å sikre jevn og høy råstoff-forsyning fra norske skoger. Det regjeringsoppnevnte utvalget SKOG22 la i januar fram en samlet innstilling fra et ekspertpanel som omfattet hele verdikjeden. Utvalget mente det var fullt mulig å firedoble dagens verdiskaping fra verdikjeden. 

Les mer »

Skogforum i gang på Honne

Dato: [04.11.15]

Publisert av:

NORSKOG Skogforum avholdes i dag og i morgen på Honne Hotell og Konferansesenter. Det er mange påmeldte, og vi ser frem til to innholdsrike og spennende dager på Honne. 

Les mer »

Tilskudd og skogfond også for eiendommer utenfor næringsbegrepet

Dato: [28.10.15]

Publisert av:

NORSKOG har arbeidet for at skogeiendommer som foreslås unntatt fra næringsbegrepet fortsatt skal kunne bruke skogfond og være berettiget tilskudd. Dette er nå bekreftet fra regjeringen.

Les mer »

Skatt for utvikling – eller som begrensning?

Dato: [28.10.15]

Publisert av: Arne Rørå

Regjeringens forslag om å redusere beskatningen av gevinst ved salg av landbrukseiendom ut av familien, og samtidig innføre beskatning av gevinst ved salg innen familien, har satt sinnene i kok i landbruket. Hvis man må velge mellom dagens system eller regjeringens forslag så velger NORSKOG regjeringens forslag. Dette har skapt debatt, men bakgrunnen for konklusjonen er behendig utelatt i media.

 

Les mer »

Skatt for utvikling

Dato: [21.10.15]

Publisert av: Arne Rørå

Skatten er et av de kraftigste forvaltningsverktøyene våre politikere har. Det blir bråk når noen må betale mer enn før, noe som er forståelig hvis hensikten med skatteskjerpelsen utelukkende er å skaffe inntekter til statskassen. Når målsettingen er å påvirke samfunn eller næring i en retning som samlet sett fører til økt effektivitet og produksjon er saken en annen.

Les mer »

Hva berører skogbruket i statsbudsjettet 2016?

Dato: [19.10.15]

Publisert av:

NORSKOG presenterer her forslagene som omhandler skog i Statsbudsjettet 2016.  Vi presiserer at dette ikke er vedtatt og at det kan bli endringer før endelig vedtak fattes.

Les mer »

NORSKOGs innspill til Finanskomiteen

Dato: [19.10.15]

Publisert av:

Her kan du lese NORSKOGs innspill til Finanskomiteen vedr. statsbudsjettet 2016. 

 

Les mer »

Blir det grønt skift av grønn skattesmell ?

Dato: [07.10.15]

Publisert av:

Statsbudsjettet er lagt frem av en regjering som i sin felles politiske erklæring lovet bonden et skatteverktøy som skulle gi bedret økonomi. Det vi ser fra skogbruket er imidlertid en serie skattegrep i retning av å beskatte alle næringer likt, og det gir samlet sett en netto kostnad.     

Les mer »

Enkeltpersonforetakenes skatteposisjon i stortingsmelding om skattereform

Dato: [22.09.15]

Publisert av:

Før sommerferien sendte NORSKOG sammen med seks andre organisasjoner en anmodning til Finansdepartementet om å utrede den uheldige løpende beskatningen av enkeltpersonforetak. Dette for å legge til rette for gründervirksomhet, nyskaping og omstilling. 

Les mer »

APs grønne industripolitikk i støpeskjeen

Dato: [21.09.15]

Publisert av:

Under Arbeiderpartiets industrikonferanse sto verdiskapingen i et lavutslippssamfunn i skarpt fokus. Både politikere og næringsliv i salen var klart enige om at det bratte og uventede skiftet i norsk oljenæring raskt må kompenseres med mer fremtidsrettet verdiskaping. Skognæringen passer stadig bedre inn i fremtidsbildet for AP.  

Les mer »

Staten aksepterer 4% kalkulasjonsrente!

Dato: [18.09.15]

Publisert av:

Staten anker ikke dommen fra Nord-Østerdal Tingrett, som tilkjenner grunneier erstatning for verneområde beregnet med 4% kapitaliseringsrente. Selv om Høyesterett slo fast 4% rente til en trafikkskadd tidligere i år, har staten inntil nå holdt på 5%. Dette utgjør 25% forskjell i erstatningsbeløp. NORSKOG har arbeidet for endring av praksis i flere tiår, og er glad for endringen.   

Les mer »

NORSKOGs høringssvar til Finansdepartementet

Dato: [16.09.15]

Publisert av:

Her kan du lese vårt høringssvar på Finansdepartementets høringsbrev av 18.06.15: «Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk.»

Les mer »

NOREXECO - åpen for handel

Dato: [16.09.15]

Publisert av: Arne Rørå

I går åpnet NOREXECO sin børs for omsetning av derivater for masse og papirindustrien. NOREXECO er støttet av European Commodity Clearing (ECC), Europas ledende oppgjørssentral for energi og relaterte produkter. 

Les mer »

NORSKOG i rovdyrdebatt fra Trysil

Dato: [11.09.15]

Publisert av:

I NRKs valgkampsending fra Trysil var rovdyrene tema og da spesielt ulven. NORSKOG deltok i debatten sammen med politikerne. 

 

Les mer »

Overleverte felles opprop om ulv til MD

Dato: [10.09.15]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Torsdag formiddag overleverte NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Norges Jeger og Fiskerforbund og Folkeaksjonen for ny rovviltpolitikk et felles skriv om ulveforvaltningen til statssekretæren i Miljøverndepartementet.

Les mer »

Godt rovviltutspill fra Sylvi Listhaug

Dato: [08.09.15]

Publisert av:

Regjeringen kunngjorde i dag at den vil ha utredet rovviltbestandenes betydning for landbruket. NORSKOG mener dette er et svært viktig arbeid for å sikre en faglig objektiv og bærekraftig miljøpolitikk. Dette er særlig viktig nå som landet er på vei inn i bioøkonomien. NORSKOG etterlyser imidlertid forholdet til jakt og jaktbasert næring.  

Les mer »

Det gjelder å holde hodet kaldt

Dato: [08.09.15]

Publisert av:

Arbeidsledigheten stiger, Norge trenger flere arbeidsplasser. Skogbruket har potensiale til å bli en viktig bidragsyter til dette slik som beskrevet i SKOG22. Høyres finanspolitiske talsmann på Stortinget Svein Flåtten beskriver her hvordan kampen mot ledigheten er en tofronts-krig hvor man  må stimulere alle gode krefter til å etablere nye arbeidsplasser.

Les mer »

Kurs for nye skogeiere i Buskerud

Dato: [08.09.15]

Publisert av:

Skogselskapet i Buskerud har sammen med Fylkesmannen i Buskerud opprettet et prosjekt der de ønsker å veilede nye skogeiere til å finne frem blant offentlige og private aktører, dette for å bl.a. bidra til økt lønnsomhet for skogeier. Det blir avholdt 5 kurskvelder i de ulike regionene i Buskerud i september.

Les mer »

Hva gjør man når miljøvernet selv er en klimautfordring?

Dato: [20.08.15]

Publisert av:

Klimaendringer er den antatt fremste årsaken til endringer av artssammensetningen i Norge og verden, men til tross for dette er miljøvernet i Norge motstandere av aktivt arbeid for å bremse klimaendringene. Miljøvernminister Tine Sundtoft vil eksempelvis unngå bruk av norsk gran i klimaplantinger på Vestlandet. Dermed blir effekten av Stortingets vedtak om planting for klima svært begrenset.   

Les mer »

Statskog, Norges Skogeierforbund og NORSKOG med felles innspill

Dato: [18.08.15]

Publisert av:

Arbeidet med en melding til Stortinget om bioøkonomien er i gang. Skogbruket står samlet om felles innspill til prosessen. Her kan du lese brevet som er sendt til LMD.  

Les mer »

Bestill fagtidsskriftet Hjortetviltet

Dato: [22.07.15]

Publisert av:

Redaktør Frank Robert Lund legger i disse dager siste hånd på den 25. utgaven av tidsskriftet Hjorteviltet. Nær 30 interessante fagartikler for hjorteviltinteresserte er samlet inn fra hele landet. Det er bare å glede seg! Bladet kommer ut en gang i året og gir viktig faglig påfyll for de som forvalter vilt.

 

Les mer »

Bioøkonomi, månelanding og norsk forvaltning

Dato: [03.07.15]

Publisert av:

Regjeringen starter nå arbeidet med en melding til Stortinget om Bioøkonomi. Tre ministere til og en rekke foredragsholdere slo an tonen for arbeidet. Skyene i horisonten for norsk økonomi er til dels erkjent, selv om næringsministeren igjen måtte ty til olje - denne gangen for å helle den på vannet. To feilaktige konklusjoner fra foredraget; 1. det går bra i norsk næringsliv, 2. næringslivet selv må ta oss til månen.   

Les mer »

Grønn handlingslammelse?

Dato: [18.06.15]

Publisert av:

Alt er grønt i Norsk politikk om dagen. Grønt skifte, grønt løft, grønn skattekommisjon og bioøkonomi. Politikerne fletter inn grønne begreper i annenhver setning. Nå skal det lages en bioøkonomistrategi. Ved åpningen tydet mye på behov for en virkelighetsorientering.

 

Les mer »

Vil ha enkeltpersonforetakene på dagsorden

Dato: [18.06.15]

Publisert av:

NORSKOG har sammen med seks andre organisasjoner sendt brev til Finansdepartementet med anmodning om å se på enkeltpersonforetakenes skatteposisjon.

 

Les mer »

Skogeierne med felles innspill til Skogmeldingen

Dato: [16.06.15]

Publisert av:

Statskog, Norges Skogeierforbund og NORSKOG har sendt felles innspill til Landbruks- og matdepartementet med sine felles ønsker i arbeidet med Skogmeldingen. Brevet omhandler en rekke temaer fra industriutvikling til eiendomsstruktur.

Les mer »

Skog og Tre i gang ved Gardermoen

Dato: [27.05.15]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Geir Pollestad innledet arrangementet Skog og Tre i dag med å etterlyse en fjerning av gevinstbeskatningen, men samtidig advare mot en fjerning av konsesjonsloven. Samtidig etterlyste han politiske krefter med mot nok til å ta de rette grepene for skogen.

Les mer »

NORSKOG purrer på Finansdepartementet for å få fjernet moms på jakt og fiske

Dato: [21.05.15]

Publisert av:

NORSKOG har i dag sendt ytterligere en purring til Finansdepartementet på avklaring vedrørende merverdiavgift på omsetning av jakt og fiske. 

 

Les mer »

Karbonavtrykket for bygget starter med materialene

Dato: [18.05.15]

Publisert av:

NORSKOG ber Direktoratet for Byggkvalitet lage standarder for karbonavtrykket fra byggeindustrien der også byggematerialene er en del av regnestykket. Mange vil se bort fra dette og kun se på klimapåvirkningen fra det ferdige bygget. Helt feil, mener NORSKOG.

 

Les mer »

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) - NORSKOGs kommentarer

Dato: [12.05.15]

Publisert av: Arne Rørå

Dagens fremlegg av RNB for 2015 hadde ingen saker av betydning for skogbruket. Dette var den første anledningen regjeringen hadde til å kvittere ut noen av utfordringene fra skognæringens strategiprosess Skog22, og vi er skuffet over at det ikke kom noe sier adm. direktør i NORSKOG, Arne Rørå. 

 

Les mer »

Klimaskog: Hvor mye karbon binder en byråkrat?

Dato: [08.05.15]

Publisert av:

2012 inneholdt et såkalt oppfølgingspunkt som innebærer tilplanting av skog på nye arealer for å øke karbonbindingen. Det er allerede lagt ned et omfattende arbeid for å beslutte hvilke typer arealer som kan beplantes, etter avveininger mellom miljø og klima. Nå starter den treårige pilotfasen som skal avdekke hvilken effekt klimaplanting har. 

 

Les mer »

Fellesnotat om tomtefeste fra Skogeierforbundet, Bondelaget og NORSKOG

Dato: [08.05.15]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Organisasjonene har bidratt økonomisk og faglig for å sette tomtefeste på dagsorden. Det forventes at Stortinget med det første vil behandle saken. I den anledning har organisasjonene fulgt opp med et felles notat som er oversendt Stortingets Justiskomite'.  

Les mer »

NORSKOG mobiliserer for Enkeltpersonforetakene

Dato: [04.05.15]

Publisert av:

De personlig eide foretakene er ofte starten på vekstbedrifter. I denne livsfasen krever selve faget for mye av eieren til å studere byråkratiet inngående, noe som gjør at de skattes i senk i den mest sårbare fasen. - Dette gir høy dødeligheten blant virksomhetene, noe NORSKOG har forsøkt å gjøre noe med i en årrekke, sier Benthe Løvenskiold i NORSKOG.   

Les mer »

Venstrelederen lover skognæringen drahjelp i konsesjonssaken!

Dato: [29.04.15]

Publisert av:

Under et åpent møte i tankesmia Civita i Oslo onsdag den 29. april uttrykte Trine Skei Grande at hun hadde gått til valg på «det grønne skiftet» og var oppmerksom på utfordringene som konsesjonsloven utløser i skognæringen. - Skogbruk er ikke som jordbruk og skogen trenger større enheter. Venstre er med på den omstillingen som trengs, sa Skei Grande, på spørsmål fra NORSKOG .

Les mer »

Listhaug annonserer Skogmelding under NORSKOG's Årsmøte

Dato: [24.04.15]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

I sitt foredrag under Årsmøtet i NORSKOG annonserte Sylvi Listhaug at hun ville iverksette arbeidet med en Skogmelding. Meldingen planlegges fremlagt våren 2016.

Les mer »

Seier i Høyesterett!

Dato: [22.04.15]

Publisert av:

Det har i dag blitt avsagt en prinsipielt viktig dom i Høyesterett. NORSKOG har vært økonomisk og faglig støttespiller også i denne saken, som gjelder forståelsen av tomtefesteloven § 15 ledd nr. 2. Avgjørelsen er gledelig for grunneiere og viktig for eiendomsretten.

Les mer »

Viken Skog kjøper SB-Skog

Dato: [19.04.15]

Publisert av:

Østlendingen meldte lørdag 18. april at Viken Skog kjøper SB-Skog. Ingen av partene vil bekrefte handelen, men Østlendingen hevder det vil bli offentliggjort i løpet av kommende uke.

Les mer »

Sensible bamser i Hedmark

Dato: [14.04.15]

Publisert av:

 

Fylkesmannen i Hedmark har sendt et brev til kommunene i fylket, der Miljøvernavdelingen slår fast at å trene med løshund på bjørn om våren faller inn under kategorien «unødig jaging». Miljøvernavdelingen mener trening på bjørnespor er oppskrytt trening og at det finnes fullgode løsninger for trening av hund, uten bruk av bjørnespor.

Les mer »

NORSKOGs innspill vedr. revidert Nasjonalbudsjett 2015.

Dato: [14.04.15]

Publisert av: Arne Rørå

NORSKOG ber i vårt innspill til Finansdepartementet om at gevinstbeskatning ved salg av landbrukseiendommer ut av familien oppheves. Evt. kan opphevelsen begrenses til en avgrenset periode for deretter å innføre kapitalbeskatning på gevinst ved salg. 

 

Les mer »

Innspill fra Alliansen for norsk, privat eierskap til høringen om "Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi"

Dato: [10.04.15]

Publisert av: Arne Rørå

De 11 næringsorganisasjonene som inngår i Alliansen for norsk, privat eierskap er NHO, Virke, Norges Bondelag, Bedriftsforbundet, NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Norges Lastebileier-Forbund, NARF, Norges Rederiforbund, MEF og Norges Fiskarlag

Les mer »

NORSKOGs innspill til Scheelutvalgets innstilling

Dato: [07.04.15]

Publisert av:

NORSKOG sendte forrige uke inn vårt tilsvar til høring "Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi". Scheelutvalget hadde et stort og omfattende mandat, så i vår høringsuttalelse gikk vi kun inn på de områdene som har direkte innvirkning på skogbruk som næring.

 

Les mer »

Skatteetaten snur etter innsigelse fra NORSKOG

Dato: [27.03.15]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Skatteetaten endret for et år tilbake fortolkningen av regelverket rundt oppstart og avslutning av gjennomsnittsligning i skogbruket med tilbakevirkende kraft. Skattekonsekvensen av dette ville være betydelig og negativ for både selger og kjøper. Skatteetaten sa seg enig med NORSKOG og snudde i saken. 

Les mer »

Innspill vedrørende praktiseringen av Naturmangfoldloven

Dato: [24.03.15]

Publisert av:

NORSKOG sendte forrige uke over innspill vedr. praktisereringen av Naturmangfoldloven til Klima- og miljødepartementet.

 

Punktene kan du lese her.

 

Les mer »

Kaupanger tømmerkai åpnet av Listhaug

Dato: [23.03.15]

Publisert av:

Mandag den 23. mars åpnet Sylvi Listhaug tømmerkaien i Kaupanger. Prosjektet er gjort i samarbeid mellom NORTØMMER og Sogn- og Fjordane Skogeigarlag. – Det er store mengder skog som skal avvirkes i denne regionen i tiden fremover og kaien vil ha stor betydning for avsetningen, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG. 

Les mer »

Innspill til statsbudsjettet 2016 fra Alliansen for norsk, privat eierskap:

Dato: [10.03.15]

Publisert av: Arne Rørå

Viktig å prioritere fritak for formuesskatt på næringsrelatert kapital

 

Alliansen for norsk, privat eierskap har siden 2008 arbeidet med å få fjernet formuesskatten på arbeidene kapital.

 

Les mer »

Nytt vedrørende ligning av skogsveglag

Dato: [09.03.15]

Publisert av:

NORSKOG har etterlyst retningslinjer om hvordan skogveglag skal håndteres skattemessig. Vi har nå fått svar fra Skatteetaten med retningslinjer for årets ligning.

 

Les mer »

Skogeiersamvirket og bygging av ny skogindustri

Dato: [09.03.15]

Publisert av:

NORSKOG har fått tillatelse fra Ruben Kaasa til å publisere hans leserinnlegg som sto på trykk i Nationen i dag, på våre sider: 

 

Les mer »

Statsbudsjettet for 2016 - innspill til budsjettforhandlingene

Dato: [03.03.15]

Publisert av: Arne Rørå

NORSKOG har i dag sendt innspill til Finansdepartementet vedr. statsbudsjettet for 2016. 

 

Les mer »

NORSKOG med innspill til direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Dato: [27.02.15]

Publisert av:

Risikoen for skogbranner øker med endret klima. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap foreslår allikevel at datofestet bålforbud skal fjernes. 

Les mer »

NORTØMMER politianmeldt av WWF

Dato: [13.02.15]

Publisert av:

Vi beklager på det sterkeste at viktige naturverdier nå viser seg å ha gått tapt som følge av vår hogst, sier Gaute Nøkleholm, som er assisterende direktør i NORSKOG. - Dette var en lavart på en lokalitet vi ikke var klar over da driften ble planlagt og er naturverdier vi legger omfattende innsats i å beskytte, sier han.  

Les mer »

Scheelutvalget og skogbruket

Dato: [04.02.15]

Publisert av:

Scheelutvalget la fram sine forslag til endringer i skattesystemet i Norge før jul. Med fokus på selskapsbeskatningen har utvalget sammenlignet det norske skattesystemet med andre land. Enkeltpersonforetakene og skogbruket har neppe vært diskutert i arbeidet.

 

Les mer »

Skog22-rapporten overlevert Regjeringen

Dato: [26.01.15]

Publisert av:

Det regjeringsoppnevnte utvalget Skog22 overleverte i dag sin rapport til Regjeringen. Rapporten er utformet av representanter fra den skogbaserte verdikjeden og foreslår nå strategier for å firedoble verdiskapingen i skog- og tresektoren.  

 

Les mer »

NORSKOG med løsning på «konsesjonsknuten»

Dato: [23.01.15]

Publisert av:

Regjeringen møter motbør til forslaget om å oppheve konsesjonsloven. De profesjonelle skogeierne i Norge mener lovens innhold vil hindre den tverrpolitisk ønskede utviklingen av hele skogsektoren. NORSKOG lanserer derfor et forslag som vil ivareta næringens behov, selv om loven videreføres.

Les mer »

Brev til statsministeren om regnereglene for skog i en ny klimaavtale

Dato: [23.01.15]

Publisert av:

NORSKOG har sammen med andre organisasjoner i verdikjeden skog og tre, sendt et brev til statsministeren og en rekke andre statsråder vedr. regnereglene for skog i en ny klimaavtale.

 

Les mer »

Lokalpolitikk på sitt aller verste

Dato: [16.01.15]

Publisert av:

Høyres kommunestyregruppe i Bamble har gått imot regjeringens forslag om opphevelse av konsesjonsloven og boplikten.

 

 

Les mer »

Mot en løsning for veilagene

Dato: [15.01.15]

Publisert av:

NORSKOG sendte 9. januar 2015 et brev til Landbruks- og Matdepartementet (LMD) vedrørende behov for forenkling av regelverket knyttet til veisamarbeid. I et tilsvar til NORSKOG sier LMD at Skattedirektoratet ventelig gjør tiltak slik at veilag kan søke om å bli godtkjent som «skattefrie innretninger».

 

Les mer »

Høring om nødverge for vern av egne dyr

Dato: [15.01.15]

Publisert av:

Nødvergebestemmelsen må lempes, ikke skjerpes, mener NORSKOG i sin høringsuttalelse til bl.a. forslag om endring av naturmangfoldloven. 

 

Les mer »

NORTØMMER satte rekord i 2014

Dato: [06.01.15]

Publisert av:

NORTØMMER slår sin egen fjorårsrekord og havner på et omsatt volum i 2014 på nesten 1.400.000  kubikkmeter tømmer. I 2014 var det et godt marked for trelast og sagtømmer.  – Det har hele tiden vært vår rolle å skape den konkurransen som tvinger opp prisen på tømmer, sier Per Kveseth i NORTØMMER.

 

Les mer »

Fjerner krav om spesiell studiekompetanse for Skogfag ved NMBU

Dato: [05.01.15]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Kravet om spesiell studiekompetanse for å studere skogfag ved NMBU har bremset tilfanget av studenter. - Skogbruket legger store ressurser i å sikre rektuttering til det mange mener er fremtidens vekstnæring, derfor er NORSKOG svært fornøyde med vedtaket om å lempe på et uhensiktsmessig strengt krav, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG. Han håper på rekordsøknad til skogfagstudiet.   

Les mer »

Forståelse av reglene for avbruddsligning

Dato: [17.12.14]

Publisert av:

NORSKOG mener Skatteetatens fortolkningsuttalelse får uheldig tilbakevirkende kraft.

Les mer »

Fall i tømmerprisene på verdensbasis

Dato: [17.12.14]

Publisert av:

Wood Resource Quarterly melder om dette i sin rapport for 3. kvartal 2014. 

 

Les mer »

Næringen sikret tilgang til Lierstranda!

Dato: [16.12.14]

Publisert av:

Lier Kommune og eiendomsselskapet Eidos har nå besluttet å gi skognæringen tilgang til bruk av Lierstranda for utskiping av virke. NORSKOG har engasjert seg kraftig i saken. – Dette er en gledens dag for hele verdikjeden i en stor og viktig skogregion, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

 

Les mer »

NORSKOG med innspill om ulv

Dato: [16.12.14]

Publisert av:

Nå går debatten om ulv igjen for fullt i Stortingets korridorer. NORSKOG har oversendt sine innspill til Klima- og Miljødepartementet som du kan lese her. - Nå er det viktig for skogeiere i ulveområdene at organisasjonene engasjerer seg, mener Gaute Nøkleholm i NORSKOG.  

Les mer »

Gratis app for iPhone med verktøy for å måle trehøyde, areal og diameter m.m.

Dato: [12.12.14]

Publisert av:

Med iSkogen lanseres et nyttig verktøy for skogbrukeren eller den skoginteresserte, som kan brukes når man er i skogen. iSkogen er ikke ment å erstatte dagens måleinstrumenter i proffmarkedet, men den er tenkt å være et hendig og lett tilgjengelig instrument for enkelte oppgaver i skogen.  Appen er utviklet av Skogkurs og NORSKOG med delfinansiering fra Skogbrukets Verdiskapingsfond og Innovasjon Norge.

Les mer »

Viktig høyesterettsdom for skogeiere avsagt i dag.

Dato: [12.12.14]

Publisert av:

Dagens avgjørelse fra Høyesterett gir 25 prosent mer ved utmåling av erstatning ved bl.a. ekspropriasjon og innløsning av festetomter. NORSKOG har lenge arbeidet for å redusere kapitaliseringsrentefoten. Selv om også 4% er en for høy rentefot er NORSKOG fornøyd med at Høyesterett nå har tatt et skritt i riktig retning.

 

Les mer »

NORSKOG levert uttalelse om konsesjonslov

Dato: [12.12.14]

Publisert av:

NORSKOG har nå overlevert sin høringsuttalelse til Landbruks og Matdepartementet vedrørende regjeringens forslag om å oppheve konsesjonsloven.

Les mer »

Vellykket skatteforum på Litteraturhuset

Dato: [10.12.14]

Publisert av:

NORSKOG gjennomførte tirsdag et svært vellykket Skogforum med tema skatt.

Les mer »

Budsjettforhandlingene resulterte ikke i fritak for gevinstbeskatning

Dato: [21.11.14]

Publisert av:

"Det er bedre med en liten prosentsats av et stort volum, enn høy prosentsats av ingenting", sier Arne Rørå i NORSKOG, og viser til at fritak for gevinstbeskatning ved salg av landbrukseiendom ble prioritert bort i forhandlingene om statsbudsjettet.

Les mer »

Utbygging av kai i Kaupanger i full gang

Dato: [14.11.14]

Publisert av:

NORSKOG har sammen med Sogn- og Fjordane Skogeigarandelslag tatt initiativ for å bygge ut kaien i Kaupanger. Prosjektansvarlig i NORTØMMER, Lars Sæhlie, har dratt mye av lasset og er strålende fornøyd med at arbeidet er i rute.  

Les mer »

NORSKOGs innspill til Energi og Miljøkomiteen vedr. Statsbudsjettet

Dato: [06.11.14]

Publisert av:

NORSKOG forventer en dreining i klima- og miljøpolitikken med borgerlig regjering, med større fokus på næring, og med tilhørende miljøansvar for den som utøver næring. Et godt samspill mellom nærings- og miljøpolitikken er skognæringen helt avhengig av – her må det være en rimelig balanse.

 

Les mer »

NORSKOG takker nei til deltakelse i Skog Norge

Dato: [05.11.14]

Publisert av:

NORSKOG har i et medlemsmøte behandlet invitasjonen fra Norges Skogeierforbund om deltakelse i Skog Norge. NORSKOG er enig i at det er viktig å styrke arbeidet med å forbedre rammevilkårene for verdikjeden skog, men mener at i de fleste overordnede problemstillinger er Verdikjedesamarbeidet, som omfatter hele verdikjeden fra stubben til ferdig produkt, det beste verktøyet for å oppnå resultater. 

Les mer »

Skogbehandling og stormrisiko

Dato: [04.11.14]

Publisert av:

Skogbrand har i samarbeid med skogeierorganisasjonene det siste året gjennomført et prosjekt som har sett på sammenheng mellom skogbehandling og stormrisiko. Resultatet har blitt en veileder som du kan lese elektronisk her. 

Les mer »

KrF tar ansvar!

Dato: [31.10.14]

Publisert av:

KrF foreslår i sitt alternative budsjett å fjerne gevinstbeskatningen ved salg av skog ut av familie.

Forslaget er helt påkrevd for å få utvikling i verdikjeden. NORSKOG er svært fornøyd med at KrF går for dette, og håper Regjeringen støtter opp.

 

Les mer »

Paul Gotaas er død

Dato: [29.10.14]

Publisert av: Erling Bergsaker

Det er med sorg vi har mottatt meldingen om at vår gamle og gode kollega Paul Gotaas gikk bort 22. oktober, 82 år gammel. Paul var en markert personlighet i norsk skogbruk. Han var en faglig dyktig skogsjef og etter hvert utviklingssjef i S50/NORSKOG. Mange kolleger, skogforvaltere og skogeiere har hatt stor nytte og glede av hans faglige kunnskap og tydelige råd. Han gikk aldri på akkord med sin faglige oppfatning.

 

Les mer »

Nationens papirutgave: Lei ut skogen og spar skatt

Dato: [24.10.14]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Nationen har vært i kontakt med Håvard Bjørgen som tidligere var leder for kompetanseavdelingen - jord og skog. Basert på Bjørgens vurderinger kan skogeiere leie ut skogen til et felles driftselskap, og slik drive mer effektivt og samtidig spare skatt.

Les mer »

Kjempeoppslutning om Skogforum på Honne!

Dato: [24.10.14]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

I dag er det 135 påmeldte deltakere til Skogforum på Honne. Responsen så langt overgår all forventning, og NORSKOG lover deltakerne valuta for pengene! Det er fortsatt noen få plasser igjen, men det er prinsippet om «førstemann til mølla» som gjelder. For de som fortsatt er i tenkeboksen kan det reklameres med et godt faglig og sosialt program.

Les mer »

Statsbudsjettet for 2015 - Innspill fra NORSKOG

Dato: [23.10.14]

Publisert av: Arne Rørå

Fagre ord, men lite penger til en klimavennlig bransje. Les NORSKOGs innspill til statsbudsjettet 2015 her. 

 

Les mer »

NORTØMMER åpner avdelingskontor på Flisa

Dato: [23.10.14]

Publisert av:

Fredag 24. oktober åpner vi et nytt avdelingskontor på Flisa!

 

Les mer »

Er du ung skogbruker?

Dato: [22.10.14]

Publisert av:

Norskog Ung ble etablert på Norskog sitt årsmøte i april i år og er i utgangspunktet et initiativ med formål om å skape sosiale og faglige bånd mellom de yngste medlemmene i Norskog. Hvis du er under 35 år og har overtatt en skogeiendom, går med planer om å overta, eller om du rett og slett er nysgjerrig, så er dette noe du må være med på!

 

Les mer »

Uhørt konkurransevridning med moms på jakt og fiske

Dato: [17.10.14]

Publisert av:

En styrket privat eiendomsrett er et av regjeringens viktigste mål. I dette bildet bør en konkurranseulempe med opptil 25 prosent i disfavør av private næringsutøvere sammenlignet med staten m.fl., være en sak som regjeringen bør prioritere, skriver NORSKOG i et brev til Finanskomiteen.

Les mer »

Glommen og familieskogbruket

Dato: [16.10.14]

Publisert av:

Glommen Skog kommenterer vår kritiske betraktning av det praktiske innholdet i begrepet "familieskogbruket". Yngve Holth i Glommen styrer raskt inn på eierform og vårt ønske om å åpne for aksjeselskap i skog. Aksjeselskap som eierkategori i skogbruket er naturligvis ikke noe mål i seg selv, slik som «familieskogbruket» er for noen.

Les mer »

Konsesjonssaken - et vannskille i skogpolitikken

Dato: [15.10.14]

Publisert av:

Norsk skogbruk består av mange små eiendommer. Konsesjonsloven har satt eiendomsmarkedet ut av spill slik at eiendomsstrukturen er fastlåst med eiendommer av en størrelse som den teknologiske utviklingen løp fra på 60 tallet. Konsekvensen er at ressursene ikke utnyttes optimalt, noe både eier, verdikjeden skog og samfunnet taper på, sier Arne Rørå i NORSKOG.

Les mer »

Regjeringen vil fjerne konsesjonsloven!

Dato: [14.10.14]

Publisert av:

Regjeringen foreslår å fjerne konsesjonsloven. - Dette har alltid vært en flaggsak for NORSKOG i og jeg opplever at en samlet verdikjede deler vårt syn. Dette dreier seg om å kunne løfte verdikjeden inn i en fremtid med lønnsomme arbeidsplasser og grønn verdiskaping, men det betinger at Stortinget viser helhetsforståelse, mener Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Les mer »

Statsbudsjettet - skogbruket venter fortsatt på handling!

Dato: [09.10.14]

Publisert av: Arne Rørå

Statsbudsjettet kan tolkes på to måter. Enten som en neglisjering av den situasjonen både oljenasjonen og skognæringen står i, eller som et signal om at et forestående løft er i gjære. NORSKOG velger å tro det siste. 

 

Les mer »

Regjeringen fjerner ikke gevinstbeskatningen nå

Dato: [08.10.14]

Publisert av:

Det er lite nytt for skognæringen i årets statsbudsjett. Ikke uventet vil regjeringen avvente rapporten fra Skog22 som skal legges frem ved nyttår. Som ventet reduseres formuesskatten, mens næringseiendom skal verdsettes høyere. Økt satsing på skogsbilveier er godt nytt.

 

Les mer »

Familieskogbruket - løsningen eller problemet?

Dato: [24.09.14]

Publisert av:

Debatten rundt konsesjonsloven i landbruket står på politisk dagsorden. Hele den skogbaserte verdikjeden lider under disse bestemmelsene, noe som rammer en av de viktigste bærekraftige produksjonene i Norge. Både forskningen og en samlet verdikjede mener tiden er overmoden for rasjonalisering av eiendomsstrukturen. Nå kreves politisk handlekraft.   

 

 

Les mer »

NORSKOGs innspill til endringer i Motorferdselloven.

Dato: [19.09.14]

Publisert av:

NORSKOG sendte i går en høringsuttalelse til Klima- og miljødepartementet vedr. forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark og på islagte vann. 

Les mer »

To NORTØMMER ansatte i verdenseliten i motorsag

Dato: [14.09.14]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Onsdag til Søndag i forrige Uke ble det avviklet VM i motorsag i Brienz i SVEITS. Mesterskapet samlet 105 deltakere fra 25 nasjoner. Øystein Koht-Nordbye og Ole Harald Løvenskiold Kveseth leverte slik tradisjonen er i NORTØMMER. Ole Harald kom i går hjem med gull og sølvmedaljer i kofferten!

Les mer »

Modulvogntog får permanent ordning

Dato: [04.09.14]

Publisert av:

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har i dag åpnet for at prøveordningen med modulvogntog blir permanent. - Dette er en svært god nyhet for hele verdikjeden skog og tre, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG. 

Les mer »

Ny skogmelding fra NORSKOG

Dato: [26.08.14]

Publisert av:

Nå foreligger en ny utgave av NORSKOGs skogmelding. Utgaven for 2014 er gjennomgått og endret noe, blant annet med et eget kapittel om FoU. 

Les mer »

Dom i sak om erstatning for ulovlig hogst rundt festet tomt

Dato: [15.08.14]

Publisert av:

Drammen tingrett har 15. juli 2014 avgjort en erstatningssak til fordel for grunneier. Fester av hyttetomt hevdet at det forelå en muntlig avtale med grunneier om at han kunne hogge uten nærmere avtale eller godtgjørelse, for å kunne beholde utsikten til fjorden slik den var da han kjøpte hytta i 2009. 

Les mer »

Formuesskatt på dagsorden

Dato: [07.08.14]

Publisert av:

"Også uten formuesskatt vil nordmenn kunne glede seg over å leve i et av landene i den rike verden med aller minst økonomiske forskjeller." (leder i DN). Skattealliansen har nok en gang satt formuesskatten på den politiske dagsorden. Se våre videoklipp her.

Les mer »

Grunneierorganisasjonene ønsker å delta i prosjektgruppe for utmark

Dato: [06.08.14]

Publisert av:

NORSKOG har sammen med øvrige grunneierorganisasjoner bedt om å bli representert i Kommunal- og moderinseringsminister Jan Tore Sanners prosjektgruppe som skal se på forenklingstiltak ved forvaltning av utmark.

Les mer »

Blås i verden – leve Lier!

Dato: [05.08.14]

Publisert av:

De politiske partiene har store visjoner for skognæringen. Nå står vi ovenfor en konkret sak hvor det må tiltak til for å hindre en ny krise, men det trengs politisk mot. Hvem tør å sette ned foten? 

Les Benthe E. Løvenskiold sin kronikk som står på trykk i Nationen dag her.

 

Les mer »

Får ikke skipet ut tømmeret

Dato: [16.07.14]

Publisert av:

NORTØMMER har 15.000 kubikkmeter med tømmer de ikke får skipet ut fra Langkaia i Drammen. Hvis tømmeret ikke kan skipes ut over Lierstranda, er alternativet Sarpsborg eller Skien, noe som blir svært kostbart. Dette påvirker naturligvis tømmerprisen, og tilgang på sagtømmer til sagbrukene, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Les mer »

Tør ikke ta grep for skognæringen

Dato: [15.07.14]

Publisert av:

NORSKOG ba i forrige uke Kommunal- og moderniseringsdepartementet gripe inn i saken der Lier kommune sørger for å stanse transport av tømmer ut fra Drammensområdet. Alt ligger til rette på Lier-stranda, mens tekniske utfordringer stanser aktiviteten ved Drammen Havn. Statssekretær Per Willy Amundsen (FrP) gjør allikevel ingenting.   

Les mer »

Vi trenger Lierstranda - NÅ!

Dato: [09.07.14]

Publisert av:

Snart stanses massevirketransporten fra Drammen Havn pga. setningsskader på kaien. - - Dette rammer hele verdikjeden i den regionen som er sterkest berørt av de siste årenes industridød. Til tross for situasjonen nekter Lier og Drammen kommune å la næringen midlertidig bruke Lier-stranda, der vi kunne startet utskiping i løpet av få dager. Vi skal ikke forstyrre planene om fjordby, men trenger kai umiddelbart, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Les mer »

Ønsker oppgjør med konsesjonsloven i skog

Dato: [30.06.14]

Publisert av:

Hvorfor skal staten bestemme prisen på skogen?

Les mer »

Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper

Dato: [25.06.14]

Publisert av:

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper (bl.a. ANS/DA). Bakgrunnen for dette er at skattereglene for slike selskaper er mer kompliserte enn for aksjeselskaper, både for skattemyndighetene og skattyterne. Les NORSKOGs høringsuttalelse til Finansdepartementet her. 

Les mer »

Fokus på FoU - NORSKOG foreslår å doble FoU avgiften i skogbruket

Dato: [22.06.14]

Publisert av:

Skogsektoren i Norge står overfor store utfordringer og en i en slik situasjon er FoU arbeidet helt sentralt. NORSKOG mener at både skognæringen selv og staten i samarbeid må bidra til økt satsing på FoU rettet mot verdikjeden skog. Det er viktig at vi i næringen stiller opp og ikke bare roper på staten sier Anne Delphin.

Les mer »

NORSKOG orienterte statsministeren

Dato: [17.06.14]

Publisert av:

12. juni arrangerte Hedmark Høyre et møte i Kongsvinger som et ledd i en runde med bedriftsbesøk og dialogmøter med lokalt næringsliv i innlandet som statsminister Erna Solberg avla den dagen. Under møtet orienterte NORSKOGs styreleder Anne G. Delphin statsministeren om hvilke tiltak som må til for å styrke skognæringen i regionen. 

 

Les mer »

Miljøhensyn i skog virker etter hensikten

Dato: [17.06.14]

Publisert av: Erling Bergsaker

NORSKOG har i samarbeid med NINA forsket på relativ betydning av naturreservater, nøkkelbiotoper, livsløpstrær og kantsoner. Resultatene fra prosjektet kan du lese i en ny rapport som ble ferdigstilt i mai i år. 

Les mer »

Ny landbruksveiforskrift - nye utfordringer

Dato: [13.06.14]

Publisert av:

Forslaget til ny landbruksveiforskrift innbyr tildels til økt byråkratisering og dyrere veier, men NORSKOG berømmer departementet for å fjerne INON som forvaltningsverktøy i tilskuddsforskriften.

Les mer »

Her kan du se videoklipp fra NORSKOG Skogforum

Dato: [27.05.14]

Publisert av:

Se Hanne Blåfjelldal presentere regjeringens skogpolitikk og Trygve Slagsvold Vedum sin kommentar her. 

Les mer »

Innspill til Finanskomiteen

Dato: [21.05.14]

Publisert av:

Regjeringen ønsker å gjennomgå landbruksbeskatningen med sikte på å gjøre regelverket enklere og mer oversiktlig. Les NORSKOGs innspill til Finanskomiteen her. 

Les mer »

Første reviderte blå-blå nasjonalbudsjett

Dato: [14.05.14]

Publisert av:

Regjeringen la frem revidert nasjonalbudsjett i dag. De store endringene kan ikke forventes ved det som er en korreksjon av eksisterende budsjett, men det er viktige elementer for verdikjeden også her.

 

Les mer »

INON og skogsveier

Dato: [02.05.14]

Publisert av:

Skogsvei: 65 prosent av den hogstmodne skogen i for eksempel Trøndelag står på INON arealer, og mangler veidekning for å utløse fornybare råstoffer. Les Gaute Nøkleholm sin kronikk her.

Les mer »

Sætre Bruk AS - vinner av NORSKOGs innovasjonspris 2014

Dato: [28.04.14]

Publisert av:

NORSKOGs Innovasjonspris tildeles i år Linda og Erich Mons Mathiesen - Sætre Bruk AS som har turt å satse utradisjonelt og klart å skape etterspurte produkter av ressurser som ligger uutnyttet på mange eiendommer. 

Les mer »

Anne Gjerlaugsen Delphin valgt som ny styreleder i NORSKOG

Dato: [28.04.14]

Publisert av:

Anne Gjerlaugsen Delphin tar over etter Thomas Meinich som ny styreleder i NORSKOG.

Les mer »

Innspill til Stortinget om oppfyllelse av rovviltforliket

Dato: [09.04.14]

Publisert av:

NORSKOG, Norsk Skogeierforbund, Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag og Utmarkskommunenens Sammenslutning sendte denne uken et innspill til Stortingets Energi og Miljøkomité.

 

Les mer »

Skogsbilveger kan tilpasses endret klima

Dato: [03.04.14]

Publisert av:

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap mener at forslaget om økt bygging av skogsbilveier skaper risiko for rasulykker som i verste fall kan koste liv.  Se kommentaren til innslaget fra NORSKOG og Skog- og Landskap.

Les mer »

Passivt eierskap svekker eiendomsretten

Dato: [02.04.14]

Publisert av:

Nå har vi fått et politisk ideologisk skifte som kan gjøre det mulig å utvikle skog- og trenæringen. Det innebærer at vi som grunneiere må gjøre vår del av jobben. Vi må bidra til å øke aktiviteten i skogen. 

Les mer »

Frykter ikke karbon-bakrusen

Dato: [26.03.14]

Publisert av:

«De Grønne», med Rasmus Hansson i spissen, mener landbruks- og matministeren tar feil når hun hevder intensivert bruk av skogressursene gagner klimaet. Hansson sier til Aftenposten at det tar 20 – 30 år før karbonutslippet etter hogst er kompensert av den nye skogen og at det er tiden fram til 2050 som er kritisk for karbonnivået. – Petro-holikere lar seg ikke skremme av bakrus, fastslår Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Les mer »

Paradigmeskifte i tømmermarkedet

Dato: [26.03.14]

Publisert av: Arne Rørå

Hva kan vi forvente fremover? 
I denne ukens utgave av Årringer kan du lese en utfyllende markedsanalyse av Arne Rørå. Denne kan du nå også lese her. 
 

Les mer »

Tar oppgjør med miljøsiden!

Dato: [24.03.14]

Publisert av:

Aktivt skogbruk er klimatiltak, mener Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i dagens Aftenposten. Hun tar til orde for å gjøre et løft i utviklingen av skogsveinettet, helt i tråd med de anbefalinger næringen har kommet med. Listhaug sier til aftenposten at miljøbevegelsens motstand mot dette er uforståelig. - Utspillet oser av handlekraft, og det er akkurat hva næringen trenger nå, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Les mer »

Fjern INON som verktøy i arealpolitikken!

Dato: [20.03.14]

Publisert av:

Skogeiere venter utålmodig på at regjeringen skal oppfylle det de har lovet om å avvikle INON som forvaltningsverktøy. - Saken er overmoden og har klart flertall på Stortinget, så nå må Listhaug vise handlekraft, sier Næringspolitisk sjef Mari Gjølstad. Senterpartiets Marit Arnstad utfordret Listhaug i Stortingets spørretime. 

Les mer »

Slaget om formuesskatten står nå

Dato: [07.03.14]

Publisert av:

Mesteparten av de planlagte lettelsene i formuesskatten for denne stortingsperioden bør gjennomføres i statsbudsjettet for 2015.  Alliansen, som representerer 110.000 bedrifter med 900.000 ansatte, krever at det blir en betydelig reduksjon i formuesskatt på bedriftsinvesteringer. I dag overleverte alliansen sitt krav til finansminister Siv Jensen. 

Les mer »

Fellesforbundet vil utvikle skognæringen!

Dato: [04.03.14]

Publisert av:

I sitt budsjettinnspill til Finansdepartementet tar Fellesforbundet til orde for å senke skogbeskatningen for å øke hogsten i Norge. Fellesforbundet vektlegger samtidig behovet for å intensivere arbeidet med skogsbilveier og transportbetingelsene for øvrig. Gaute Nøkleholm i NORSKOG mener dette er en innsiktsfull vurdering av Fellesforbundet og berømmer utspillet.   

Les mer »

Ansvarsløst av Lier kommune!

Dato: [03.03.14]

Publisert av:

En tømmerkai ved Drammen avgjør i stor grad fremtiden for et av landets mest aktive skogbruksregioner. Bruk av Lierstranda er så langt det eneste alternativet for å løse den akutte situasjonen for å få lønnsom avsetning på tømmeret og bevare et stort antall arbeidsplasser i skognæringen. Lier kommune vil ha fjordby og avfeier selv midlertidig løsning ved Lierstranda.

Les mer »

Einartsforvaltning eller biologisk mangfold?

Dato: [27.02.14]

Publisert av:

I siste utgave av årringer trykket vi en kronikk av Klaus Høiland, Professor ved Biologisk institutt,
Universitetet i Oslo. Etter ønske publiserer vi den nå også på nettsidene våre. 

Les mer »

Rapporten om skog- og trenæringen oversendt til LMD

Dato: [14.02.14]

Publisert av:

Våren 2013 utarbeidet NORSKOG en plan for å helhetlig kartlegge skog- og trenæringens flaskehalser. Mange organisasjoner tok del i arbeidet som ble ledet av Skogsjef Erling Bergsaker i NORSKOG. 

Les mer »

Forundret over Miljøvernministeren

Dato: [14.02.14]

Publisert av:

I en kronikk i dagsavisen kaster Miljøvernminister Tine Sundtoft seg inn i debatten rundt skogens muligheter i klimasammenheng. – Kronikken er en oppsiktsvekkende innsiktsløs sammenblanding av regnskogvern og norsk skogvern. Dette er toppet med en like kvalifisert betraktning av behovet for skogvern i klimasammenheng, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG.    

Les mer »

NORSKOG støtter forslag om å fjerne prisreguleringen

Dato: [31.01.14]

Publisert av:

NORSKOG støtter Landbruks- og matdepartementets forslag om å oppheve prisreguleringen i  konsesjonsloven, men vi har liten tro på at å oppheve prisreguleringen alene vil gi de ønskede virkninger for eiendomsstrukturen. Les hele høringsuttalelsen her. 

Les mer »

Skog må brukes for å ha klimaeffekt

Dato: [21.01.14]

Publisert av:

Kunnskap er makt. Når det gjelder akkurat skog og klima gjør imidlertid bløff samme nytten. 

Les mer »

Skogeiendommer og konsesjonslov

Dato: [21.01.14]

Publisert av:

Tiden er inne for å se på mulige lovendringer som kan fjerne skranker for salg av skogeiendommer. Det er i dag ca. 125 000 skogeiendommer i Norge, hvorav under 250 er av en størrelse som kan gi ett eller flere årsverk. Gjennomsnittseiendommen er på 540 dekar, og for de fleste skogeiere betyr inntekten av skogen lite eller ingenting. 

Les mer »

Farten i skognæringen

Dato: [17.12.13]

Publisert av:

Statsbudsjettet for 2014 er bare så vidt i havn før budsjettarbeidet for 2015 starter. Med en skognæring i krise er tiden inne for regjeringen Solberg å ta nødvendige strategiske grep som kan gi forutsigbare rammer for verdikjeden skog og tre. 

Les mer »

Arveavgiften fjernes - bør du overføre eiendeler nå?

Dato: [10.12.13]

Publisert av:

At arveavgiften fjernes kan medføre at enkelte skogeiere og andre innehavere av enkeltpersonforetak bør vurdere å fremskynde generasjonsskifte eller deler av prosessen. 

Les mer »

Listhaug vil fjerne prisreguleringen!

Dato: [05.12.13]

Publisert av:

Prisreguleringen ved salg av skog har hemmet en nødvendig omsetning. - Dette har vært en av NORSKOG sine næringspolitiske fanesaker i flere tiår. Kombinert med gevinstbeskatning ved salg ut av familie har ordningene rundt eiendomsomsetning bidratt til å hindre naturlig kjøp og salg av eiendom. - Dette er en god begynnelse på en helt nødvendig prosess, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG. 

Les mer »

NORSKOG vant anbudskonkurranse om verdiberegning av skog

Dato: [22.11.13]

Publisert av: Jens Kolstad

Anbudskonkurransen var åpen og NORSKOG vant med dette oppdraget om å verdsette arealer for Statskog. – Dette er en klar anerkjennelse av skogkompetansen i NORSKOG, sier adm. dir. Gaute Nøkleholm.   

Les mer »

Skog 22 er i gang

Dato: [21.11.13]

Publisert av:

Denne uken samlet strategigruppen for SKOG22 seg for første gang. Gruppen består av 17 medlemmer med representanter fra hele den skogbaserte verdikjeden, herunder også NORSKOG, samt en rekke tilhørende FoU- og kompetansemiljøer. Formålet er å utvikle en samlet strategi for skog- og trenæringen i Norge.
 

Les mer »

Vegdirektoratet åpner for 60 tonn

Dato: [20.11.13]

Publisert av:

Vegdirektoratet snur og åpner for at veier som har 8 tonn aksellast om sommeren og 10 tonn om vinteren kan åpnes for 60 tonn totalvekt i teleperioden.

Les mer »

Foredragene fra årets Skogforum er tilgjengelig på skoginfo.no under fagstoff

Dato: [14.11.13]

Publisert av: Øivind Østby-Berntsen

Foredragene er tilgjengelig her: http://skoginfo.no/tema.cfm?id=95&navn=Skogforum.

 

 

Les mer »

Regjeringen vil fjerne arveavgiften

Dato: [14.11.13]

Publisert av:

Endringen vil åpenbart lette likviditetsbelastningen ved generasjonsskifte i familiebedrifter, og i det store og hele vil forslaget gi positive effekter for skogbruket. 

Les mer »

Vellykket Skogforum!

Dato: [08.11.13]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Skogforum 2013 fylte Honne til randen av skogbrukere. En svært fornøyd forsamling skilte lag etter to dager intensivt faglig og sosialt påfyll. NORSKOG ønsker velkommen til neste års Skogforum på Honne som går av stabelen 5. og 6. november 2014. Se fra forumet på Østnytt i lenken nedenfor.

 

Foredragene fra Skogforum er lagt ut på skoginfo.no under fanen "fagstoff > Skogforum"

 

Les mer »

NORSKOGs innspill til statsbudsjettet for 2014

Dato: [06.11.13]

Publisert av:

Her kan du lese NORSKOGs innspill om statsbudsjettet for 2014 til Finanskomitéen og til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

 

Les mer »

Lovutvalget for tomtefeste har delte meninger

Dato: [15.10.13]

Publisert av:

NOU’en «Festekontrakter og folkerett» ble overlevert Justisminister Faremo i dag. Utvalget har delte oppfatninger om fremtidig løsning for festekontraktene.

Les mer »

Statsbudsjettet - ingen redningsbøye for skogen

Dato: [14.10.13]

Publisert av:

Her kan du lese NORSKOGs kommentarer til statsbudsjettet.

Les mer »

Mye bra for skogen i Regjeringsplattformen

Dato: [07.10.13]

Publisert av:

Regjeringserklæringen inneholder mange positive punkter for skogbruket. Nå er det å håpe at skogen får den nødvendige prioritet.

Les mer »

Mattilsynet på villspor

Dato: [27.09.13]

Publisert av:

Et av de største viltmottakene i regionen fikk for noen uker siden beskjed om at Mattilsynet i Hedmark og Oppland ikke vil utføre kontroll av viltkjøtt i helgene i år. NORSKOG har henvendt seg til Mattilsynet og bedt om at de rydder opp. 

Les mer »

Nå trenger næringen din hjelp!

Dato: [26.09.13]

Publisert av:

Regjeringen har besluttet å åpne for 60 tonn totalvekt på tømmervogntog. For at dette skal bidra til å løfte næringen må det imidlertid gjøres tiltak f.eks i kommunene, slik at veinettet faktisk tillates brukt.

Les mer »

Forventninger til borgerlig regjering

Dato: [23.09.13]

Publisert av:

 De borgerlige partiene har gitt skognæringen høye forventninger. NORSKOG har sendt innspill til hva som bør med i en regjeringsplattform.

Les mer »

Verdikjedens innspill til regjeringsforhandlingene

Dato: [23.09.13]

Publisert av:

 Hele verdikjeden skog og tre - fra arbeidstakerorganisasjoner til industrieiere, har spilt inn felles budskap til den kommende regjering.

Les mer »

Positiv utvikling i det globale trelastmarkedet

Dato: [18.09.13]

Publisert av:

Det er særlig tre overordnede forhold som nå driver trelastmarkedet, økt etterspørsel fra USA, Kina og England, lave trelastlagre i Europa og redusert europeisk trelastproduksjon.

Les mer »

Fornyelse av miljøpolitikken?

Dato: [12.09.13]

Publisert av:

Nå starter forhandlingene mellom de borgerlige partiene om en felles plattform. Vannprøven på den nye regjeringens annonserte satsing på grønt næringsliv blir blant annet forholdet til miljøarbeidet. Vil de klare å jage dinosaurene ut av miljøpolitikken og ta steget inn i den moderne og helhetstenkende bærekraft-generasjonen?  

Les mer »

Nå er det opp til Erna

Dato: [10.09.13]

Publisert av:

 NORSKOG gjennomførte en spørreundersøkelse før valget. Resultatene viser at skogpolitikken ikke er et konfliktfelt i forhandlingene om regjeringsplattformen. Det er stor enighet på den borgerlige fløyen, og skognæringen forventer raske tiltak for å avverge en rask forvitring av verdikjeden. 

Les mer »

Hvem vil satse på skogen?

Dato: [05.09.13]

Publisert av:

Skogen er en av landets fremste strategiske ressurser for fremtiden. Næringen mottar minimal statlig støtte og opererer i et marked uten tollbarrierer. Dette er verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser rettet mot et voksende marked. Men dessverre ikke til norske priser. Bransjen trenger politisk forpliktende løfter om at skognæringen skal gjøres til et nasjonalt, strategisk satsningsområde.

Les mer »

Politisk flertall for å fjerne INON?

Dato: [05.09.13]

Publisert av:

INONs uforholdsmessige sterke posisjon som vurderingsgrunnlag i miljøsaker, må fjernes. 

Les mer »

Formuesskatt på film!

Dato: [04.09.13]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Skattealliansen ønsker å formidle formuesskattens virkninger gjennom lyd og bilde. Se våre filmer her.

Les mer »

NORSKOG utfordrer partiene

Dato: [29.08.13]

Publisert av:

Alle virkemidler skal tas i bruk for å stable verdikjeden skog på beina, mener sentrale politikere. Alle virkemidler - unntatt skatt? Spør NORSKOG.

Les mer »

Verdikjeden skog samles om strategiske grep

Dato: [22.08.13]

Publisert av:

Skog- og treindustrien var samlet til nytt krisemøte denne uken for å legge planene for felles strategi for næringen fremover.

Les mer »

Formuesskatten fører til at norske bedrifter dropper lønnsomme investeringer

Dato: [16.08.13]

Publisert av:

Alliansen for norsk, privat eierskap består av 11 næringsorganisasjoner i norsk næringsliv fra primærnæringene til tjenesteyting og industri. Uansett hvor i næringslivet våre medlemsbedrifter befinner seg, er tilbakemeldingen at formuesskatten er negativ for investeringer i bedrifter og arbeidsplasser.

Les mer »

NORSKOGs kommentarer til «Rapport om skogbruksplanlegging»

Dato: [13.08.13]

Publisert av:

Her kan du lese NORSKOGs merknader til rapporten Skogbruksplanlegging. Vi synes det er er positivt at Landbruks- og matdepartementet går grundig inn i denne problematikken, og ser på muligheter for gjenbruk av data og bruk av ny teknologi med det formål å rasjonalisere skogbruksplanleggingen i Norge.

Les mer »

Høringsuttalelse angående forslag om implementering av EUs tømmerforordning

Dato: [13.08.13]

Publisert av: Erling Bergsaker

NORSKOG har sendt høringsuttalelse til Landbruks- og matdepartementet angående forslag om implementering av EUs tømmerforordning.

 

Les mer »

Odelskretsen innskrenkes

Dato: [16.07.13]

Publisert av:

De varslede endringene i odelsloven som var på høring i vinter er nå vedtatt, og trer i kraft 1. januar 2014. Endringene i odelskretsen innebærer at
- barn av en som har eid eiendommen med odelsrett kan ha odelsrett, samt at
- barnebarn av siste eier med odelsrett også kan ha odelsrett
- nieser og nevøer vil ikke lenger ha odelsrett

Les mer »

Prinsipiell dom i tomtefestesak

Dato: [11.07.13]

Publisert av:

Høyesterett har fått sin første «nesestyver» etter Strasbourgdommen fra 2012. Grunneier i Nissedal vant frem i tingretten – i strid med Høyesteretts avgjørelse fra 2007.

Les mer »

Trenger strakstiltak for veitransporten

Dato: [09.07.13]

Publisert av:

Verdikjeden skog og tre representerer 15% av godstransporten i Norge, hvorav over 90% forflyttes langs vei. Selv marginale begrensninger slår derfor hardt ut i konkurranseevne. Konkurransen foregår i et internasjonalt marked der verdikjeden møter land med til vesentlig bedre transportbetingelser. Nå må vi begrense kravene til det praktisk nødvendige slik at vi kan drive konkurranseutsatt næringsliv også i Norge,  mener NORSKOG.  

Les mer »

Veien videre etter Tofte

Dato: [09.07.13]

Publisert av:

Tofte er lagt ned fra 1. september. Med dette kommer den fulle effekten også av tidligere nedleggelser ettersom Tofte overtok deler av dette råvarevolumet. Effekten blir merkbar, særlig i geografier langt fra industri og med dårlige transportvilkår. Nå er det opp til verdikjeden selv og myndighetene å finne både raske løsninger og langsiktige tilpasninger til en ny virkelighet.  

Les mer »

NORTØMMER med ny rekord !

Dato: [04.07.13]

Publisert av:

I juni måned satte NORTØMMER innmålingsrekord med over 120.000 m3. Første halvår er det med dette målt inn 615.000 m3 som er en økning på 22% i forhold til fjoråret. Dette skjer samtidig som totalavvirkningen i Norge er redusert. 

Les mer »

Tofte legges ned

Dato: [01.07.13]

Publisert av:

Nå er det avgjørende at det politiske arbeidet for verdikjeden opprettholdes og ytterligere forsterkes. Dette er ikke lenger en sak om Tofte, men om norsk skog- og trenæring.  En sagbruksindustri som må kompensere for prisfallet på massevirket for å utløse tømmer, samtidig som restproduktene får svekket lønnsomhet, er kritisk. Nå må alle steiner snus for å finne strakstiltakene. 

Les mer »

NORSKOGs kommentarer til ny friluftsforskrift

Dato: [01.07.13]

Publisert av:

NORSKOG svarer på Direktoratet for naturforvaltning sitt høringsnotat av 24. april 2013 med forslag om ny forskrift om friluftsaktiviteter som krever særlig aktsomhet. 

Les mer »

Miljøverndepartementet i utakt med Regjeringen

Dato: [28.06.13]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Miljøverndepartementet foreslår nye forskrifter for motorferdsel. NORSKOG mener forslaget unngår viktige uttalte prinsipper som ble slått fast av Regjeringen i mars i år.    

Les mer »

LMD unnvikende til spørsmål om kapitaliseringsrenta

Dato: [27.06.13]

Publisert av:

NORSKOG etterspurte i februar en endring av kalkulasjonsrenten for skogeiendom. Siden 2002, da dagens 4% rente ble fastsatt, har statsobligasjonsrenta falt med over 4%. Konsevensen er at eiendomsmarkedet bremser opp i en periode da behovet for det motsatte er overtydelig. LMD har imidlertid ingen planer om å gjøre noe.  

Les mer »

Spørreundersøkelse til bortfestere

Dato: [25.06.13]

Publisert av:

Lovutvalget som forbereder endring av tomtefesteloven, trenger faktagrunnlag! Bortfestere av tomt til bolig eller fritidsbolig oppfordres derfor om å delta i en spørreundersøkelse. Les mer og svar på undersøkelsen her. Svarfrist 14. juli.

Les mer »

FREMSKRITTSPARTIET OG MANGLENDE SKOGPOLITIKK

Dato: [13.06.13]

Publisert av:

Landets tredje største parti har nylig avholdt landsmøte. Verken handlingsprogrammet, prinsipprogram eller resolusjonsvedtak inneholder spor av tiltak for skognæringen. Har ikke Fremskrittspartiet sett at en hel næring er i krise? 

Les mer »

NORSKOG kritiske til miljøforvaltningen i ny rapport

Dato: [05.06.13]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

NORSKOG er brukt som kilde for en analyse av den såkalte Naturindeksen. Her uttrykker blant andre NORSKOG sterk skepsis til både faggrunnlaget, kommunikasjonen av innholdet og den politiske bruken av innholdet.  

Les mer »

60 tonn på høring

Dato: [27.05.13]

Publisert av:

Nå ligger den ytterst viktige saken om 60 tonn totalvekt ute til høring, sammen med forslag til endringer rundt modulvogntog. Høringsfristen er 6 uker og signalene fra samferdselsministeren til NORSKOG er rask håndtering av saken når høringsfristen er ute.

Les mer »

Fylkesordfører mener Tofte mest sannsynlig vil overleve.

Dato: [23.05.13]

Publisert av:

Fylkesordføreren i Buskerud mener det nå er mer sannsynlig at Tofte selges enn at det blir nedlagt, melder Ringerikes Blad.

Les mer »

Bli med i oppropet mot formuesskatten!

Dato: [22.05.13]

Publisert av:

Dagens formuesskatt har uheldige konsekvenser for mange. Derfor samler BedreSkatt.no nå inn underskrifter mot dagens formuesskatt. Målet er å bruke denne informasjonen for å skape økt forståelse blant folk flest for hvorfor formuesskatten er uheldig for Norge. Klikk deg videre og bli med på oppropet.

Les mer »

Skogforum i Mysen torsdag 23. mai

Dato: [16.05.13]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Faktakunnskap er første forutsetning for riktige beslutninger.  NORSKOG og NORTØMMER arrangerer derfor et åpent Skogforum for skogeiere i Østfold og Akershus torsdag den 23. mai klokken 18.00. Stedet er Bamserud - låven i Mysen.  

Les mer »

NORSKOG i høring i Finanskomiteen i dag

Dato: [16.05.13]

Publisert av:

 I dag stiller næringspolitisk sjef i NORSKOG, Mari Gjølstad, i høring med Finanskomiteen på revidert nasjonalbudsjett. Her kan du lese hva NORSKOG vektlegger.  

Les mer »

Lite nytt i Revidert nasjonalbudsjett

Dato: [07.05.13]

Publisert av:

Som ventet var det lite nytt for skognæringen i revidert nasjonalbudsjett i dag.

Les mer »

En god uke for skognæringen

Dato: [06.05.13]

Publisert av:

Skognæringen har omsider fått det politiske miljøets fortjente oppmerksomhet. Toftes uvisse skjebne hviler selvsagt fortsatt som en grå sky over næringen. Den politiske lydhørhet er det imidlertid grunn til å feire. 

Les mer »

Er hun opptatt av skogen?

Dato: [03.05.13]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

I dag startet Høyre sitt landsmøte. Skognæringen med sin samlede årlige verdiskaping på over 40 milliarder kroner og 30.000 sysselsatte har skarp fokus fra øvrige partier. Sjelden har forventningene fra skognæringen vært større for det partiet som først og fremst har et sunt næringsliv som ledestjerne.

Les mer »

750 millioner i tiltakspakke for skognæringen

Dato: [29.04.13]

Publisert av:

- Vi tror denne næringen har framtiden foran seg. Det er ikke ubegrensede skogressurser i verden, og vi kan bidra til at verden får råvarer og produkter fra norske skoger, sa Nærings og handelsminister Trond Giske under en pressekonferanse i dag, der Regjeringen presenterte sin tiltakspakke på 750 millioner kroner til skognæringen.  

Les mer »

Ungdom trosser krisestemning - søker skogfag!

Dato: [29.04.13]

Publisert av:

Til tross for et turbulent kapittel i skoghistorien er fremtidens kompetanse på vei inn i næringen. Dette mener Benthe Løvenskiold gir et kvalitetsstempel på de 58 søkerne som har  skogfag som førstevalg, og som gir en økning på rundt 10% fra i fjor. – Jeg tror det viser at vi har å gjøre med bevisst ungdom som forstår at skognæringen er en profesjonell og levende bransje, sier hun. 

Les mer »

NORSKOG sier nei til fjerning av tilleggserstatning

Dato: [25.04.13]

Publisert av:

Grunneierorganisasjonene har gått sammen om en høringsuttalelse for å hindre regjeringens forslag om å fjerne tilleggserstatning ved vassdragsutbygging.

Les mer »

En demonstrasjon av kunnskapsløshet fra partiet Venstre

Dato: [12.04.13]

Publisert av:

Venstre samler nå kanonene til ildskur mot skogbruket. Klimautfordringenes innvirkning på artsmangfold har gått partiet hus forbi, noe som resulterer i et forslag om å stanse skogreising som klimatiltak. Som om det ikke var tilstrekkelig innsiktsløst, topper partiet oppvisningen av manglende faglig substans med å ville hindre bygging av skogsbilveier, drift i vanskelig terreng, utplanting av fremmede treslag og samtidig innføre meldeplikt.

Les mer »

Slagsvold Vedum kommer til NORSKOG's Årsmøte

Dato: [11.04.13]

Publisert av:

 Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum holder foredrag for NORSKOG's årsmøte i Gamle Logen fredag 26. april.

NORSKOG ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøtet.  

Les mer »

Arbeiderpartiet fronter skog- og trenæringen !

Dato: [11.04.13]

Publisert av:

Arbeiderpartiet (AP) har lagt frem dokumentet «Woods of Norway». Her foreslås tiltak for å utvikle og forsterke verdikjeden for fremtiden. Arbeidet omfatter hele verdikjeden og skisserer tiltak like fra råvareledd via industri til marked. NORSKOG berømmer i det store og hele det arbeidet som er lagt frem. AP viser med dette å ha forstått situasjonen og har klare meninger om hvordan verdikjeden skal komme igjennom en vanskelig periode.

Les mer »

Nok en svart dag i skognæringen

Dato: [05.04.13]

Publisert av:

I løpet av ett år har Follum blitt nedlagt, Peterson har gått konkurs og Tofte fryktes nedlagt. Råvareforbruket ved disse enhetene tilsvarer halvparten av massevirket som årlig hogges i Norge.  I tillegg stenger Norske Skog på ukjent tid ned en av sine tre papirmaskiner på Skogn, Holmen har varslet nedleggelse av sin produksjon på Braviken. Vafoss og Hellefoss gikk begge konkurs i dag og platefabrikken på Kvam varsles nedlagt. 

Les mer »

Bygge opp eller legge ned ?

Dato: [22.03.13]

Publisert av:

Oppbygging av industri, med sikre arbeidsplasser, verdiskaping og velferd etter innsats var ledestjernen etter krigen. Offentlig og privat sektor samlet seg rundt et felles virkelighetsbilde. De utviklet strategiene, og kraftsamlet innsatsen for å bygge velferdsstaten. Der er vi ikke i dag.       

Les mer »

Trenger strakstiltak

Dato: [22.03.13]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Skogen i Norge representerer store muligheter for verdiskaping og for å kunne produsere klimavennlige produkter basert på grønt karbon. Skogressursene vil kunne spille en viktig rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet og for å utvikle en bioøkonomi.

Les mer »

Drammen Havn viktigere enn noensinne

Dato: [22.03.13]

Publisert av:

Drammen havn planlegges ombygd til boligformål. - Dette vil i så fall forsterke krisen for skog- og trenæringen, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG. Det dreier seg om tilgang til dypvannskai for tømmertransport. Han håper politikerne i Buskerud forstår den prekære situasjonen og stanser disse planene.     

Les mer »

Lokal forvaltning av motorferdsel er ønskelig!

Dato: [12.03.13]

Publisert av:

NORSKOG har støttet et felles opprop om motorferdsel som har ført til at organisasjonen tillegges standpunkter som det ikke er grunnlag for. La det være helt klart at NORSKOG hele tiden har arbeidet for økt lokal forvaltning av motorferdsel, slik Høyre og FrP foreslår. 

Les mer »

Enklere å få fradelt eiendom

Dato: [07.03.13]

Publisert av:

NORSKOG er positiv til tiltak som stimulerer til at flere eiendommer kommer for salg og at motiverte eiere lettere kan slippe til. Den foreslåtte endring i jordloven er et skritt i riktig retning.

Les mer »

NORSKOG positiv til innskrenket odelskrets

Dato: [07.03.13]

Publisert av:

Regjeringens forslag vil gi færre odelsberettigede. -Bra, mener NORSKOG.

Les mer »

Transport - strakstiltak for verdikjeden!

Dato: [05.03.13]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Verdikjeden skog og tre utgjør nesten 15% av godstransporten i Norge. 94% av verdikjedens transport går langs vei og 15% av omsetningen i verdikjeden går til transportkostnader. Dette er det dobbelte av gjennomsnittet for norsk industri. Sommel i saksbehandlingen av endringer i regelverket rundt vekt og lengde på lastebiler bidrer til å forsterke den vanskelige situasjonen i verdikjeden.

Les mer »

Kapitaliseringsrenten må settes ned fra 4 til 3 pst.

Dato: [21.02.13]

Publisert av:

NORSKOG ber landbruks- og matministeren sette ned kapitaliseringsrenten som benyttes ved verdsetting av skog i forbindelse med konsesjon fra 4 til 3 pst.

Les mer »

Tofte i spill - kritisk for verdikjeden

Dato: [20.02.13]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Tofte er avtaker av 25% av den årlige norske avvirkningen. Hvis ingen ny eier er på plass i juni vil virksomheten avvikles. Dette er mer kritisk for hele verdikjeden i Norge enn mange erkjenner, mener Gaute Nøkleholm. Norge har råstoff, kunnskap og kapital - et strategisk godt utgangspunkt for å snu utviklingen. Nå må konkurransevilkårene for norsk industri på dagsorden, sier han.   

Les mer »

Miljøverndepartementet utvider SNOs fullmakter

Dato: [19.02.13]

Publisert av:

Miljøverndepartementet foreslår å lovfeste fullmakter for Naturoppsynets adgang til private grunneieres eiendom. NORSKOG mener departementet går for langt, og er kritisk til forslaget.

Les mer »

Formuesskatt på arbeidende kapital må fjernes

Dato: [12.02.13]

Publisert av:

NORSKOG er tilfreds med at Høyre går inn for en vesentlig lettelse av formuesskatten, men mener det er viktig at målet om å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital opprettholdes.

Les mer »

Ny handlingsplan - syretest på miljøforvaltningen

Dato: [05.02.13]

Publisert av:

Miljøverndepartementet (MD) skal lage en handlingsplan for norsk natur. Dette blir en test på departementet hvorvidt det 25 år etter Rio-konferansen klarer å ta steget over til et moderne naturvern.
Nå må MD sørge for en løpende debatt under arbeidet med hensikt om å få all informasjon på bordet.

Les mer »

Hvem skal ut?

Dato: [29.01.13]

Publisert av:

Den påstått hjertelige mottakelsen ulven har fått i Østmarka skal etter læreboken innebære at en annen flokk skal tas ut. NORSKOG mener denne formen for byrdefordeling er både ønskelig og nødvendig for å krympe kløften mellom by og land i rovviltpolitikken.

Les mer »

Høringssvar om EUs tømmerforordning mot ulovlig hogst

Dato: [17.01.13]

Publisert av:

NORSKOG mener det ikke er nødvendig med omfattende nye kontrollprosedyrer for tømmeromsetning og ber om en forsvarlig implementering av nye forskrifter.

Les mer »

Grunneierne får ett medlem i tomtefesteutvalg

Dato: [11.01.13]

Publisert av:

Grunneierorganisasjonene er bedt om å komme med et felles forslag til aktuelle kandidater som skal fylle en av fem plasser i utvalget som skal vurdere endringene i tomtefesteloven.

Les mer »

Bruken av tømmerkaiene må organiseres!

Dato: [07.01.13]

Publisert av:

 Hvis skogen langs kysten skal tas i bruk må det sikres effektiv transport til industri. Derfor blir tømmerkaiene stadig viktigere for kystskogbruket. Mangslungent eierskap og tilfeldige bruksavtaler for offentlig finansierte kaianlegg hindrer effektiv bruk av investeringene. Dette rammer til syvende og sist skogeier. – Nå bør vi få på plass en organisering som sikrer optimal anvendelse av investeringene, mener Gaute Nøkleholm i NORSKOG. 

Les mer »

Markaloven - anlegg av stier og løyper

Dato: [19.12.12]

Publisert av:

Retningslinjer for saksbehandling av søknader om anlegg av stier og løyper er på høring. Les NORSKOGs høringsuttalelse.

Les mer »

NORSKOG med egen Skogmelding

Dato: [19.12.12]

Publisert av:

 Torsdag den 20. desember klokken 11.00 overleverte NORSKOG en sammenfatning av organisasjonens syn på norsk skogpolitikk til politisk ledelse i Landbruks- og Matdepartementet.

Les mer »

Landbruk Pluss – blir de politiske målene nådd?

Dato: [13.12.12]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

 NORSKOG har fått innspill fra et medlem om en sak som gjelder utnyttelse av gårdens ressursgrunnlag og begrensninger i plan- og bygningsloven, nærmere bestemt innholdet i Landbruk Pluss. NORSKOG har spilt saken inn for Landbruks- og matdepartementet. 

Les mer »

Tomtefeste - en enstemmig komite går for lovutvalg

Dato: [30.11.12]

Publisert av:

NORSKOG er tilfreds med den enstemmige komiteens tydelige signaler i innstillingen, og især at de har sett behovet for å trekke berørte parter med i et lovutvalg.

Les mer »

Kostprisregulering av landbrukseiendommer

Dato: [28.11.12]

Publisert av:

NORSKOG har – senest ved budsjetthøringen i høst – tatt opp spørsmålet om gjennomføring av fristen i 2014 for å fastsette historisk kostpris på landbrukseiendommer. NORSKOG er tilfreds med at Finansdepartementet nå har bestemt at det ikke skal fastsettes slik kostpris utenom realisasjon. 

Les mer »

Ulveforvaltning basert på følelser eller fakta?

Dato: [22.11.12]

Publisert av:

En engelsk forfatter fremstiller norsk ulveforvaltning som primitiv og miljøfientlig. I debattprogrammet Aktuelt på NRK blir næringsutøvere ettertrykkelig satt i bås gjennom lettbeint retorikk som inneholder alt unntatt økologisk substans.

Les mer »

Tomtefeste – forslag om midlertidig lov er uklar og øker risikoen for tvister

Dato: [21.11.12]

Publisert av:

NORSKOG har sammen med Skogeierforbundet og Norges Bondelag rettet en oppfordring til Justiskomiteen om å endre den foreslåtte midlertidige loven om tomtefeste. – Det er bedre å være uten, enn med en midlertidig lov med den utforming som Justisdepartementet har foreslått, skriver organisasjonene. 

Les mer »

Skogbruksplan eller jaktkart på iPhone og/eller iPad

Dato: [12.11.12]

Publisert av: Jens Kolstad

Stadig flere har iPhone eller iPad. Som en følge av dette finnes det nå flere kartsystemer som kan benyttes på disse enhetene, og hvor en kan legge inn sine egne kartfiler.
Dvs. at nå kan du ha med deg digital skogbruksplan på din iPhone eller iPad, og hele tiden se hvor du er når du er i skogen, samt at du kan registrere nye data, som nye bestandsgrenser, livsløpstrær mm.

Les mer »

Skogforum ble en suksess!

Dato: [02.11.12]

Publisert av:

Rundt 170 personer fikk faglig påfyll under årets Skogforum på Honne. Foredraget til Lars Göran Sandberg blir ikke publisert, men her kan du finne de øvrige plansjene fra arrangementet. 

Foredragene finnes også under Fagstoff - publikasjoner - skogforum

Les mer »

Statsbudsjettet for 2013 - Innspill til energi- og miljøkomiteen

Dato: [26.10.12]

Publisert av:

NORSKOG har gitt sine innspill til energi- og miljøkomiteen denne uken.

Les mer »

Grunneierne samles om tomtefestesaken

Dato: [24.10.12]

Publisert av:

Grunneierorgansisasjonene møtte med felles budskap i justiskomiteen.

Les mer »

Statens anke av tomtefestedommen avvist i Strasbourg!

Dato: [23.10.12]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Regjeringens anke over tomtefestesaken er i dag avvist i Strasbourg. - Dette er en viktig seier for grunneierne, sier Mari Gjølstad i NORSKOG.

Les mer »

Statsbudsjettet for 2013 - Innspill til næringskomiteen og finanskomiteen

Dato: [18.10.12]

Publisert av:

NORSKOG er i dag på Stortinget for å gi våre innspill til Statsbudsjettet for 2013. 

Les mer »

Landbruksministeren kommer til Skogforum

Dato: [18.10.12]

Publisert av:

Trygve Slagsvold Vedum kommer til jubileumsarrangementet for Skogforum på Honne. Der blir han ikke alene. To uker før det braker løs er det nesten fullbooket! 

Les mer »

Ulvesoneutvalget vil beholde sonen

Dato: [15.10.12]

Publisert av:

Utvalget har i dag lagt frem rapporten med evaluering av ulvesonen for Miljøvernministeren. En oppsummering av hovedkonklusjonene er referert under. 

Les mer »

Utvalgte temaer fra statsbudsjettet 2013

Dato: [08.10.12]

Publisert av:

For skognæringen byr ikke neste års statsbudsjett på store endringer, og NORSKOG savner en tydelig satsning og oppfølging av tiltak for treforedlingsindustrien, jernbane og tømmerkaier. 
Her har vi klippet ut enkelttemaer fra budsjettet 2013.

Les mer »

Riksrevisjonen svarer ikke på spørsmålet

Dato: [30.09.12]

Publisert av:

 Riksrevisjonen har vurdert hvordan Landbruks- og matdepartementets (LMD) styring sikrer bærekraftig forvaltning og legger til rette for økt avvirkning. I drøftingsdelen berøres hovedutfordringene for næringen, men de avsluttende anbefalingene synes løsrevet fra dette.   

Les mer »

Matmoms på feltkontrollert viltkjøtt

Dato: [26.09.12]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Ordningen med kompetent jeger/feltkontrollør gir kontrollert kjøtt status som etter NORSKOG sitt syn skal utløse mat-moms. Skatteetaten er enig i NORSKOGs forståelse av merverdiavgiftsloven med utfyllende bestemmelser.

Les mer »

NORSKOGs innspill til Ulvesoneutvalget

Dato: [26.09.12]

Publisert av:

Forvaltningssona for ulv må fjernes.

Les mer »

Planmyndighetene og bærekraftig boligutvikling

Dato: [14.09.12]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

Trebruk i offentlige bygg fremstilles som løsningen for bærekraftige boliger. Det viktigste redskapet i verktøykassen ligger imidlertid ubrukt - nemlig Plan- og Bygningsloven.  

Les mer »

Programmet for Skogforum

Dato: [14.09.12]

Publisert av:

Årets program er et helstøpt resultat av innspill fra vårt trofaste publikum. Tømmermarkedet er derfor tungt vektlagt, i tillegg til en gjennomgang av situasjonen i verdikjeden.  

Les mer »

Formuesskatten kveler verdikjeden

Dato: [14.09.12]

Publisert av:

Med dagens system formuesbeskattes lastebilen og traktoren på linje med lystbåter og hytter. Næringslivet årelates og sakker gradvis akterut i forhold til konkurrentene. Siste fem år har 25.000 arbeidsplasser forsvunnet i norsk industri.

Les mer »

Regjeringen kjemper for tomtefesterne

Dato: [12.09.12]

Publisert av:

NORSKOG mener regjeringens vegring mot å rydde opp i tomtefesteloven vil gi usikkerhet for både festere og bortfestere i flere år fremover. 

Les mer »

NILF rapport om landbruket i Hedmark

Dato: [03.09.12]

Publisert av: Anne-Marit Knudsen

 På oppdrag fra fylkesmennene i Hedmark og Oppland har NILF gjort en studie av landbrukets betydning for verdiskaping og sysselsetting i innlandet. Studien ble lagt frem på fredag.  

Les mer »

NORSKOG kristisk til bruken av «prioritert art» eller «utvalgte naturtyper»

Dato: [31.08.12]

Publisert av:

Direktoratet for naturforvaltning foreslår stadig å gi flere naturtyper status som «prioritert art» eller «utvalgt naturtype». Dagens praksis er i utakt med Stortingets intensjon om i første omgang å legge skogbrukets egne miljøverktøy og frivillige avtaler til grunn for å beholde artsmangfoldet. NORSKOG det kan føre til båndleggelse uten rett til erstatning. Dette var aldri intensjonen med loven.

Les mer »

LENSA prosjektet i Trøndelag og konkurranseaspektet

Dato: [31.08.12]

Publisert av:

Økte tømmerpriser og reduserte driftskostnader øker hogsten. Konkurranse om tømmerstokken  er derfor en forutsetning for å innfri de politiske ambisjonene og anvende potensialet skogressursene gir for verdiskaping, sysselsetting, klimaarbeid osv. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag er på sin side av en annen oppfatning...   

Les mer »

NORSKOG inviterer til Skogforum på Håndverkeren den 5. september

Dato: [15.08.12]

Publisert av:

Tema: Grunneier som kraftleverandør - Vind, vann og bio

 

Les mer »

NORTØMMER med omsetningsrekord første halvår!

Dato: [15.08.12]

Publisert av:

NORTØMMER har omsatt det høyeste halvårsvolumet noensinne. Per Kveseth, som er daglig leder i NORTØMMER, er godt fornøyd med at selskapet har økt sitt volum med over 20% og omsatt over en halv million kubikkmeter virke så langt i år. Dette i en periode da landsoversikten har falt med 2–3%. 

Les mer »

Transportsaken er løst !

Dato: [08.08.12]

Publisert av:

En til nå sovende paragraf i EU-regelverket kan begrense transport på lastebil fra Norge til Sverige til 40 tonn totalvekt. NORSKOG redegjorde i forrige uke for konsekvensene og ba Samferdselsdepartementet om å avklare mot svenske myndigheter. Dette er nå i orden, og transporten kan gå som før.

 

Les mer »

NORSKOG går i mot fritak for eiendomsskatt for statlig eierskap

Dato: [08.08.12]

Publisert av:

Finansdepartementet har foreslått endringer i eiendomsskatteloven som gir fritak for eiendomsskatt for ubebygde, lavproduktive eiendommer, men kun hvor dette eies av staten. NORSKOG mener det er prinsipielt galt å forskjellsbehandle privat og statlig eierskap når det gjelder en objektskatt som eiendomsskatten. 

Les mer »

Forslag om ny forskrift for plantevernmidler

Dato: [11.07.12]

Publisert av:

NORSKOG ønsker ikke forbud mot spredning av plantevernmidler fra luftfartøy

Les mer »

Høyesterett med endelig dom i Grindalensaken

Dato: [05.07.12]

Publisert av:

NORSKOG mener at Høyesterett trekker grunneiers ansvar for forurensning svært langt.

Les mer »

Økt planting for økt CO2-binding i skog

Dato: [03.07.12]

Publisert av: Øivind Østby-Berntsen

NORSKOG rapport 2 -2012

Hvordan insentivere skogeiere til å plante mer

Les mer »

NORSKOG sender innspill til Skattedirektoratet

Dato: [02.07.12]

Publisert av:

Les mer »

Skoginfo med nytt design!

Dato: [29.06.12]

Publisert av:

Skoginfo.no holder deg oppdatert i skognæringens nyhetsbilde. Nå med nytt og forbedret design!

Les mer »

Samles rundt krav om ulve-kompensasjon

Dato: [28.06.12]

Publisert av:


På mandag var en rekke organisasjoner samlet på Gardermoen for å gi sine innspill til evalueringen av sonepolitikken som forvaltningsregime for ulv. NORSKOG har presset på for en kompensasjonsordning siden 2000 for tapte utmarksinntekter som følge av ulv. - Jeg er fornøyd med at andre organisasjoner nå støtter opp om dette, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Les mer »

Skogbeskatning som virkemiddel for næringsutvikling

Dato: [26.06.12]

Publisert av:

NORSKOG rapport 1- 2012
En sammenlikning av skattesystemer i utvalgte europeiske land.

Les mer »

Avslutter prosjektet i Montenegro

Dato: [22.06.12]

Publisert av:

NORSKOG har over en femårsperiode arbeidet med naturbasert reiseliv i Montenegro. Prosjektet er nå sluttført.

Les mer »