Arbeiderpartiet fronter skog- og trenæringen !

Arbeiderpartiet (AP) har lagt frem dokumentet «Woods of Norway». Her foreslås tiltak for å utvikle og forsterke verdikjeden for fremtiden. Arbeidet omfatter hele verdikjeden og skisserer tiltak like fra råvareledd via industri til marked. NORSKOG berømmer i det store og hele det arbeidet som er lagt frem. AP viser med dette å ha forstått situasjonen og har klare meninger om hvordan verdikjeden skal komme igjennom en vanskelig periode.

 

NORSKOG er tilfreds med å se at mange av de problemstillingene som vi har pekt på som de mest sentrale, er tatt inn i dokumentet. Nå gjenstår det å se at tiltakene får den nødvendige støtte slik at tiltakene kan settes i verk raskest mulig.

 

AP har også fra før en visjon om en robust skognæring i Norge. Dette er naturlig for partiet tatt i betraktning at verdikjeden som starter i norsk skog og ender i et åpent globalt verdensmarked skaper 30.000 arbeidsplasser, en verdiskaping på over 40 milliarder kroner årlig. Virksomheten har til forskjell fra mye annen produksjon i Norge fornybare råstoffer som utgangspunkt og gir klimagevinst gjennom flere av leddene langs kjeden fra norsk natur til kunder over hele verden. Dette er produksjon slik den er ment å være i en verden med voksende behov for bærekraftig produksjon og forbruk.

 

AP påpeker det store og voksende råvarelageret som er et resultat av målrettet satsing fra myndigheter og eiere over lang tid. I tillegg uttrykkes bekymring for den lave anvendelsesgraden av disse ressursene som ikke er i tråd med Stortingets mål om økt avvirkning. Denne utfordringen er påpekt av Riksrevisjonen (januar 2013), og er betegnet som en utvikling som ikke kan fortsette. AP henviser samtidig til en rekke dokumenter fra statsforvaltningen som omhandler problemstillingen. NORSKOG ser det som prisverdig og viktig at AP som et toneangivende parti trekker frem denne grundig utredede og allment kjente problemstillingen. NORSKOG vil imidlertid minne om at dagens regjering allerede i 2006 fikk utarbeidet grundige fundamenterte analyser med tilhørende strategier for å snu utviklingen. Arbeidet ble utført av Skog og landskap i 2006 og resulterte i rapporten «Muligheter og aktuelle strategier for økt avvirkning». (Her er rapporten: http://www.skogoglandskap.no/filearchive/5.pdf)

NORSKOG er derfor noe undrende til at denne ikke trekkes frem i denne sammenhengen.

 

AP har lang tradisjon for å ta naturressurser i bruk for å skape arbeidsplasser og velferd. Den skogbaserte verdikjeden har et betydelig potensial. Gjennom «Woods og Norway» synliggjør AP på en god måte denne holdningen også for norsk skogsektor. AP viser vilje til å styrke verdikjedens konkurranseevne og bidra til at disse ressursene får spille den rollen den bør, på veien mot et mer bærekraftig samfunn. Fra AP sin side viser dette samtidig en langsiktig konsistent tankegang fra da Gro Harlem Brundtland ledet kommisjonen som endret naturforvaltningen globalt ved Rio-konferansen i 1992. Klargjøringen av AP sine grunnleggende standpunkter er etter NORSKOG sitt syn en logisk sammensmelting av partiets politikk på ulike felter, i spennet mellom produksjon til miljøtiltak. Samtidig er det en videreføring av et historisk grunnleggende syn på behovet for bærekraftig ressursforvaltning, som NORSKOG vil gi sin fulle støtte til.      

 

AP setter fingeren på noen grunnleggende utfordringer for verdikjeden. Eiendomsstrukturen i skogbruket er en av dem, som partiet mener må løses ved hjelpa av jordskifteinstituttet. NORSKOG støtter AP i synet på at eiendomsstrukturen er til hinder for effektiv bruk av skogressursene. 120.000 skogeiendommer hvorav bare 250 er av en størrelse som forsvarer ett årsverk er en utfordring for effektiviteten, noe som gjør at inntekten fra en kubikkmeter tømmer, selv før skatt, er betydelig lavere i Norge enn i Sverige. Samtidig er nettopp tømmerpris utpekt av skogforskningen som den viktigste faktoren for avvirkningsnivået. Derfor er det et viktig tiltak når AP ønsker å effektivisere eiendomsstrukturen, slik at driftskostnadene reduseres og verdien av tømmeret øker og skogressursene tas i aktiv bruk.

 

NORSKOG vil også gi sin fulle tilslutning til AP sin beskrivelse av situasjonen for infrastruktur. AP viser forståelse for transportbehovet i en volumkrevende og eksportrettet verdikjede. Når AP i sitt dokument tar ett oppgjør med systemet Inngrepsfrie Naturområder setter partiet fingeren på en metodikk med utgangspunkt i en modell som aldri er formelt besluttet, liten praktisk betydning for naturmiljøet men stor effekt for tilgjengeligheten til skogressursene. AP tar også opp lengde og vektbegrensningene som er en utfordring som til dels kan elimineres med et politisk vedtak. AP slår også et kraftig slag for jernbane og sjøtransport i dette dokumentet, og NORSKOG er kjent med det engasjementet partiet viser også for disse ekstremt viktige transportbærerne i det politiske arbeidet.

 

Når det gjelder industri så viser AP til prisfall på ferdigvare og høyt kostnadsnivå. NORSKOG er kjent med at AP generelt arbeider for å utvikle de industrielle rammebetingelsene, men vil samtidig understreke at norsk industri sin konkurransekraft er et resultat av summen av alle rammebetingelser. NORSKOG etterlyser derfor på dette punktet at AP stiller seg i front for en helhetlig evaluering av industriens forutsetninger for å konkurrere, målt mot rammebetingelsen i de landene vi møter i markedet. Skogsindustrien er rammet av en forskjellsbehandling i virkemiddelbruken som har bidratt kraftig til og som klart har bidratt til situasjonen skognæringen nå står oppe i. Derfor vil NORSKOG oppfordre AP til å fronte en slik gjennomgang.

 

I grove trekk er dokumentet «Woods of Norway» et meget godt fundament å bygge fremtidens skogpolitikk på, og NORSKOG vil berømme AP for å ha tatt situasjonen på alvor.    

 

 

Siste nyheter fra NORSKOG

Skuffende redegjørelse av Klima- og miljøminister Helgesen om forvaltning av ulv for Stortinget

[17.01.17]: Det er svært oppsiktsvekkende at Helgesen ikke har snudd i denne saken, etter den massive kritikken vedtaket har fått, en kritikk støttet av samtlige organisasjoner i landbruket, partene i ulveforliket og alle fylkeslag i hans eget parti, sier NORSKOGs styreleder Anne Delphin.

Les mer her »

Statsministeren om ulv i Spørretimen

[11.01.17]: NORSKOG var tilstede under dagens muntlige Spørretime i Stortinget, der Erna Solberg måtte svare på spørsmål fra en rekke representanter om Regjeringens oppfølging av ulveforliket og vedtaket om å stanse lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen.

Les mer her »

Distrikts-Norge har gitt Helgesen marsjordre!

[10.01.17]: Under Høyres landskonferanse på Søndag ble det helt klart at et nær samlet Høyre ba statsministeren og klima og miljøministeren om  å iverksette oppfølging av Stortingets vedtatte bestandsmål for ulv. Skal Høyre nå lande med bena først er avledningsmanøvere det siste de bør tenke på.    

Les mer her »

Nyheter

Skogavvirkning for salg, 4. kvartal 2016, foreløpige tall

Dato: [20.01.17]

Kilde: ssb.no

Litt lavere hogstkvantum

Det ble i alt hogd 2,4 millioner kubikkmeter tømmer i 4. kvartal 2016. Det er 1,7 prosent mindre enn i 4. kvartal 2015. Gjennomsnittlig tømmerpris gikk også ned med 1 krone i denne perioden.

Les mer på ssb.no »

Hans drönare värderar skogen

Dato: [20.01.17]

Kilde: skogen.se

KTH-studenten Håkan Carlsson har utvecklat drönare som kan inspektera skogsinnehav och avgöra dess värde. Tree Mapper kallas innovationen.

Les mer på skogen.se »

Ekspertmøte i Brussel om skog- og arealbruk

Dato: [20.01.17]

Kilde: regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet og den norske EU-delegasjonen arrangerte i går et faglig og uformelt ekspertmøte om bokføring av opptak og utslipp i skog- og arealbrukssektoren. Møtet hadde 50 deltakere fra 19 EU-land, i tillegg til representanter fra Europakommisjonen.

Les mer på regjeringen.no »

Presenterte Veikart for treforedlingsindustrien

Dato: [20.01.17]

Kilde: norskindustri.no

Treforedlingsindustrien i Norge har utarbeidet et veikart som beskriver mulighetene i bransjen mot 2050, og gir anbefalinger for hvordan man kan nå visjonen om grønn vekst gjennom innovasjon og fornybare råvarer.

Les mer på norskindustri.no »

Eldre nyheter

Dato: [17.01.17]

Kilde: regjeringen.no

Redegjørelse om ulv »

Dato: [17.01.17]

Kilde: fvn.no/mening

Jus, politikk og naturromatikk »

Dato: [17.01.17]

Kilde: abcnyheter.no/

Nye rekorder i både hogging og vern av skog »

Dato: [17.01.17]

Kilde: mef.no

Eksamensforberedende kurs for skogfag i gang »

Dato: [17.01.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Skogmeldinga: «Verdier i vekst» »

Dato: [16.01.17]

Kilde: www.dagbladet.no

Derfor får svenskene skyte ulv mens norske jegere får nei »

Dato: [13.01.17]

Kilde: Dagbladet

Lov og rett i ulvestriden »

Dato: [12.01.17]

Kilde: njff.no

Vil utrydde Hardangerlaksen »

Dato: [12.01.17]

Kilde: tfou.no

Miljøhensyn gir interesse for kortreist trelast »

Dato: [12.01.17]

Kilde: produktaktuellt.com

FSC bidrar till biologisk mångfald i Estlands skogar »

Dato: [11.01.17]

Kilde: ringsaker-blad.no

Ulv skutt i Ringsaker »