Dette mener Arbeiderpartiet om skogbruk

Vi må satse på å foredle mer i Norge. Vi vil blant annet legge til rette for bærekraftig biodrivstoffproduksjon og andre muligheter i bioøkonomien, forskning og utvikling, pilot- og demonstrasjonsanlegg, infrastruktur og kapitalvirkemidler som Investinor. 

 

1. Bør bevilgningene til skogsbilvegutbygging videreføres, og eventuelt økes?

Ja, det bør satset på skogsbilveger. Vi har ved flere anledninger styrket satsingen på infrastrukturtiltak knyttet til skogen i denne stortingsperioden.

 

2. Bør det tillates en prøveordning med tømmervogntog med totalvekt på 74 tonn i Norge?

Ja. Dette har vi stemt for i Stortinget.

 

3. Bør skogens evne til å binde CO2 utnyttes ytterligere ved at støtteordningen til gjødsling og planting av skog på nye arealer som klimatiltak videreføres, og eventuelt økes?

Vi er positive til tiltaket, men vil ta stilling til støtteordningen i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet.

 

4. Bør vi ha som mål å øke uttaket av norsk skog til økt grønn verdiskapning og som en del av klimapolitikken? Hvordan vil i så fall ditt parti stimulere til dette?

Vi vil forvalte skogressursene slik at vi får økt avvirking og industriell verdiskaping. Dette vil bidra til å øke bruken av fornybare ressurser. Vi vil satse på bioøkonomi, forskning og utvikling, pilot- og demonstrasjonsanlegg, infrastruktur og kapitalvirkemidler som Investinor og statlige lånegarantier til store industriinvesteringer. I tillegg vil vi satse på økt bruk av tre i bygg.

 

5. Mange partier er opptatt av å støtte eksisterende treforbrukende industri og hjelpe fram ny for å bevare verdiskapningen her til lands. Hva mener deres parti er de viktigste virkemidlene for å få det til?

Vi må satse på å foredle mer i Norge. Vi vil blant annet legge til rette for bærekraftig biodrivstoffproduksjon og andre muligheter i bioøkonomien, forskning og utvikling, pilot- og demonstrasjonsanlegg, infrastruktur og kapitalvirkemidler som Investinor. Det er også viktig å bevare ordninger som trebasert innovasjonsprogram.

 

6. Har deres parti tanker om tiltak for å reise kapital til ny industri og i vårt tilfelle skogindustri fremover, og hvilken rolle eventuell statlig kapital kan spille i den forbindelse?

Vi bevilget 500 millioner gjennom Investinor og har tatt til orde for å endre mandatet. Vi har også foreslått statlige lånegarantiordninger for store industriinvesteringer.

 

7. Vil deres parti gå inn for investeringsstøtte for etablering av pilotanlegg og første produksjonsanlegg som et ledd i å få prosjekter over kneika i skogindustrien?

Vi ønsker å bidra til å etablere flere pilot- og demoanlegg basert på skogen som råstoffkilde.

 

8. Hva mener partiet kan gjøres for å øke bruk av tre  som bygningsmateriale i både offentlige og private byggeprosjekter?

Vi er tilhengere av at staten gjennom det næringspolitiske virkemiddelapparatet skal bidra til en økt satsing på tre, derfor har vi også stemt mot H/Frp-regjeringens gjentatte forslag om å avvikle treprogrammet.  Vi mener også at det offentlige har en viktig rolle ved at de gjennom sine innkjøp kan stimulere til økt bruk av tre i byggeprosjekter.

 

9. Bør vi fortsatt ha formuesskatt på arbeidende kapital?

Ja. Formuesskatten sikrer at de som har minst generelt sett kan betale mindre skatt, mens de som har mest betaler noe mer. Vi vil gjøre det mer attraktivt å investere i aksjer og driftsmidler framfor eiendom, og redusere verdifastsettelsen av aksjer og driftsmidler, men øke verdsettelsen på sekundærbolig og næringseiendom.

 

10. Bør gevinstbeskatningen på salg av eiendommer ut av familien fjernes, slik at det blir mer attraktivt å selge skogeiendommen?

Dette er en problemstilling vi er klar over og vil vurdere i budsjettprosessen. Vi har tatt opp saken i tidligere budsjettbehandlinger.

 

11. Stortinget har vedtatt et mål om 10 prosent vern av skog. Bør dette være et endelig mål? Og når bør målet være innfridd?

Ja, vi har støttet dette under forutsetning av at det dreier seg om frivillig skogvern.

 

12. Bør alle typer skogareal inngå i de 10 prosentene som skal vernes, eller bare produktiv skog? Og bør alt areal som er underlagt en form for restriksjoner regnes med?

Vi var med på stortingsflertallet som understreket at dette skulle inkludere all skog, ikke bare økonomisk drivverdig, produktiv skog.

 

13. Hvilke mål bør vi ha for økt bruk av biodrivstoff? For 2020 og 2030?

Vi støttet budsjettforliket fra Stortinget på dette punktet, selv om vi opprinnelig hadde satt en innfasing videre frem mot 2030, for å gi industrien klare rammebetingelser for produksjon av biodrivstoff, og gi trygghet for at det vil være et marked for dette også etter 2020. Vi har bedt regjeringen om å legge frem en plan som strekker seg frem mot 2030.

 

14. Har deres parti tanker om en helhetlig politikk som kan sikre utviklingen av en konkurransedyktig skognæring og å utnytte potensialet i norske skogressurser i det grønne skiftet? Hvor mener dere tiltakene i så fall må settes inn?

Vi politikere må støtte opp med gode rammebetingelser, støtte til forskning og utvikling, kapitaltilgang og infrastruktur. Men vi må også føre en aktiv politikk, med målretta virkemidler. Vi vil bygge mer med norsk tre, opprette nye forskningssentre og ha et tettere samarbeid mellom skognæringen og myndighetene. Vi har også foreslått å opprette verdiskapingsprogrammer der virkemiddelapparatet jobber på tvers mot målrettede bioøkonomisatsinger.

 

15. Hvordan bør vi sikre å bevare kompetanse og sørge for innovasjon og viktig forskning i skogsektoren fremover?

Vi vil styrke utdanningsløpet ved universiteter og høyskoler innen biobaserte næringer og støtte forskning og innovasjon for utvikling av nye produkter og lønnsomme verdikjeder basert på bioråstoff. Vi har også foreslått forskningssentre for bioøkonomi, hvor næringen og forskningsinstitusjoner inngår i langsiktig samarbeid. 

Siste nyheter fra NORSKOG

SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo

[09.09.17]: Hvem har rett til å bruke arealene?

Litteraturhuset, Oslo, torsdag 28.september kl. 14.30 -17.00

Les mer her »

SAMARBEIDSAVTALE OM PRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF

[19.09.17]: Preem AB og Biozin AS (100% eiet av Bergene Holm AS) inngikk 15. september 2017 en samarbeidsavtale med intensjon om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon i Norge gjennom
det felleseide selskapet Biozin Holding AS (u.s.). Biprodukter fra skogbruk og treindustri er råstoffet.

Les mer her »

Dette mener FrP om skogbruk

[08.09.17]: Over en tredjedel av fastlandet i Norge er dekket av skog, og har i alle tider vært en viktig ressurs for landet vårt. Gjennom tidene har vi lært oss å utnytte skogen på mange måter, og både sagbruk og trelasthandel har gitt nasjonen stor økonomisk gevinst.

Les mer her »

Nyheter

Planlegger storskala biodrivstoffproduksjon i Norge

Dato: [20.09.17]

Kilde: trenytt.no

Preem AB og Biozin AS skal samarbeide om storskala produksjon av drivstoff med biprodukter fra skogbruk og treindustri som råstoff.

Les mer på trenytt.no »

Biokraftprojekt för drygt 16 miljarder kronor byggs och planeras i Sverige

Dato: [20.09.17]

Kilde: svebio.se

Nya stora biokraftvärmeverk planeras i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala samtidigt som det byggs nya biokraftanläggningar i Borås, Upplands Bro och Västerås tillsammans för cirka 16 miljarder kronor. Det visar tidningen Bioenergis årliga analys och översikt av biokraftanläggningar i Sverige.

Les mer på svebio.se »

Omstridt ulveuttak: – Dette er å be om bråk

Dato: [20.09.17]

Kilde: vg.no

Senterpartiet mener det brygger opp til konflikt når Miljødirektoratet nå tilrår å skyte færre ulv enn hva rovviltnemndene ønsker.

Les mer på vg.no »

Fisketurisme verdt millioner for lokalsamfunn

Dato: [19.09.17]

Kilde: innovasjonnorge.no

Heldige fiskere tar med seg både fisk og gode opplevelser hjem, men de legger også fra seg mye penger underveis. En ny undersøkelse viser at fiskeres samlede forbruk av varer og tjenester bare i Hedmark og Oppland, kan være så høyt som mellom 250 og 290 millioner kroner i 2014.

Les mer på innovasjonnorge.no »

Eldre nyheter

Dato: [15.09.17]

Kilde: kraftnytt.no

Norske Skog: -Vil være en komplisert og usikker prosess »

Dato: [15.09.17]

Kilde: ielverum.no

Eidsiva åpnet nytt fjernvarmeanlegg i Elverum »

Dato: [14.09.17]

Kilde: regjeringen.no

72 millioner til seks nye tømmerkaier »

Dato: [14.09.17]

Kilde: msn.no

Aksjonærene i Norske Skog kan miste alt »

Dato: [14.09.17]

Kilde: tronderbladet.no

Partipolitikk og villmarksromantikk »

Dato: [13.09.17]

Kilde: t-a.no

Kreditorene tar kontroll i Norske Skog »

Dato: [13.09.17]

Kilde: ssb.no

Færre høgg tømmer for sal – samla hogst aukar »

Dato: [13.09.17]

Kilde: skog-supply.se

Skogen i EU:s fokus »

Dato: [13.09.17]

Kilde: miljodirektoratet.no

Åpner for felling av 113 jerver »

Dato: [12.09.17]

Kilde: e24.no

Norske Skog varsler ny redningsplan »