Konsesjonsloven, kommentar til Stortingshøring i dag


Under næringskomiteens høring på Stortinget fremkom det lite nytt. Verdikjeden skog representert ved Carsten Dybevig fra Treforedlingsindustriens bransjeforening var tydelig på at konsesjonsloven må endres nå.

 

 

Dette kravet står hele verdikjeden skog bak, fra stubbe til industri. Da fremstår det som underlig at Naturviternes forbundsleder, Dagfinn S. Hatløy, argumenterer mot regjeringens forslag til å fjerne noen av reguleringene. Naturviterne ønsket at saken utsettes og utredes i en større sammenheng. Utredninger har vi hatt nok av, det er handling vi mangler sa NORSKOGs næringspolitiske sjef Benthe E. Løvenskiold. Hatløy er i utakt med hele skogbruket. Kanskje er det på sin plass at de skogbruksutdannede forteller ham det? For eksempel gjennom en massiv medlemsflukt fra skogbruksutdannede? Uansett så fremstod Naturviterne som en organisasjon for fortiden.

 

NORSKOG var ikke uventet tydelige i sitt budskap og støttet regjeringens forslag til endringer i konsesjonsloven. I tillegg ønsket NORSKOG at det skal bli mulig å dele fra enten skog eller jord, slik at den som vil satse på sitt jordbruk kan selge skogen og slik få kapital til å satse på jordbruket og omvendt.  I regjeringens forslag skal det gis konsesjonsfrihet ved fradeling av boligtunet, mens resten av jord og skog kan selges konsesjonsfritt til en nabo. Dette er ikke tilfredsstillende mener NORSKOG. Vi måta in over oss at skogbruk og jordbruk er to forskjellige næringer med ulike markedsmessige rammer. Vi kan ikke fortsette å la jordbrukets behov for beskyttende rammevilkår hemme skogbrukets utvikling.

 

Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget forfektet sine gamle synspunkt, noe som ikke var uventet. Skogeierforbundet står jo bak næringens samlede krav, men det var uklart hva de står for i sin presentasjon. Skogeierforbundets budskap preges av nære bånd til Bondelaget. Uansett så var det ingen drahjelp å få Skogeierforbundet i å få fjernet prisreguleringen på skog- og skogdominerte eiendommer. Lahnstein argumenterte i realiteten for mer utredning og utsetting av saken, helt i tråd med det synspunkt Sp og Ap sine representanter i komitéen la opp til gjennom sine spørsmål. La oss håpe at regjeringspartiene med støttepartiene står sammen og sørger for at vi kommer et steg, om enn et lite steg, videre og at regjeringens forslag vedtas.

 

Se høringen her. NORSKOGs innlegg ca. 19.17

Siste nyheter fra NORSKOG

NORSKOG på høring i Finanskomiteèn

[23.05.17]: Revidert Nasjonalbudsjett 2017 setter fingeren på oljenæringen, som det ømmeste punktet i norsk økonomi. Regjeringen erkjenner behovet for rask og lønnsom omstilling av konkurranseutsatt privat næringsliv. Arbeid, aktivitet og omstilling utpekes som ledestjernene for prosessen. Samtidig er landets store tilgang til naturressurser trukket frem, noe som er spesielt gledelig for oss i skognæringen. 

Les mer her »

Erstatning ved skogvern til deltagerlignede selskaper

[19.05.17]: Erstatning for skogvern til deltagerlignede selskaper er skattefritt som for enkeltpersonsforetak. I Statsbudsjettet for 2017 ble det også klart at det skal være skattefritt ved utdeling videre til deltagerne i disse selskapene.

Les mer her »

Styrkeprøven

[11.05.17]: I dag ble Revidert Nasjonalbudsjett lagt frem. Dette er ikke anledningen for de helt store omveltningene, men gir allikevel en pekepinn om hvor regjeringen ser behovet for å justere kursen.

Les mer her »

Nyheter

Fungerer den norske skurtømmermarknaden pa° ein samfunnsøkonomisk forsvarleg ma°te?

Dato: [26.05.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

 

Samfunnsøkonomane skil mellom fullkomen konkurranse eller fri konkurranse pa° den eine sida og ufullkomen konkurranse pa° den andre sida. Innan skogsektoren i Noreg er det heilt klart ein ufullkomen konkurranse i dag med fa° kjøparar og mange organiserte seljarar som har ga°tt inn i eit tett samarbeid salskartell.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

– Ulvedebatten er en blåkopi av situasjonen i Lierne på 90-tallet

Dato: [26.05.17]

Kilde: aftenposten.no

På tyve år forsvant rundt 90 prosent av sauebrukene i Lierne kommune pga. rovdyr. Sauebonde Kjell Erik Himle mener likheten til ulvedebatten på Østlandet er slående.

Les mer på aftenposten.no »

Tufft för tall och ras för RASE

Dato: [25.05.17]

Kilde: atl.nu

Bedrövligt läge för tallen och små möjligheter för flera lövträd att klara sig. Det konstaterar Skogsstyrelsen efter årets viltbetesinventering i Götaland.

Les mer på atl.nu »

Biokull – et Columbi egg

Dato: [24.05.17]

Kilde: h-a.no

Miljø: Det er nødvendig med mer målrettet bruk av biologiske ressurser og kompetanse i klimapolitikken.

 

Les mer på h-a.no »

Eldre nyheter

Dato: [19.05.17]

Kilde: bygdanytt.no

Nyskapende tømmerhogst på Osterøy »

Dato: [19.05.17]

Kilde: skogen.se

Avkap gör timmer av massaved »

Dato: [18.05.17]

Kilde: atl.nu

Haveri för Billerud Korsnäs »

Dato: [18.05.17]

Kilde: næringspolitikk.no

FAST I TOMTEFESTE ? »

Dato: [18.05.17]

Kilde: fremtidensbygg.no

NORGES STØRSTE NÆRINGSBYGG I MASSIVTRE »

Dato: [16.05.17]

Kilde: nationen.no

Nedsalget bør fortsette »

Dato: [16.05.17]

Kilde: nearadio.no

Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke »

Dato: [15.05.17]

Kilde: http://trenytt.no

Manglende satsing på norsk treindustri »

Dato: [15.05.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Sliter tyngre lastbilar mer på vägen? »