Eiendomsskatt i landbruket

 

Mange skog- og jordbrukere har kommet i nærkontakt med eiendomsskatten de siste ukene. Dette er en kommunal skatt som er regulert i  «Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)».  I den forbindelse får vi mange henvendelser, spesielt på hva som skal regnes med i grunnlaget og fastsetting av verdier.

I denne forbindelse vil vi knytte noen kommentarer spesielt til Eigedomsskattelova § 5 bokstav h, gjeldene fritak for eiendomsskatt for jord- og skogbruk, samt § 8, verdsetjing.

 

§ 5 bokstav h lyder:

 

Fri for eigedomsskatt er: h) Eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk, herunder gartneri og planteskule tilknytta slik drift.

 

Finansdepartementet har i et brev til advokatfirmaet Hjort DA av 12.06.07 redegjort for problemstillinger rundt avgrensningen av denne fritaksbestemmelsen, vedtakskompetanse og hjemmel for omtaksering. Her ser man spesielt på avgrensning i forhold til annen virksomhet på eiendommen.

 

Av fritaksbestemmelsens ordlyd fremkommer det bare at utgangspunktet for avgrensningen av landbruksfritaket er at eiendommen «vert driven» som jord- eller skogbruk. For de fleste av våre medlemmer er det ikke tvil om at eiendommen «vert driven» som jord- og skogbruk. Vi anser derfor at bygningene er en del av denne landbruksvirksomheten.

 

Departementet skriver at «…det er naturlig å forstå bestemmelsen slik at det i utgangspunktet bare er driftsdelen knyttet til selve jord- eller skogbruket som er fritatt fra eiendoms­skatteplikten.» Videre skriver de at «….for eksempel utleie av låven til landbruksformål, for eksempel ved at nabobonden leier lagerplass for sine driftsmidler eller landbruksprodukter, ikke vil begrense skattefritaket. På den annen side vil utleie av låven eller annen driftsbygning til for eksempel butikklager, i prinsippet kunne medføre eiendomsskatteplikt.»

 

Bygningene det ofte blir stilt spørsmål ved er bygninger som er et viktig element i den delen av landbruksdriften som går på utnyttelse av jakt- og fiskerettigheter. For en del eiendommer vil forvaltning og bruk av jakt- og fiskeressursene være en vesentlig del av landbruket.

Vår oppfatning blir at bygningene på dette grunnlag må anses på linje med driftsbygninger i landbruket. Vi anser derfor at disse klart må omfattes av det obligatoriske fritaket.

 

Vi observerer at KS i sine anbefalinger til kommunene, er av en annen oppfatning. KS mener at bygninger og anlegg på en landbrukseiendom der virksomheten er så vidt intensiv at det får karakter av industriell virksomhet, kan produksjonsbygningene bli regnet som ”verk og bruk”. I så fall vil bygningene kunne bli pålagt eiendomsskatt selv om virksomheten både ligger på en landbrukseiendom, er drevet som en integrert del av landbruket og driver det de fleste vil oppfatte som en ordinær landbruksvirksomhet. KS viser til regelverket rundt plan- og bygningsloven (rundskriv T-1443, «Landbruk Pluss») som retningsgivende.

 

Med bakgrunn i denne tolkningen, er nå flere pakkerier og andre videreforedlingsanlegg i jordbruket og utleiebygg ifm jakt, fiske og gårdsturisme nå i enkelte kommuner pålagt eiendomsskatt.

 

Etter vår oppfatning er dette en kraftig uthuling av eiendomsskattelovens landbruksunntak. Den merkelige tolkningen som gjøres innenfor plan- og bygningsloven, som regelmessig stempler f.eks. jakt og fiske som noe som ikke er «landbruk», overføres nå over på et nytt rettsområde. I en tid der det stilles stadig økende krav til effektivitet i jord og skog, bør ikke belønningen for å bygge fremtidsrettede anlegg da være at man hopper inn i eiendomsskatten igjen.

 

For de bygninger som ligger på en landbrukseiendom men likevel faller utenfor landbruksunntaket, har Finansdepartementet i nevnte brev av 2007 pekt på at man ved verdsettingen må ta hensyn til at dette er deler av konsesjonspliktig eiendom. Både konsesjonslovens prisregulering og fradelingsforbudet i jordlovens § 12 vil i praksis medføre verdireduksjon eller at eiendommen ikke kan omsettes. Finansdepartementet skriver om dette i samme brev at «Delingsforbud og konsesjonsplikt utgjør tyngende offentligrettslige plikter som markert påvirker markedsverdien i forhold til alminnelige boligeiendommer.» Man må altså ved eiendomsskattetakseringen måtte ta hensyn til de restriksjoner som gjelder ved omsetning av denne type eiendom.

 

KS har også her anbefalt kommunene om å se bort fra dette. I sine oppdaterte (januar 2017) retningslinjer for taksering, uttaler KS:

 

Finansdepartementets uttalelser om at delingsforbud og konsesjonsplikt skal føre til et fradrag i taksten gjennom bruk av landbrukstakst er etter vårt syn ikke lett å forene med høyesterettsdommene om kraftverk. Verken delingsforbud eller konsesjonsplikten begrenser den faktiske utnyttelsen av takstobjektet – det er bare eierens juridiske rådighet som blir begrenset. Som det fremgår ovenfor er vi skeptiske til vektleggingen av at delingsforbud og konsesjonsplikt har stor betydning for markedsverdien av landbrukseiendom. Dette gjelder som nevnt også hjemfallsretten og konsesjonsplikten for kraftverk.

 

I svært mange kommuner blir nå bygninger på landbrukseiendommer nå, i tråd med dette, verdsatt likt som om de tilhørte andre eiendomstyper.

 

Etter vårt syn begynner landbruksunntaket i eiendomsskatteloven nå i mange kommuner å bli veldig uthulet. I tillegg ser vi at eiere med historiske hus med mange «tomme» kvadratmetere kommer ut med veldig høye takster. Vi vil følge denne utviklingen nøye og anbefaler eiere å påklage det man oppfatter som urimelige verdsettinger.

Siste nyheter fra NORSKOG

SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo

[09.09.17]: Hvem har rett til å bruke arealene?

Litteraturhuset, Oslo, torsdag 28.september kl. 14.30 -17.00

Les mer her »

SAMARBEIDSAVTALE OM PRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF

[19.09.17]: Preem AB og Biozin AS (100% eiet av Bergene Holm AS) inngikk 15. september 2017 en samarbeidsavtale med intensjon om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon i Norge gjennom
det felleseide selskapet Biozin Holding AS (u.s.). Biprodukter fra skogbruk og treindustri er råstoffet.

Les mer her »

Dette mener FrP om skogbruk

[08.09.17]: Over en tredjedel av fastlandet i Norge er dekket av skog, og har i alle tider vært en viktig ressurs for landet vårt. Gjennom tidene har vi lært oss å utnytte skogen på mange måter, og både sagbruk og trelasthandel har gitt nasjonen stor økonomisk gevinst.

Les mer her »

Nyheter

Planlegger storskala biodrivstoffproduksjon i Norge

Dato: [20.09.17]

Kilde: trenytt.no

Preem AB og Biozin AS skal samarbeide om storskala produksjon av drivstoff med biprodukter fra skogbruk og treindustri som råstoff.

Les mer på trenytt.no »

Biokraftprojekt för drygt 16 miljarder kronor byggs och planeras i Sverige

Dato: [20.09.17]

Kilde: svebio.se

Nya stora biokraftvärmeverk planeras i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala samtidigt som det byggs nya biokraftanläggningar i Borås, Upplands Bro och Västerås tillsammans för cirka 16 miljarder kronor. Det visar tidningen Bioenergis årliga analys och översikt av biokraftanläggningar i Sverige.

Les mer på svebio.se »

Omstridt ulveuttak: – Dette er å be om bråk

Dato: [20.09.17]

Kilde: vg.no

Senterpartiet mener det brygger opp til konflikt når Miljødirektoratet nå tilrår å skyte færre ulv enn hva rovviltnemndene ønsker.

Les mer på vg.no »

Fisketurisme verdt millioner for lokalsamfunn

Dato: [19.09.17]

Kilde: innovasjonnorge.no

Heldige fiskere tar med seg både fisk og gode opplevelser hjem, men de legger også fra seg mye penger underveis. En ny undersøkelse viser at fiskeres samlede forbruk av varer og tjenester bare i Hedmark og Oppland, kan være så høyt som mellom 250 og 290 millioner kroner i 2014.

Les mer på innovasjonnorge.no »

Eldre nyheter

Dato: [15.09.17]

Kilde: kraftnytt.no

Norske Skog: -Vil være en komplisert og usikker prosess »

Dato: [15.09.17]

Kilde: ielverum.no

Eidsiva åpnet nytt fjernvarmeanlegg i Elverum »

Dato: [14.09.17]

Kilde: regjeringen.no

72 millioner til seks nye tømmerkaier »

Dato: [14.09.17]

Kilde: msn.no

Aksjonærene i Norske Skog kan miste alt »

Dato: [14.09.17]

Kilde: tronderbladet.no

Partipolitikk og villmarksromantikk »

Dato: [13.09.17]

Kilde: t-a.no

Kreditorene tar kontroll i Norske Skog »

Dato: [13.09.17]

Kilde: ssb.no

Færre høgg tømmer for sal – samla hogst aukar »

Dato: [13.09.17]

Kilde: skog-supply.se

Skogen i EU:s fokus »

Dato: [13.09.17]

Kilde: miljodirektoratet.no

Åpner for felling av 113 jerver »

Dato: [12.09.17]

Kilde: e24.no

Norske Skog varsler ny redningsplan »