Eiendomsskatt i landbruket

 

Mange skog- og jordbrukere har kommet i nærkontakt med eiendomsskatten de siste ukene. Dette er en kommunal skatt som er regulert i  «Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)».  I den forbindelse får vi mange henvendelser, spesielt på hva som skal regnes med i grunnlaget og fastsetting av verdier.

I denne forbindelse vil vi knytte noen kommentarer spesielt til Eigedomsskattelova § 5 bokstav h, gjeldene fritak for eiendomsskatt for jord- og skogbruk, samt § 8, verdsetjing.

 

§ 5 bokstav h lyder:

 

Fri for eigedomsskatt er: h) Eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk, herunder gartneri og planteskule tilknytta slik drift.

 

Finansdepartementet har i et brev til advokatfirmaet Hjort DA av 12.06.07 redegjort for problemstillinger rundt avgrensningen av denne fritaksbestemmelsen, vedtakskompetanse og hjemmel for omtaksering. Her ser man spesielt på avgrensning i forhold til annen virksomhet på eiendommen.

 

Av fritaksbestemmelsens ordlyd fremkommer det bare at utgangspunktet for avgrensningen av landbruksfritaket er at eiendommen «vert driven» som jord- eller skogbruk. For de fleste av våre medlemmer er det ikke tvil om at eiendommen «vert driven» som jord- og skogbruk. Vi anser derfor at bygningene er en del av denne landbruksvirksomheten.

 

Departementet skriver at «…det er naturlig å forstå bestemmelsen slik at det i utgangspunktet bare er driftsdelen knyttet til selve jord- eller skogbruket som er fritatt fra eiendoms­skatteplikten.» Videre skriver de at «….for eksempel utleie av låven til landbruksformål, for eksempel ved at nabobonden leier lagerplass for sine driftsmidler eller landbruksprodukter, ikke vil begrense skattefritaket. På den annen side vil utleie av låven eller annen driftsbygning til for eksempel butikklager, i prinsippet kunne medføre eiendomsskatteplikt.»

 

Bygningene det ofte blir stilt spørsmål ved er bygninger som er et viktig element i den delen av landbruksdriften som går på utnyttelse av jakt- og fiskerettigheter. For en del eiendommer vil forvaltning og bruk av jakt- og fiskeressursene være en vesentlig del av landbruket.

Vår oppfatning blir at bygningene på dette grunnlag må anses på linje med driftsbygninger i landbruket. Vi anser derfor at disse klart må omfattes av det obligatoriske fritaket.

 

Vi observerer at KS i sine anbefalinger til kommunene, er av en annen oppfatning. KS mener at bygninger og anlegg på en landbrukseiendom der virksomheten er så vidt intensiv at det får karakter av industriell virksomhet, kan produksjonsbygningene bli regnet som ”verk og bruk”. I så fall vil bygningene kunne bli pålagt eiendomsskatt selv om virksomheten både ligger på en landbrukseiendom, er drevet som en integrert del av landbruket og driver det de fleste vil oppfatte som en ordinær landbruksvirksomhet. KS viser til regelverket rundt plan- og bygningsloven (rundskriv T-1443, «Landbruk Pluss») som retningsgivende.

 

Med bakgrunn i denne tolkningen, er nå flere pakkerier og andre videreforedlingsanlegg i jordbruket og utleiebygg ifm jakt, fiske og gårdsturisme nå i enkelte kommuner pålagt eiendomsskatt.

 

Etter vår oppfatning er dette en kraftig uthuling av eiendomsskattelovens landbruksunntak. Den merkelige tolkningen som gjøres innenfor plan- og bygningsloven, som regelmessig stempler f.eks. jakt og fiske som noe som ikke er «landbruk», overføres nå over på et nytt rettsområde. I en tid der det stilles stadig økende krav til effektivitet i jord og skog, bør ikke belønningen for å bygge fremtidsrettede anlegg da være at man hopper inn i eiendomsskatten igjen.

 

For de bygninger som ligger på en landbrukseiendom men likevel faller utenfor landbruksunntaket, har Finansdepartementet i nevnte brev av 2007 pekt på at man ved verdsettingen må ta hensyn til at dette er deler av konsesjonspliktig eiendom. Både konsesjonslovens prisregulering og fradelingsforbudet i jordlovens § 12 vil i praksis medføre verdireduksjon eller at eiendommen ikke kan omsettes. Finansdepartementet skriver om dette i samme brev at «Delingsforbud og konsesjonsplikt utgjør tyngende offentligrettslige plikter som markert påvirker markedsverdien i forhold til alminnelige boligeiendommer.» Man må altså ved eiendomsskattetakseringen måtte ta hensyn til de restriksjoner som gjelder ved omsetning av denne type eiendom.

 

KS har også her anbefalt kommunene om å se bort fra dette. I sine oppdaterte (januar 2017) retningslinjer for taksering, uttaler KS:

 

Finansdepartementets uttalelser om at delingsforbud og konsesjonsplikt skal føre til et fradrag i taksten gjennom bruk av landbrukstakst er etter vårt syn ikke lett å forene med høyesterettsdommene om kraftverk. Verken delingsforbud eller konsesjonsplikten begrenser den faktiske utnyttelsen av takstobjektet – det er bare eierens juridiske rådighet som blir begrenset. Som det fremgår ovenfor er vi skeptiske til vektleggingen av at delingsforbud og konsesjonsplikt har stor betydning for markedsverdien av landbrukseiendom. Dette gjelder som nevnt også hjemfallsretten og konsesjonsplikten for kraftverk.

 

I svært mange kommuner blir nå bygninger på landbrukseiendommer nå, i tråd med dette, verdsatt likt som om de tilhørte andre eiendomstyper.

 

Etter vårt syn begynner landbruksunntaket i eiendomsskatteloven nå i mange kommuner å bli veldig uthulet. I tillegg ser vi at eiere med historiske hus med mange «tomme» kvadratmetere kommer ut med veldig høye takster. Vi vil følge denne utviklingen nøye og anbefaler eiere å påklage det man oppfatter som urimelige verdsettinger.

Siste nyheter fra NORSKOG

NORSKOG på høring i Finanskomiteèn

[23.05.17]: Revidert Nasjonalbudsjett 2017 setter fingeren på oljenæringen, som det ømmeste punktet i norsk økonomi. Regjeringen erkjenner behovet for rask og lønnsom omstilling av konkurranseutsatt privat næringsliv. Arbeid, aktivitet og omstilling utpekes som ledestjernene for prosessen. Samtidig er landets store tilgang til naturressurser trukket frem, noe som er spesielt gledelig for oss i skognæringen. 

Les mer her »

Erstatning ved skogvern til deltagerlignede selskaper

[19.05.17]: Erstatning for skogvern til deltagerlignede selskaper er skattefritt som for enkeltpersonsforetak. I Statsbudsjettet for 2017 ble det også klart at det skal være skattefritt ved utdeling videre til deltagerne i disse selskapene.

Les mer her »

Styrkeprøven

[11.05.17]: I dag ble Revidert Nasjonalbudsjett lagt frem. Dette er ikke anledningen for de helt store omveltningene, men gir allikevel en pekepinn om hvor regjeringen ser behovet for å justere kursen.

Les mer her »

Nyheter

Fungerer den norske skurtømmermarknaden pa° ein samfunnsøkonomisk forsvarleg ma°te?

Dato: [26.05.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

 

Samfunnsøkonomane skil mellom fullkomen konkurranse eller fri konkurranse pa° den eine sida og ufullkomen konkurranse pa° den andre sida. Innan skogsektoren i Noreg er det heilt klart ein ufullkomen konkurranse i dag med fa° kjøparar og mange organiserte seljarar som har ga°tt inn i eit tett samarbeid salskartell.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

– Ulvedebatten er en blåkopi av situasjonen i Lierne på 90-tallet

Dato: [26.05.17]

Kilde: aftenposten.no

På tyve år forsvant rundt 90 prosent av sauebrukene i Lierne kommune pga. rovdyr. Sauebonde Kjell Erik Himle mener likheten til ulvedebatten på Østlandet er slående.

Les mer på aftenposten.no »

Tufft för tall och ras för RASE

Dato: [25.05.17]

Kilde: atl.nu

Bedrövligt läge för tallen och små möjligheter för flera lövträd att klara sig. Det konstaterar Skogsstyrelsen efter årets viltbetesinventering i Götaland.

Les mer på atl.nu »

Biokull – et Columbi egg

Dato: [24.05.17]

Kilde: h-a.no

Miljø: Det er nødvendig med mer målrettet bruk av biologiske ressurser og kompetanse i klimapolitikken.

 

Les mer på h-a.no »

Eldre nyheter

Dato: [19.05.17]

Kilde: bygdanytt.no

Nyskapende tømmerhogst på Osterøy »

Dato: [19.05.17]

Kilde: skogen.se

Avkap gör timmer av massaved »

Dato: [18.05.17]

Kilde: atl.nu

Haveri för Billerud Korsnäs »

Dato: [18.05.17]

Kilde: næringspolitikk.no

FAST I TOMTEFESTE ? »

Dato: [18.05.17]

Kilde: fremtidensbygg.no

NORGES STØRSTE NÆRINGSBYGG I MASSIVTRE »

Dato: [16.05.17]

Kilde: nationen.no

Nedsalget bør fortsette »

Dato: [16.05.17]

Kilde: nearadio.no

Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke »

Dato: [15.05.17]

Kilde: http://trenytt.no

Manglende satsing på norsk treindustri »

Dato: [15.05.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Sliter tyngre lastbilar mer på vägen? »