Eiendomsskatt i landbruket

 

Mange skog- og jordbrukere har kommet i nærkontakt med eiendomsskatten de siste ukene. Dette er en kommunal skatt som er regulert i  «Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)».  I den forbindelse får vi mange henvendelser, spesielt på hva som skal regnes med i grunnlaget og fastsetting av verdier.

I denne forbindelse vil vi knytte noen kommentarer spesielt til Eigedomsskattelova § 5 bokstav h, gjeldene fritak for eiendomsskatt for jord- og skogbruk, samt § 8, verdsetjing.

 

§ 5 bokstav h lyder:

 

Fri for eigedomsskatt er: h) Eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk, herunder gartneri og planteskule tilknytta slik drift.

 

Finansdepartementet har i et brev til advokatfirmaet Hjort DA av 12.06.07 redegjort for problemstillinger rundt avgrensningen av denne fritaksbestemmelsen, vedtakskompetanse og hjemmel for omtaksering. Her ser man spesielt på avgrensning i forhold til annen virksomhet på eiendommen.

 

Av fritaksbestemmelsens ordlyd fremkommer det bare at utgangspunktet for avgrensningen av landbruksfritaket er at eiendommen «vert driven» som jord- eller skogbruk. For de fleste av våre medlemmer er det ikke tvil om at eiendommen «vert driven» som jord- og skogbruk. Vi anser derfor at bygningene er en del av denne landbruksvirksomheten.

 

Departementet skriver at «…det er naturlig å forstå bestemmelsen slik at det i utgangspunktet bare er driftsdelen knyttet til selve jord- eller skogbruket som er fritatt fra eiendoms­skatteplikten.» Videre skriver de at «….for eksempel utleie av låven til landbruksformål, for eksempel ved at nabobonden leier lagerplass for sine driftsmidler eller landbruksprodukter, ikke vil begrense skattefritaket. På den annen side vil utleie av låven eller annen driftsbygning til for eksempel butikklager, i prinsippet kunne medføre eiendomsskatteplikt.»

 

Bygningene det ofte blir stilt spørsmål ved er bygninger som er et viktig element i den delen av landbruksdriften som går på utnyttelse av jakt- og fiskerettigheter. For en del eiendommer vil forvaltning og bruk av jakt- og fiskeressursene være en vesentlig del av landbruket.

Vår oppfatning blir at bygningene på dette grunnlag må anses på linje med driftsbygninger i landbruket. Vi anser derfor at disse klart må omfattes av det obligatoriske fritaket.

 

Vi observerer at KS i sine anbefalinger til kommunene, er av en annen oppfatning. KS mener at bygninger og anlegg på en landbrukseiendom der virksomheten er så vidt intensiv at det får karakter av industriell virksomhet, kan produksjonsbygningene bli regnet som ”verk og bruk”. I så fall vil bygningene kunne bli pålagt eiendomsskatt selv om virksomheten både ligger på en landbrukseiendom, er drevet som en integrert del av landbruket og driver det de fleste vil oppfatte som en ordinær landbruksvirksomhet. KS viser til regelverket rundt plan- og bygningsloven (rundskriv T-1443, «Landbruk Pluss») som retningsgivende.

 

Med bakgrunn i denne tolkningen, er nå flere pakkerier og andre videreforedlingsanlegg i jordbruket og utleiebygg ifm jakt, fiske og gårdsturisme nå i enkelte kommuner pålagt eiendomsskatt.

 

Etter vår oppfatning er dette en kraftig uthuling av eiendomsskattelovens landbruksunntak. Den merkelige tolkningen som gjøres innenfor plan- og bygningsloven, som regelmessig stempler f.eks. jakt og fiske som noe som ikke er «landbruk», overføres nå over på et nytt rettsområde. I en tid der det stilles stadig økende krav til effektivitet i jord og skog, bør ikke belønningen for å bygge fremtidsrettede anlegg da være at man hopper inn i eiendomsskatten igjen.

 

For de bygninger som ligger på en landbrukseiendom men likevel faller utenfor landbruksunntaket, har Finansdepartementet i nevnte brev av 2007 pekt på at man ved verdsettingen må ta hensyn til at dette er deler av konsesjonspliktig eiendom. Både konsesjonslovens prisregulering og fradelingsforbudet i jordlovens § 12 vil i praksis medføre verdireduksjon eller at eiendommen ikke kan omsettes. Finansdepartementet skriver om dette i samme brev at «Delingsforbud og konsesjonsplikt utgjør tyngende offentligrettslige plikter som markert påvirker markedsverdien i forhold til alminnelige boligeiendommer.» Man må altså ved eiendomsskattetakseringen måtte ta hensyn til de restriksjoner som gjelder ved omsetning av denne type eiendom.

 

KS har også her anbefalt kommunene om å se bort fra dette. I sine oppdaterte (januar 2017) retningslinjer for taksering, uttaler KS:

 

Finansdepartementets uttalelser om at delingsforbud og konsesjonsplikt skal føre til et fradrag i taksten gjennom bruk av landbrukstakst er etter vårt syn ikke lett å forene med høyesterettsdommene om kraftverk. Verken delingsforbud eller konsesjonsplikten begrenser den faktiske utnyttelsen av takstobjektet – det er bare eierens juridiske rådighet som blir begrenset. Som det fremgår ovenfor er vi skeptiske til vektleggingen av at delingsforbud og konsesjonsplikt har stor betydning for markedsverdien av landbrukseiendom. Dette gjelder som nevnt også hjemfallsretten og konsesjonsplikten for kraftverk.

 

I svært mange kommuner blir nå bygninger på landbrukseiendommer nå, i tråd med dette, verdsatt likt som om de tilhørte andre eiendomstyper.

 

Etter vårt syn begynner landbruksunntaket i eiendomsskatteloven nå i mange kommuner å bli veldig uthulet. I tillegg ser vi at eiere med historiske hus med mange «tomme» kvadratmetere kommer ut med veldig høye takster. Vi vil følge denne utviklingen nøye og anbefaler eiere å påklage det man oppfatter som urimelige verdsettinger.

Siste nyheter fra NORSKOG

NORSKOG klager på rovviltnemdenes vedtak om kvote for lisensfelling av ulv og tidsramme for uttak innenfor ulvesona.

[06.07.17]: NORSKOG mener at den eksplosive utviklingen i ulvebestanden, det høye antallet revirhevdende par og den negative utviklingen i elgbestandene, tilsier at utfordringen nå ikke er å sikre måloppnåelse i øvre del av målintervallet. Nå må vi etterstrebe å holde den kraftige bestandsveksten under kontroll, slik at man kan klare å holde seg nede på bestandsmålet også kommende år.

Les mer her »

Åpning for bruk av skogfond til hogstprognoser og avvirkningsanalyser

[04.07.17]: Landbruksdirektoratet har på forespørsel fra NORSKOG gjort en vurdering av bruk av skogfond. NORSKOG er svært fornøyd med muligheten for å bruke skogfond til kostnader for utarbeidelse av hogstprognoser og avvirkningsanalyser på skogeiendommer. 

Les mer her »

Fremdeles for lavt uttak av ulv!

[26.06.17]: Rovviltnemdene i region 4 og 5 vedtok i dag at Slettåsflokken skal tas ut i tillegg til flokkene i Osdalen og Julussa. En bedring fra sekretariatets forslag, men fremdeles for lavt uttak mener NORSKOG.

Les mer her »

Nyheter

Tidiga barkborreangrepp upptäcks med drönare

Dato: [21.07.17]

Kilde: skogsaktuelt.se

Med hjälp av drönare kan barkborreangrepp upptäckas innan det är för sent. Det österrikiska företaget Festmeter använder en infraröd kamera för att se insektsangreppen i ett tidigt stadium. Resultaten har varit positiva och nu vänder man blicken mot Sverige. 

 

 

Les mer på skogsaktuelt.se »

– Gjeddemafiaen slår til over hele landet

Dato: [21.07.17]

Kilde: nrk.no

Gjedder blir stadig satt ut ulovlig flere steder i Norge. Fiskeforvalteren i Nord-Trøndelag mener en gjeddemafia står bak.

Les mer på nrk.no »

50 nye fjellrevvalper på Dovrefjell

Dato: [20.07.17]

Kilde: nrk.no

Fjellreven er fremdeles en kritisk trua art, men arbeidet på avlsstasjonen i Dovrefjell har gitt resultater.

Les mer på nrk.no »

Automatisering og 3D-teknologi tar over på sagbrukene

Dato: [20.07.17]

Kilde: trenytt.no

Én mann kan erstatte tre - fire ansatte og betjene hele saglinjen på sagbruket. Samtidig produserer den ene alene mer enn flere ansatte gjorde tidligere.

Les mer på trenytt.no »

Eldre nyheter

Dato: [14.07.17]

Kilde: nationen.no

Obs! EU på ville skogsveier »

Dato: [13.07.17]

Kilde: borregaard.no

6 MILLIONER I FOU-TILSKUDD TIL BORREGAARD »

Dato: [12.07.17]

Kilde: dagsavisen.no

Ulvepolitikk uten troverdighet »

Dato: [12.07.17]

Kilde: hegnar.no

EU-regler kan bety skogtrøbbel for Norge »

Dato: [11.07.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

Nye Norske Skog? »

Dato: [11.07.17]

Kilde: skogen.se

Distansägare lika aktiva som närbor »

Dato: [10.07.17]

Kilde: bt.no

En trussel for norske bedrifters fremtid »

Dato: [07.07.17]

Kilde: forskning.no

Forsker mener det er forhastet å slakte villreinstamme »

Dato: [07.07.17]

Kilde: regjeringen.no

Ny støtteordning til kommuner med ulverevir »

Dato: [06.07.17]

Kilde: nationen.no

Skogbildet og de utelatte linjene »