Lite nytt i Revidert nasjonalbudsjett

Som ventet var det lite nytt for skognæringen i revidert nasjonalbudsjett i dag.

De fleste nyheter av økonomisk interesse for skognæringen er frigitt før dagens reviderte nasjonalbudsjett ble lagt frem. Av nye saker med direkte betydning for skogbruket, kan nevnes økt bevilgning til statens naturskadeordning med 73 millioner. Begrunnelsen er de mange store naturskadehendelsene i 2011 og 2012 som har gitt økte utbetalinger og tilsagn om erstatninger.


Naturvernorganisasjonene og skogorganisasjonenes felles utspill med ønske om økte bevilgninger til frivillig vern av skog, har imidlertid ikke har fått gjennomslag denne gangen. Kun 5 millioner plusses på den eksisterende bevilgning på 231 millioner kroner.


Regjeringen foreslår også å bevilge 112 mill. kroner i startbevilgning til fire byggeprosjekter i universitets- og høgskolesektoren: nytt teknologibygg ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, nybygg for det nye universitetet på Ås og Veterinærinstituttet, nybygg for samlokalisering av Kunst- og designhøgskolen i Bergen og første fase av rehabiliteringen av universitetsmuseet ved Universitetet i Bergen. NORSKOG mener at disse bør bli signalbygg for bruk av tre. Staten og Statsbygg bør være i førersetet for bruk av tre, selv om dette innebærer noe mer risiko. Slik kan man markedsføre trebruk, og hva er vel bedre enn at studentene, som morgensdagens beslutningstakere, blir vant til å bo i og leve med tre!


Tiltakspakken på 750 millioner kroner til skognæringen ble offentliggjort 29. april, og innebærer bl.a:
- 60 mill. kroner til infrastrukturtiltak, hvorav 30 mill. kroner nyttes til kaiterminaler og 30 mill. kroner til modernisering og ombygging av eksisterende skogsveger. Landbruks- og matdepartementet vil for øvrig sende et revidert forslag til regelverk for planlegging og bygging av skogsveger på høring innen kort tid.


NORSKOG legger til grunn at departementet da vil fjerne skogsbilveier fra listen over anlegg som stanses av hensyn til inngrepsfrie soner (INON). 


- Det foreslås at bevilgningen til Trebasert innovasjonsprogram økes med 15 mill. kroner.


NORSKOG er positive til at staten legger opp til at det skal benyttes tre i offentlige bygg. Staten er en betydelig innkjøper, og må gå foran som spydspiss i enkeltanlegg.


- For å forbedre framkommeligheten bl.a. for kjøretøy med dimensjoner opptil 24 meter og 60 tonn totalvekt, særlig innrettet mot transportbehovene i treforedlingsindustrien, foreslås det bevilget til sammen 100 mill. kroner under Statens vegvesen, fordelt med 10 mill. kroner til drift og vedlikehold av riksveger, trafikant- og kjøretøytilsyn m.m., og 90 mill. kroner på til riksveginvesteringer.


- Bevilgningen kommer i tolvte time, og dette er et viktig tiltak som skognæringen har etterspurt i lengre tid.

 

Regjeringens virkemiddelpakke for fastlandsindustrien ble offentliggjort 5. mai 2013. Dette innebærer at ubalansen mellom oljesektoren og fastlandsindustrien skal rettes opp gjennom skatteinsentiver. Fastlandsbedrifter skal få redusert skatt på alminnelig inntekt fra 28 til 27 pst. fra 2014, og det innføres startavskrivning på 30 pst. for saldogruppe d (maskiner mv.).


Regjeringen foreslår på den annen side å øke verdsettelsen av sekundærboliger og  næringseiendom  i  formuesskatten  fra  50  til  60  pst.  av  beregnet  markedsverdi fra 2014. Dette begrunnes i ønsket om å redusere skattefavorisering  i  formuesskatten  av  investeringer  i  fast eiendom  utenom  egen  bolig. Det oppgis ikke hvor stor andel av denne økningen som kommer på næringsvirksomhet og hvor stor andel som faller på sekundærboliger.


NORSKOG mener det er beklagelig at regjeringen vil ta inn de kommende skattelettelsene bl.a. ved å øke grunnlaget for formuesskatt på næringseiendommer. Vi er imidlertid fornøyd med totalbildet av skattetiltakene, sier næringspolitisk sjef Mari Gjølstad.

Siste nyheter fra NORSKOG

SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo

[09.09.17]: Hvem har rett til å bruke arealene?

Litteraturhuset, Oslo, torsdag 28.september kl. 14.30 -17.00

Les mer her »

SAMARBEIDSAVTALE OM PRODUKSJON AV BIODRIVSTOFF

[19.09.17]: Preem AB og Biozin AS (100% eiet av Bergene Holm AS) inngikk 15. september 2017 en samarbeidsavtale med intensjon om realisering av storskala biodrivstoffproduksjon i Norge gjennom
det felleseide selskapet Biozin Holding AS (u.s.). Biprodukter fra skogbruk og treindustri er råstoffet.

Les mer her »

Dette mener FrP om skogbruk

[08.09.17]: Over en tredjedel av fastlandet i Norge er dekket av skog, og har i alle tider vært en viktig ressurs for landet vårt. Gjennom tidene har vi lært oss å utnytte skogen på mange måter, og både sagbruk og trelasthandel har gitt nasjonen stor økonomisk gevinst.

Les mer her »

Nyheter

Planlegger storskala biodrivstoffproduksjon i Norge

Dato: [20.09.17]

Kilde: trenytt.no

Preem AB og Biozin AS skal samarbeide om storskala produksjon av drivstoff med biprodukter fra skogbruk og treindustri som råstoff.

Les mer på trenytt.no »

Biokraftprojekt för drygt 16 miljarder kronor byggs och planeras i Sverige

Dato: [20.09.17]

Kilde: svebio.se

Nya stora biokraftvärmeverk planeras i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala samtidigt som det byggs nya biokraftanläggningar i Borås, Upplands Bro och Västerås tillsammans för cirka 16 miljarder kronor. Det visar tidningen Bioenergis årliga analys och översikt av biokraftanläggningar i Sverige.

Les mer på svebio.se »

Omstridt ulveuttak: – Dette er å be om bråk

Dato: [20.09.17]

Kilde: vg.no

Senterpartiet mener det brygger opp til konflikt når Miljødirektoratet nå tilrår å skyte færre ulv enn hva rovviltnemndene ønsker.

Les mer på vg.no »

Fisketurisme verdt millioner for lokalsamfunn

Dato: [19.09.17]

Kilde: innovasjonnorge.no

Heldige fiskere tar med seg både fisk og gode opplevelser hjem, men de legger også fra seg mye penger underveis. En ny undersøkelse viser at fiskeres samlede forbruk av varer og tjenester bare i Hedmark og Oppland, kan være så høyt som mellom 250 og 290 millioner kroner i 2014.

Les mer på innovasjonnorge.no »

Eldre nyheter

Dato: [15.09.17]

Kilde: kraftnytt.no

Norske Skog: -Vil være en komplisert og usikker prosess »

Dato: [15.09.17]

Kilde: ielverum.no

Eidsiva åpnet nytt fjernvarmeanlegg i Elverum »

Dato: [14.09.17]

Kilde: regjeringen.no

72 millioner til seks nye tømmerkaier »

Dato: [14.09.17]

Kilde: msn.no

Aksjonærene i Norske Skog kan miste alt »

Dato: [14.09.17]

Kilde: tronderbladet.no

Partipolitikk og villmarksromantikk »

Dato: [13.09.17]

Kilde: t-a.no

Kreditorene tar kontroll i Norske Skog »

Dato: [13.09.17]

Kilde: ssb.no

Færre høgg tømmer for sal – samla hogst aukar »

Dato: [13.09.17]

Kilde: skog-supply.se

Skogen i EU:s fokus »

Dato: [13.09.17]

Kilde: miljodirektoratet.no

Åpner for felling av 113 jerver »

Dato: [12.09.17]

Kilde: e24.no

Norske Skog varsler ny redningsplan »