Er hun opptatt av skogen?

I dag startet Høyre sitt landsmøte. Skognæringen med sin samlede årlige verdiskaping på over 40 milliarder kroner og 30.000 sysselsatte har skarp fokus fra øvrige partier. Sjelden har forventningene fra skognæringen vært større for det partiet som først og fremst har et sunt næringsliv som ledestjerne.

Stille som mus...
Den senere tiden har forskjellene i rammevilkårene for norsk industri målt mot konkurrerende land rammet det politiske miljøet som en 22.000 volts oppvåkning. Partiene kappes om å utforme tiltak for å utjevne ulikhetene og gjenskape konkurransekraft. I dag samles det partiet det knyttes størst forventninger til på dette området til et siste landsmøte før den norske befolkning går til valgurnene. - Situasjonen preges imidlertid sterkt av en opposisjon som ser for seg valgseier på "walk-over" mot et alternativ med regjeringsslitasje. Derfor sitter de så stille som mulig i båten, under filosofien at den som tier heller ikke sier noe galt. Strategien er imidlertid feilslått hvis man vil vise handlekraft, mener Nøkleholm. Han ønsker seg klokkeklare standpunkter å forholde seg til i avveiningene mellom alternativene, og rammebetingelsene for produksjon er i hans øyne viktigste måleparameter. 

 

Balanse mellom privat næringsliv og offentlig forvaltning
- I et land der halvparten av arbeidsstyrken er offentlig ansatt eller på trygd, og hvor offentlig sektor daglig tilføres netto 40 nye ansatte, bør alle varsellamper være tent for et regjeringsalternativ som ønsker kursendring.  Endringen bør primært gå i retning av økt verdiskaping og sunn balanse mellom produksjon og velferdsgoder, mener han. - Jeg aner dessverre en stille retrett på prinsipielt viktige saker. Formuesskatt på arbeidende kapital, eiendomsskatt på småindustri, diskrimineringen av enkeltpersonforetakene og avskrivningsregler i industrien er noen av dem. – Med dagens situasjon er det vanskelig å forstå at småkraftverket på Vestlandet eller det lille sagbruket i Østerdalen skal betale eiendomsskatt på produksjonsutstyret, mens villaene rundt Oslofjorden går klar. Dette er for det første næringsfiendtlig og bryter dernest med prinsippet om å skatte etter evne, mener han, og minner om finanskrisens fremste erfaring, nemlig erkjennelsen av at papirformue er irrelevant uten faktisk forankring i realverdier. – Norge scorer lavt på innovasjon og taper dessuten terreng innenfor omsettelig kunnskap. Derfor er det en giftig blanding å satse der vi er dårligst for å la det vi faktisk behersker få lide sultedøden. Produksjon av realverdier med utgangspunkt i nasjonale råvarer må være et urokkelig fundament, og her knyttes det sterke forventninger til Høyre, sier Nøkleholm.

 

Skattepolitikk for produksjon
- Det er spesielt skattepolitikken vi retter oppmerksomheten mot, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG. Han mener det må tas et oppgjør med Finansdepartementet og fastfrossede prinsipper som rammer mulighetene for anvendelse av norske ressurser i sunn verdiskaping.
- Et eksempel på dette mener han er holdningen til fondsavsetning som i naboland utpekes som løsningen på forskjellsbehandlingen mellom enkeltpersonforetak og aksjeselskaper, men som Finansdepartementet i Norge er prinsipielt imot. På spørsmålet om dette standpunktet er tilstrekkelig utredet, svarer han klart nei. - For det første er både skattemyndigheter og næringsliv i Sverige enige om at dette er en ordning som fungerer klart etter hensikten. I Norge vet man at dagens system ikke fungerer, noe som også er påpekt i Soria Moria II erklæringen, uten at Regjeringen har fulgt det opp. Når Finansdepartementet erklærer en prinsipiell motstand mot denne løsningen så bygger det først og fremst på at Skaugeutvalget ikke hadde tid til å ta dette opp i full bredde. Påfølgende utvalg har gradvis tolket dette som motstand mot fondsavsetning og etappevis utvidet det som i realiteten var mangel på tid til å bli prinsipiell motstand, sier Nøkleholm. Han minner om at Høyre selv foreslo nettopp denne ordningen i et privat forslag for Stortinget for noen år tilbake, men nå signaliserer at saken er foreldet. - Det mener neppe landets enkeltpersonforetak som til daglig kjemper for å overleve og som utgjør underskogen av næringslivet, mener han.


Husk historien!
Han advarer samtidig mot en gjentakelse fra sist gang, da Per Kristian Foss skulle fjerne dokumentavgiften før han hadde hengt fra seg frakken som finansminister. – Han har den formodentlig fortsatt på. Mitt hovedanliggende er at det man har lovet må den enkelte statsråd være forberedt på å tvinge igjennom et byråkrati som har status quo som ledestjerne og stritter imot endringer. Vurderingene må være gjort på forhånd, slik at resonnementene står seg for fagbyråkratenes heroiske motstandskamp, mener Nøkleholm. – Da kan man for øvrig ikke sette inn lettvektere som statsråder i de tyngste departementene. Det er et demokratisk ansvar som hviler på statsministeren å finne de rette for å få jobben gjort. Da kan ikke ministerpostene deles ut til ungdomspolitikere som belønning for god innsats, sier han bestemt. – Da Børge Brende opererte som miljøvernminister opplevde vi jevnlige telefonstormer av Høyrevelgere som ville melde seg ut av partiet. Høyre glemte over natten at partiet hadde forventningsfulle velgere også utenfor ring 3 i Oslo, mener han og håper meningsmålingene fra den perioden er friskt i minne.

Siste nyheter fra NORSKOG

NORSKOG på høring i Finanskomiteèn

[23.05.17]: Revidert Nasjonalbudsjett 2017 setter fingeren på oljenæringen, som det ømmeste punktet i norsk økonomi. Regjeringen erkjenner behovet for rask og lønnsom omstilling av konkurranseutsatt privat næringsliv. Arbeid, aktivitet og omstilling utpekes som ledestjernene for prosessen. Samtidig er landets store tilgang til naturressurser trukket frem, noe som er spesielt gledelig for oss i skognæringen. 

Les mer her »

Erstatning ved skogvern til deltagerlignede selskaper

[19.05.17]: Erstatning for skogvern til deltagerlignede selskaper er skattefritt som for enkeltpersonsforetak. I Statsbudsjettet for 2017 ble det også klart at det skal være skattefritt ved utdeling videre til deltagerne i disse selskapene.

Les mer her »

Styrkeprøven

[11.05.17]: I dag ble Revidert Nasjonalbudsjett lagt frem. Dette er ikke anledningen for de helt store omveltningene, men gir allikevel en pekepinn om hvor regjeringen ser behovet for å justere kursen.

Les mer her »

Nyheter

Fungerer den norske skurtømmermarknaden pa° ein samfunnsøkonomisk forsvarleg ma°te?

Dato: [26.05.17]

Kilde: norsk-skogbruk.no

 

Samfunnsøkonomane skil mellom fullkomen konkurranse eller fri konkurranse pa° den eine sida og ufullkomen konkurranse pa° den andre sida. Innan skogsektoren i Noreg er det heilt klart ein ufullkomen konkurranse i dag med fa° kjøparar og mange organiserte seljarar som har ga°tt inn i eit tett samarbeid salskartell.

Les mer på norsk-skogbruk.no »

– Ulvedebatten er en blåkopi av situasjonen i Lierne på 90-tallet

Dato: [26.05.17]

Kilde: aftenposten.no

På tyve år forsvant rundt 90 prosent av sauebrukene i Lierne kommune pga. rovdyr. Sauebonde Kjell Erik Himle mener likheten til ulvedebatten på Østlandet er slående.

Les mer på aftenposten.no »

Tufft för tall och ras för RASE

Dato: [25.05.17]

Kilde: atl.nu

Bedrövligt läge för tallen och små möjligheter för flera lövträd att klara sig. Det konstaterar Skogsstyrelsen efter årets viltbetesinventering i Götaland.

Les mer på atl.nu »

Biokull – et Columbi egg

Dato: [24.05.17]

Kilde: h-a.no

Miljø: Det er nødvendig med mer målrettet bruk av biologiske ressurser og kompetanse i klimapolitikken.

 

Les mer på h-a.no »

Eldre nyheter

Dato: [19.05.17]

Kilde: bygdanytt.no

Nyskapende tømmerhogst på Osterøy »

Dato: [19.05.17]

Kilde: skogen.se

Avkap gör timmer av massaved »

Dato: [18.05.17]

Kilde: atl.nu

Haveri för Billerud Korsnäs »

Dato: [18.05.17]

Kilde: næringspolitikk.no

FAST I TOMTEFESTE ? »

Dato: [18.05.17]

Kilde: fremtidensbygg.no

NORGES STØRSTE NÆRINGSBYGG I MASSIVTRE »

Dato: [16.05.17]

Kilde: nationen.no

Nedsalget bør fortsette »

Dato: [16.05.17]

Kilde: nearadio.no

Pålegg om å teste hjortevilt for skrantesjuke »

Dato: [15.05.17]

Kilde: http://trenytt.no

Manglende satsing på norsk treindustri »

Dato: [15.05.17]

Kilde: www.skogforsk.se

Sliter tyngre lastbilar mer på vägen? »